Jesteś obcokrajowcem i chcesz otrzymać obywatelstwo polskie?
Sprawdź jak je uzyskać!

Pamiętaj, że zdobywanie obywatelstwa polskiego może być procesem czasochłonnym, ale nie zniechęcaj się. W razie wątpliwości zajrzyj do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej) gdzie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania. PL/ENG/UA/RU…

UZYSKANIE OBYWATELSTWA

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:

 • Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie – zasada krwi/Ius Sanguinis
  • Dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą (art. 14 pkt 1 ustawy o obywatelstwie polskim).
 • Urodzenie lub znalezienie dziecka w Polsce – zasada terytorium/Ius Soli
  • Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione w Polsce, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (art. 14 pkt 2 oraz art. 15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.
 • Przysposobienie pełne – adopcja
  • Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.
 • Nadanie przez Prezydenta RP
  • Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie (art. 18 ustawy o obywatelstwie). Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

Uznanie za obywatela polskiego

Na podstawie określonych uprawnień, cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą ubiegać się o polskie obywatelstwo jako wyraz uznania. Warunkiem jest ich długoletni legalny pobyt w Polsce, a także:

 • Integracja z polskim społeczeństwem,
 • Znajomość języka polskiego,
 • Posiadanie mieszkania i źródeł utrzymania,
 • Szanowanie polskiego porządku prawnego,
 • Nie stanowienie zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

Szczególnie mają do tego prawo uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia.

Jak to zrobić?

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty (wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski – jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP, oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców).
 2. Złóż wniosek do urzędu wojewódzkiego albo konsulatu. Do wojewody właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania – jeśli legalnie mieszkasz w Polsce. Np. jeśli mieszkasz w województwie pomorskim, złóż wniosek do wojewody pomorskiego, do konsula – jeśli mieszkasz za granicą. Wyszukiwarkę konsulatów znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 3. Jeśli składasz wniosek do konsulatu, zapłać opłatę konsularną. 360 euro – jeśli składasz wniosek w konsulacie. Na miejscu dowiesz się, w jaki sposób możesz zapłacić, koszt tłumaczenia dokumentów – jeśli załączasz do wniosku dokumenty w języku obcym. Koszt tłumaczenia zależy od stawki tłumacza, koszt uwierzytelnienia dokumentów – jeśli do wniosku załączasz kopie dokumentów, 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu – jeśli przesyłasz wniosek pocztą. Opłatę pobierze notariusz.
 4. Czekaj na odpowiedź. Akt nadania obywatelstwa lub zaświadczenie o odmowie dostaniesz od organu, do którego składałeś wniosek. Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.
 5. Jeśli masz dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to aby też otrzymać obywatelstwo muszą one wyrazić na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście w Urzędzie Wojewódzkim lub konsulacie.

ENG

OBTAINING CITIZENSHIP

Ways of obtaining Polish citizenship:

 • Birth from parents, at least one of whom has Polish citizenship – the rule of blood/Ius Sanguinis
  • A child obtains Polish citizenship by operation of law by birth from parents, at least one of whom has Polish citizenship, regardless of the child’s place of birth in Poland or abroad (Article 14(1) of the Polish Citizenship Act).
 • Giving birth or finding a child in Poland – the territory/Ius Soli rule.
  • This rule applies when a child is born or found in Poland and both parents are unknown or their citizenship is undetermined or they have no citizenship at all (Articles 14(2) and 15 of the Polish Citizenship Act). Such a child obtains Polish citizenship by operation of law.
 • Full adoption – adoption
  • A child adopted by a person or persons having Polish citizenship acquires that citizenship if full adoption occurs before the child reaches the age of 16. In this case, the foreign minor is assumed to have obtained Polish citizenship as of the date of birth. Such a child obtains Polish citizenship by operation of law.
 • Granting by the President of the Republic of Poland
  • The President of the Republic of Poland may grant Polish citizenship to a foreigner, upon request (Article 18 of the Citizenship Law). The President of the Republic of Poland is not limited in his constitutional powers by any conditions and may grant Polish citizenship to any foreigner.

Recognition as a Polish citizen

Based on certain entitlements, foreigners living in Poland may apply for Polish citizenship as an expression of recognition. The condition is their long-term legal residence in Poland, as well as:

 • Integration into Polish society,
 • Knowledge of the Polish language,
 • Possession of housing and sources of livelihood,
 • Respect for the Polish legal system,
 • Not posing a threat to the defense or security of the country,

In particular, refugees, persons without citizenship, children and spouses of Polish citizens and persons of Polish descent have the right to do so.

