[English version below]

Przeczytajcie wspomnienia Alicji, która w 2023 roku wyjechała na roczny wolontariat w Niemczech, tak pisała w październiku:

W styczniu 2023 rozpoczęłam swój roczny wolontariat EKS w Niemczech i w ramach realizowanego przeze mnie projektu pracuję w Internationaler Bund Berlin-Brandenburg w Neuenhagen bei Berlin oraz we Frankfurcie nad Odrą. Moja rola polega na wsparciu działu współpracy międzynarodowej w realizowaniu różnych projektów młodzieżowych, a zwłaszcza działań Polsko-Niemieckich. Na co dzień pomagam w zadaniach administracyjnych w biurze we Frankfurcie nad Odrą, ale również towarzyszę grupom przyjeżdżającym z Polski do IB. W czasie wolnym korzystam z bliskości stolicy i zwiedzam berlińskie muzea oraz Brandenburgię.

Podczas ostatnich kilku miesięcy pracy w Internationaler Bund zdobyłam ogromną wiedzę na temat koordynacji projektów międzynarodowych oraz sposobów dofinansowania z różnych źródeł takich jak ERASMUS, DPJW oraz Interreg. Nauczyłam się również jak wykorzystywać zdobyte fundusze, aby wspomagać rozwój i edukację młodzieży poprzez wymianę doświadczeń w ramach organizowanych aktywności. Brałam też udział w ciekawych wydarzeniach, które były częścią projektów, takich jak Berliner Hoffest czy Targi Pracy w Collegium Pollonicum. Podczas dwóch seminariów w Bremie oraz w Weimarze miałam okazję spotkać innych wolontariuszy, oraz wymienić się wrażeniami i doświadczeniami. W listopadzie będziemy gościć we Frankfurcie nad Odrą grupę polskiej młodzieży w ramach projektu Große Familie. Przede mną jeszcze trzy miesiące wolontariatu i z niecierpliwością czekam na nowe doświadczenia!

* * *

In January 2023, I started my year-long European Solidarity Corps (ESC) volunteering program in Germany, and as part of the project I am working with Internationaler Bund Berlin-Brandenburg in Neuenhagen bei Berlin and in Frankfurt (Oder). I am in charge of supporting the International Cooperation Department in executing various youth projects, particularly Polish-German initiatives. On a daily basis, I help with administrative tasks at the office in Frankfurt (Oder) and also accompany groups visiting from Poland to IB. During my free time, I take advantage of being close to the capital and explore museums in Berlin as well as the Brandenburg region. During the last few months when I was working in the Internationaler Bund I have gained a great deal of knowledge about the coordination of international projects and the ways of
endowment from various sources such as ERASMUS, DPJW and Interreg. I have also learned how to make a use of acquired funds to support the development and education of youth through the exchange of experiences in organized activities. I took part in interesting events that were part of projects, such as Berliner Hoffest or Job Fairs at Collegium Polonicum.

During two seminars in Bremen and in Weimar I had an opportunity to meet other voluntary workers, and exchange our impressions and experience. In November, we will be hosting a group of Polish youth in Frankfurt (Oder) as part of the „Große Familie” project. I still have three months of volunteering ahead of me, and I am eagerly looking forward to new experiences!

fot. Ratusz w Neuenhagen bei Berlin (Wikipedia)