Prosimy o wycenę usługi polegającej na dostarczeniu obiadu jednodaniowego w formie cateringu dla uczestników zajęć (osoby dorosłe) w projekcie realizowanym przez Fundację Internationaler Bund Polska pn. „Bez Przeszkód – aktywna integracja społeczno – zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11, Tychy. Obiady powinny być dostarczane o godz. 15. Planuje się uczestnictwo łącznie 16 osób w dwóch grupach po 8 osób. W poszczególne dni zajęcia odbywa tylko jedna grupa (8 osób), zajęcia odbywać się będą średnio cztery dni w tygodniu.

Łączna liczba osobo – dni: 704 .

Okres realizacji usługi: 8.12.2021 – 31.05.2022.

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, posiłki powinny zostać dostarczone w pojemnikach jednorazowych wraz z sztućcami.

Warunkiem podpisania umowy z Oferentem będzie posiadanie przez niego uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to jest posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności objętej Ofertą (tzn. posiadanie aktualnej koncesji – zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i inne niezbędne pozwolenia).

Prosimy o podanie ceny jednego obiadu wypełniając załączony formularz oraz podanie przykładowego jadłospisu na jeden tydzień. Wypełniony formularz wraz z propozycją jadłospisu prosimy o przesłanie do dnia 6.12.2021 na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Kontakt: Bartłomiej Szymczyk – 32 219 10 10.

Wycena catering – formularz do pobrania