How to do it?

 1. Collect all the necessary documents (application for Polish citizenship, translation of foreign documents into Polish – if you attach to the application documents issued in a foreign language. Such a translation must be made by a sworn translator or a consul of the Republic of Poland, a statement of consent of the other parent for your children under 18 to also receive Polish citizenship – if only one parent is applying for citizenship).
 2. Submit your application to the voivodship office or consulate. To the voivode in charge of your place of residence – if you legally live in Poland. For example, if you live in the Pomeranian province, submit an application to the Pomeranian voivode, to the consulate – if you live abroad. You can find a search of consulates on the website of the Ministry of Foreign Affairs.
 3. If you apply at the consulate, pay the consular fee. 360 euros – if you apply at the consulate. On the spot you will find out how you can pay, the cost of translation of documents – if you attach to the application documents in a foreign language. The cost of translation depends on the translator’s rate, the cost of document authentication – if you attach copies of documents to the application, PLN 20 for notarization of your signature – if you send the application by mail. The fee will be charged by the notary.
 4. Wait for a response. You will get a citizenship certificate or a certificate of denial from the authority to which you applied. The President of the Republic of Poland is not bound by any deadlines in cases of granting Polish citizenship. In practice, a decision by the President of the Republic is currently expected for more than a year.
 5. If you have children between the ages of 16 and 18, they must give their consent to be granted citizenship as well. They can only do this in person at the Provincial Office or consulate

UA

НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА

 

Шляхи набуття польського громадянства:

 • народження від батьків, хоча б один з яких має польське громадянство – правило крові/Ius Sanguinis
  • Дитина набуває польського громадянства на підставі закону за народженням від батьків, принаймні один з яких є громадянином Польщі, незалежно від місця народження дитини в Польщі або за кордоном (ст. 14 п. 1 Закону про польське громадянство).
 • народження або знаходження дитини в Польщі – принцип території/Ius Soli
  • Це правило застосовується, якщо дитина народилася або знайдена на території Польщі, а обоє батьків невідомі, або їхнє громадянство не визначене, або вони взагалі не мають громадянства (ст. 14 п. 2 і ст. 15 Закону про польське громадянство). Така дитина набуває польського громадянства на підставі закону.
 • Повне усиновлення
  • Дитина, усиновлена особою або особами, які мають польське громадянство, набуває цього громадянства, якщо повне усиновлення відбулося до того, як дитині виповнилося 16 років. У такому випадку вважається, що неповнолітній іноземець набув польського громадянства від дня народження. Така дитина набуває польське громадянство на підставі закону.
 • Надання громадянства Президентом Республіки Польща
  • Президент Республіки Польща може надати польське громадянство іноземцю на підставі його заяви (ст. 18 Закону про громадянство). Президент Республіки Польща не обмежений у своїх конституційних повноваженнях жодними умовами і може надати польське громадянство будь-якому іноземцю.

Визнання польським громадянином

Іноземці, які проживають у Польщі, можуть подати заяву на отримання польського громадянства на підставі певних повноважень, що є вираженням визнання їхнього статусу. Умовою для цього є довгострокове легальне перебування на території Польщі, а також:

 • Інтеграція в польське суспільство,
 • Знання польської мови,
 • Наявність житла та джерел для існування,
 • Повага до польського правопорядку,
 • Не становити загрози для оборони або безпеки держави,

Зокрема, таке право мають біженці, особи без громадянства, діти та подружжя громадян Польщі та особи польського походження.

Як це зробити?

 1. Зібрати всі необхідні документи (заяву про надання польського громадянства, переклад іноземних документів на польську мову – якщо до заяви додаються документи, видані іноземною мовою. Такий переклад повинен бути зроблений присяжним перекладачем або консулом Республіки Польща, заява другого з батьків про згоду на отримання дітьми до 18 років польського громадянства також – якщо про надання громадянства подається тільки один з батьків).
 2. Подайте заяву до воєводського управління або консульства. До воєводи, юрисдикція якого поширюється на місце вашого проживання – якщо ви легально перебуваєте в Польщі. Наприклад, якщо ви проживаєте в Поморському воєводстві, подайте заяву до Поморського воєводи, а якщо ви проживаєте за кордоном – до консула. Пошукову систему консульств ви знайдете на сайті Міністерства закордонних справ.
 3. Якщо ви подаєте заяву в консульстві, сплатіть консульський збір. 360 євро – якщо ви подаєте заяву в консульстві. Ви дізнаєтесь на місці, як ви можете оплатити, вартість перекладу документів – якщо ви додаєте до заяви документи іноземною мовою. Вартість перекладу залежить від тарифу перекладача, вартість засвідчення автентичності документів – якщо Ви додаєте до заяви копії документів, 20 злотих за нотаріальне засвідчення Вашого підпису – якщо Ви надсилаєте заяву поштою. Плата стягується нотаріусом.
 4. Дочекайся відповіді. Ти отримаєш свідоцтво про громадянство або довідку про відмову від органу, до якого подавав заяву. Президент Республіки Польща не пов’язаний жодними термінами у справах про надання польського громадянства. На практиці рішення Президента Республіки Польща в даний час очікується більше року.
 5. Якщо у Вас є діти у віці від 16 до 18 років, вони також повинні дати згоду на отримання громадянства. Це можна зробити тільки особисто в Воєводському управлінні або консульстві.

