PL / ENG/ UA/ RU

Za nami warsztat “Wawel migrujący” – pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Odkryj wielokulturowy Wawel”.

Przemieszczając się po przestrzeniach wystawy “Obraz Złotego Wieku”, rozmawialiśmy o tym jakie każdy i każda z nas ma doświadczenie migracyjne, jakie doświadczenie migracyjne mieli władcy i władczynie z dynastii Jagiellonów. Badaliśmy pochodzenie muzealnych obiektów i zastanawialiśmy się, jak przedmioty, które przybyły do nas z innych miejsc, mogą na nas wpływać, czy mogą nas czegoś uczyć. Warsztat zakończyliśmy tworzeniem map ważnych dla nas miejsc i przedmiotów – części naszej migracyjnej tożsamości.

Dziękujemy naszemu partnerowi Salam Lab za przeprowadzenie warsztatu oraz Zamek Królewski na Wawelu za współorganizację!

Widzimy się na kolejnym warsztacie 21 października.

ENG

Behind us is the workshop 'Wawel migrating’ – the first meeting in the series 'Discover the multicultural Wawel’. Moving through the spaces of the exhibition „Image of the Golden Age”, we talked about what kind of migration experience each and every one of us has, what kind of migration experience the rulers and female rulers of the Jagiellonian dynasty had. We explored the origins of museum objects and wondered how objects that came to us from other places can influence us, can they teach us something. We concluded the workshop by creating maps of places and objects that are important to us – part of our migrant identity.

We would like to thank our partner Salam Lab for hosting the workshop and Wawel Royal Castle for co-organising it!

We will see you at the next workshop on the 21st of October.

UA

Позаду воркшоп «Вавель мігруючий» – перша зустріч із циклу „Відкриваємо мультикультурний Вавель”. Рухаючись просторами виставки „Образ Золотої доби”, ми говорили про те, який міграційний досвід має кожен з нас, який міграційний досвід мали правителі та правительки династії Ягеллонів. Ми досліджували походження музейних предметів і замислювалися над тим, як предмети, що прийшли до нас з інших місць, можуть впливати на нас, чи можуть вони нас чогось навчити. На завершення воркшопу ми створили карти важливих для нас місць і об’єктів, які є частиною нашої мігрантської ідентичності.

Ми хотіли б подякувати нашому партнеру Salam Lab за організацію воркшопу, а також Королівському замку на Вавелі за його співорганізацію!

До зустрічі на наступному воркшопі 21 жовтня.

RU

Позади семинар „Вавель мигрирующий” – первая встреча из цикла „Откройте для себя мультикультурный Вавель”. Перемещаясь по пространствам выставки „Образ Золотого века”, мы говорили о том, какой миграционный опыт есть у каждого из нас, какой миграционный опыт был у правителей и правительниц Ягеллонской династии. Мы исследовали происхождение музейных предметов и задались вопросом, как предметы, попавшие к нам из других мест, могут влиять на нас, могут ли они нас чему-то научить. В завершение семинара мы создали карты мест и предметов, которые важны для нас – часть нашей мигрантской идентичности.

Мы благодарим нашего партнера Salam Lab за организацию семинара и Wawel Royal Castle за совместную организацию!

Ждем вас на следующем семинаре 21 октября.