Prosimy o wycenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  przygotowującego do uzyskania certyfikatu ECDL Base (5 osób) oraz certyfikatu ECDL Base Tyflo (3 osoby) dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Internationaler Bund Polska pn. „Bez Przeszkód – aktywna integracja społeczno – zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kurs odbywać się będzie dla dwóch grup:

 1. Grupa 1 (5 uczestników – osoby niepełnosprawne). Szkolenie powinno przygotowywać do uzyskania certyfikatu ECDL Base i powinno składać się z czterech modułów:
  1. B1 – podstawy pracy z komputerem,
  2. B2 – podstawy pracy w sieci,
  3. B3 – przetwarzanie tekstów,
  4. B4- arkusze kalkulacyjne.
   Wymiar czasowy szkolenia: 40 godzin zegarowych.
 2. Grupa 2 (3 uczestników – osoby niewidome). Szkolenie powinno przygotowywać do uzyskania certyfikatu ECDL  BASE TYFLO i powinno składać się z czterech modułów:
  1. B1 – podstawy pracy z komputerem,
  2. B2 – podstawy pracy w sieci,
  3. B3 – przetwarzanie tekstów,
  4. B4- arkusze kalkulacyjne.
   Certyfikat ECDL BASE TYFLO przeznaczony jest dla osób niewidomych i słabowidzących.
   Wymiar czasowy szkolenia: 40 godzin zegarowych.

Uczestnikami projektu są osoby dorosłe.

Zaleca się, aby zajęcia szkoleniowe prowadzone były w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym między godziną 08:00 a 17:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia wyniesie 6 godzin zegarowych dziennie.

Szkolenia muszą być przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zawierający zagadnienia z zakresu:

 • a. Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1),
 • b. Podstawy pracy w sieci (BASE – B2),
 • c. Przetwarzanie tekstów (BASE – B3),
 • d. Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4).

Termin rozpoczęcia zajęć: 1.02.2022

Termin zakończenia zajęć: do 20.02.2022

Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zleceniodawcy w Tychach w Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11, Tychy.

 Wykonawca musi zapewnić:

 • sprawne komputery z odpowiednim oprogramowaniem równe liczbie uczestników kursu (w ramach szkolenia ECDL  BASE TYFLO komputery dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.)
 • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia w w.w. zakresie,
 • materiały dydaktyczne – każdy uczestnik musi otrzymać na własność: co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia, przygotowujący uczestnika szkolenia do zdania egzaminów

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 14.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednol. Dz. U. z 2014 r., poz. 622) wraz w suplementem zawierającym: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Zaświadczenia powinny zawierać stosowne logo programu.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez licencjonowanego egzaminatora ECDL, który współpracuje z wybranym Centrum Egzaminacyjnym lub Laboratorium ECDL. W cenę szkolenia należy wliczyć koszt ww. egzaminów.  Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ECDL BASE.

Wykonawca powinien:

 • a. posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • b. posiadać wpis do CEIDG zgodny z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej albo wpis do KRS,
 • c. posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia – wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy szkolenia, w przedmiotowym obszarze – w tym jedno szkolenie ECDL Base Tyflo.

Wykonawca zostanie poproszony o przedłożenie stosownych dokumentów przed podpisaniem umowy.

Prosimy o przesłanie propozycji cenowej na załączonym formularzu wraz z załączonym programem szkolenia. Wypełniony formularz  prosimy o przesłanie do dnia 21.01.2022 na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Kontakt: Bartłomiej Szymczyk – 32 219 10 10.

Pobierz dokument – Wycena szkolenie ECDL BASE