PL/ENG/UA/RU


🗣️
Zapraszamy na Wielokulturowy Wawel, czyli cykl warsztatów z Salam Lab!

🏰 W czasie warsztatów realizowanych w ramach działań Centrum Wielokulturowego w Krakowie, prowadzonych przez edukatorki ze Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab, zapoznamy się z takimi współczesnymi zjawiskami, jak migracje, wielokulturowość czy orientalizm, odnosząc je także do przeszłości, w szczególności do czasów ostatnich Jagiellonów. 🕵️‍♀️ Jak XVI-wieczna sztuka może nauczyć nas przeciwdziałania dyskryminacji? W jaki sposób XVIII-wieczna porcelana może wpływać na nasze wyobrażenia o współczesnym świecie? Czy Wawel mógłby istnieć bez migrantek i migrantów? 😮 O tym wszystkim porozmawiamy w ramach zajęć z cyklu „Odkryj wielokulturowy Wawel”. Zajęcia będą miały formę warsztatową – za pomocą angażujących całe rodziny ćwiczeń lepiej zrozumiemy Zamek Królewski na Wawelu oraz samych siebie. 👨‍👩‍👧
Wydarzenie dedykowane jest rodzinom z dziećmi (10+)
Serdecznie zapraszamy! 👋
Pierwsze spotkanie z serii: Wawel migrujący
👉 Słyszymy dziś często, że żyjemy w czasach wielkich migracji. Ale czy to zjawisko jest charakterystyczne wyłącznie dla naszych czasów? Na warsztatach odkryjemy nie tylko migracyjną tożsamość Wawelu, ale również nas samych. Zastanowimy się, czy przedmioty mogą migrować i jak wpływają na nas. W ramach warsztatów plastycznych stworzymy mapy naszych migracyjnych tożsamości. ✍️
Data: 7.10. 2023, sobota
Godzina: 10:00
Czas trwania: 90 minut
Język: polski
Liczba miejsc ograniczona.
👩‍💻 Obowiązują zapisy poprzez formularz:
👧 Na każdą dwójkę dzieci wymagana jest obecność przynajmniej jednego opiekuna.
Miejsce zbiórki: wejście na wystawę Reprezentacyjne Komnaty Królewskie (klatka schodowa Poselska)
Prowadzą: Blanka Błaszczak-Rozenbaum oraz Monika Zielińska
Wydarzenie współorganizowane przez Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska.

ENG

🗣️ Please join us at the Multicultural Wawel, a series of workshops with Salam Lab!
🏰 During the workshops carried out as part of the activities of the Multicultural Center in Krakow, conducted by educators from the Salam Lab Association of Activities for Peace, we will learn about such contemporary phenomena as migrations, multiculturalism or orientalism, also referring them to the past, in particular to the times of the last Jagiellonians. 🕵️‍♀️ How can sixteenth-century art teach us to counteract discrimination? How can eighteenth-century porcelain influence our ideas about the modern world? Could Wawel exist without migrants? 😮 We will discuss all this as part of the „Discover the multicultural Wawel” series. The classes will take the form of workshops – with the help of exercises involving whole families; we will better understand the Wawel Royal Castle and ourselves. 👨‍👩‍👧
The event is dedicated to families with children (10+)
We cordially invite you! 👋
The first meeting in the series: Migrating Wawel
👉 Today, we often hear that we live in times of great migrations. But is this phenomenon characteristic only of our time? During the workshops, we will discover not only the migratory identity of Wawel but also ourselves. We will consider whether objects can migrate and how they affect us. We will create maps of our migration identities as part of the art workshops. ✍️
Datum: 7.10. 2023, Saturday
Time: 10:00 AM
Duration: 90 minutes
Language: Polish
The number of places is limited.
👩 💻Registration is required via the form:
👧 At least one guardian is required for every two children.
Meeting point: entrance to the exhibition Representative Royal Chambers (Envoys’ staircase)
Led by: Blanka Błaszczak-Rozenbaum and Monika Zielińska
The Education Department of the Wawel Royal Castle co-organized the event as part of the Multicultural Center in Krakow project, operated by the Internationaler Bund Polska Foundation.

