Z dniem 31.12.2022 r. zakończono realizację projektu „Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących”

Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z okresem zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. uruchomiliśmy rekrutację nowych uczestników do udziału w zajęciach KIS i CIS dla grupy 16 osób.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby w wieku aktywności zawodowej które:

  • posiadają orzeczoną niepełnosprawność w tym w szczególności osoby niewidome i niedowidzące;
  • są nieaktywne zawodowo;
  • zamieszkują na terenie woj. śląskiego

Rekrutacja do CIS/KIS ma charakter ciągły i prowadzona będzie do 31.12.2024 r. (data zakończenia trwałości projektu). Osoby obejmowane będą wsparciem do wyczerpania limitu 16 miejsc.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko
tel.: 32 219 10 10
e-mail: pawel.swierzko@ib.de