RU

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

 

Способы приобретения польского гражданства:

 • Pождение от родителей, хотя бы один из которых имеет польское гражданство – правило крови/Ius Sanguinis
  • Ребенок приобретает польское гражданство в силу закона при рождении от родителей, хотя бы один из которых имеет польское гражданство, независимо от места рождения ребенка в Польше или за рубежом (ст. 14(1) Закона о польском гражданстве).
 • Рождение или нахождение ребенка в Польше принцип территории/Ius Soli
  • Это правило действует в случае, если ребенок родился или найден на территории Польши, а оба родителя неизвестны, их гражданство не определено или они не имеют никакого гражданства (ст. 14 п. 2 и ст. 15 Закона о польском гражданстве). Такой ребенок приобретает польское гражданство в силу закона.
 • Полное усыновление
  • Ребенок, усыновленный лицом или лицами, имеющими польское гражданство, приобретает это гражданство, если полное усыновление имело место до достижения ребенком 16 лет. В этом случае считается, что несовершеннолетний иностранец приобрел польское гражданство со дня рождения. Такой ребенок приобретает польское гражданство в силу закона.
 • Предоставление гражданства Президентом Республики Польша
  • Президент Республики Польша может предоставить польское гражданство иностранцу по его заявлению (ст. 18 Закона о гражданстве). Президент Республики Польша не ограничен в своих конституционных полномочиях никакими условиями и может предоставить польское гражданство любому иностранцу.

Признание польского гражданства

На основании определенных прав иностранцы, проживающие в Польше, могут претендовать на получение польского гражданства в качестве признания. Условием является их долгосрочное легальное проживание в Польше, а также:

 • Интеграция в польское общество,
 • Знание польского языка,
 • Наличие жилья и источников средств к существованию,
 • Уважение к польскому правопорядку,
 • отсутствие угрозы обороне или безопасности государства,

В частности, такое право имеют беженцы, лица без гражданства, дети и супруги польских граждан, а также лица польского происхождения.

Как это сделать?

 1. Собрать все необходимые документы (заявление о предоставлении польского гражданства, перевод иностранных документов на польский язык – если Вы прилагаете к заявлению документы, выданные на иностранном языке. Перевод должен быть сделан присяжным переводчиком или консулом Республики Польша, заявление о согласии другого родителя на получение польского гражданства также и вашими детьми до 18 лет – если на гражданство претендует только один родитель).
 2. Подать заявление в воеводское управление или консульство. Воеводе, в юрисдикции которого находится место Вашего проживания, – если Вы проживаете в Польше на законных основаниях. Например, если Вы проживаете в Поморском воеводстве, подайте заявление в Поморское воеводство, а если Вы проживаете за границей – в консульство. Систему поиска консульств можно найти на сайте Министерства иностранных дел.
 3. При подаче документов в консульстве оплатить консульский сбор. 360 евро – если Вы подаете заявление в консульстве. На месте Вы узнаете, как можно оплатить, стоимость перевода документов – если Вы прилагаете к заявлению документы на иностранном языке. Стоимость перевода зависит от тарифа переводчика, стоимость заверения документов – если вы прилагаете к заявлению копии документов, 20 злотых за нотариальное заверение подписи – если вы отправляете заявление по почте. Плата будет взиматься нотариусом.
 4. Ожидайте ответа. Вы получите свидетельство о гражданстве или свидетельство об отказе вы получите от органа, в который Вы подали заявление. Президент Республики Польша не связан какими-либо сроками рассмотрения дел о польском гражданстве. На практике в настоящее время решение Президента Республики Польша ожидается более года.
 5. Если у вас есть дети в возрасте от 16 до 18 лет, они также должны дать свое согласие на получение гражданства. Сделать это можно только лично в воеводском управлении или консульстве.