UA

🗣️Запрошуємо на Мультикультурний Вавель – серію майстер-класів разом з Salam Lab!
🏰 Під час майстер-класів, організованих в рамках діяльності Мультикультурного центру в Кракові, під керівництвом викладачів з об’єднання Лабораторії Діяльності за мир Salam Lab дізнаємось про сучасні явища, такі як міграція, мультикультуралізм та орієнталізм, звертаючись також до минулого, зокрема, до часів останніх Ягеллонів.
🕵️‍♀️ Як мистецтво 16 століття може навчити нас протидіяти дискримінації? Як порцеляна 18 століття може вплинути на наші уявлення про сучасний світ? Чи міг би існувати Вавель без жінок-мігранток та мігрантів? 😮 Про все це ми будемо говорити в рамках циклу занять „Відкрий для себе мультикультурний Вавель”. Заняття відбуватимуться у формі майстер-класів – за допомогою вправ із залученням всієї родини ми краще зрозуміємо Вавельський королівський замок і самих себе. 👨‍👩‍👧
Захід призначений для сімей з дітьми (10+)
Щиро запрошуємо! 👋
Перша зустріч із серії: Вавель мігрує
👉 Сьогодні ми часто чуємо, що живемо в часи великої міграції. Але чи це явище характерне лише для нашого часу? На цьому майстер-класі ми відкриємо для себе не лише міграційну ідентичність Вавеля, але й самих себе. Ми розглянемо, чи можуть об’єкти мігрувати і як вони впливають на нас. Під час мистецької майстерні ми створимо карти наших міграційних ідентичностей. ✍️
Дата: 7.10. 2023, субота
Час: 10:00
Тривалість 90 хвилин
Кількість місць обмежена.
👩‍💻Реєстрація через форму є обов’язковою:
👧На кожних двох дітей потрібен щонайменше один опікун.
Місце зустрічі: вхід до виставки „Королівські палати” (Посольські сходи)
Модератори: Blanka Błaszczak-Rozenbaum та Моніка Зелінська
Співорганізатором заходу є Відділ освіти Королівського замку на Вавелі в рамках проекту „Мультикультурний центр у Кракові”, який реалізується Фондом Internationaler Bund Polska.

RU

🗣️Приглашаем на мультикультурный Вавель-серию мастер-классов вместе с Salam Lab!
🏰 Во время мастер-классов, организованных в рамках деятельности Мультикультурного центра в Кракове, под руководством преподавателей по объединению лаборатории деятельности за мир Salam Lab узнаем о современных явлениях, таких как миграция, мультикультурализм и ориентализм, обращаясь также к прошлому, в частности, к временам последних Ягеллонов. 🕵️‍♀️ Как искусство 16-го века может научить нас противодействовать дискриминации? Как фарфор 18-го века может повлиять на наши представления о современном мире? Мог ли Вавель существовать без женщин-мигрантов и мигрантов? 😮 Обо всем этом мы будем говорить в рамках цикла занятий „Открой для себя мультикультурный Вавель”. Занятия будут проходить в форме мастер-классов-с помощью упражнений с привлечением всей семьи мы лучше поймем Вавельский королевский замок и самих себя. 👨‍👩‍👧
Мероприятие предназначено для семей с детьми (10+)
Искренне приглашаем! 👋
Первая встреча из серии: Вавель мигрирует
👉 Сегодня мы часто слышим, что живем во времена Великой миграции. Но характерно ли это явление только для нашего времени? На этом мастер-классе мы откроем для себя не только миграционную идентичность Вавеля, но и самих себя. Мы рассмотрим, могут ли объекты мигрировать и как они влияют на нас. во время художественной мастерской мы создадим карты наших миграционных идентичностей.✍️
Дата: 7.10. 2023, суббота
Время: 10:00
Продолжительность 90 минут
Количество мест ограничено.
👩‍💻Регистрация через форму является обязательной:
👧На каждых двоих детей требуется как минимум один опекун.
Место встречи: вход в выставку „королевские палаты” (Посольская лестница)
Модераторы: Blanka Błaszczak-Rozenbaum и Моника Зелинская
Соорганизатором мероприятия является отдел образования Королевского замка на Вавеле в рамках проекта „мультикультурный центр в Кракове”, который реализуется Фондом Internationaler Bund Polska.