[PL/ ENG / RUS/ UA]
18 kwietnia 2023, nasza pracowniczka, Aneta Krzyworzeka-Jelinowska reprezentująca Centrum Wielokulturowe i Fundację Internationaler Bund Polska przedstawiła prezentację pt.”Ukraińska migracja kobiet w Krakowie – aktualne potrzeby i wyzwania na podstawie najnowszych obserwacji i badań”.

Spotkanie odbyło się w ramach Grupy Roboczej ds. Kobiet i Dzieci prowadzonej przez organizację Voice Amplified. Celem spotkania była aktualizacja danych na temat obecnej sytuacji, potrzeb i wyzwań kobiet z doświadczeniem uchodźczym w Krakowie.

Kilka najważniejszych danych dotyczących Krakowa:

 • w Krakowie przebywa około 30 tys. migrantów z Ukrainy, przy czym 48% stanowią kobiety, a 15% dziewczynki przed ukończeniem 18 roku życia,
 • mężczyźni stanowią 22%, a chłopcy przed ukończeniem 18 roku życia 15%,
 • w powiecie krakowskim mieszka ok. 10 tys. migrantów, a struktura demograficzna jest tożsama w stosunku do miasta Krakowa, ale wsparcie kobiet samotnie wychowujących dzieci jest trudniejsza,
 • migranci z Ukrainy mieszkają najczęściej w Nowej Hucie, Bieńczycach i Bieżanowie-Prokocim. Najmniej z nich osiedliło się w Rynku Głównym, Zwierzyńcu oraz na Grzegórzkach. Co ciekawe, tylko w dzielnicy Krowodrza dane wskazują na większą populację kobiet z Ukrainy.

* * *
Ukrainian women’s migration in Krakow – current needs and challenges based on the latest observations and research

On 18 April 2023, our employee Aneta Krzyworzeka-Jelinowska representing the Multicultural Centre and the Internationaler Bund Polska Foundation gave a presentation: „Ukrainian women’s migration in Krakow – current needs and challenges based on the latest observations and research”. The meeting took place within the framework of the Invited Working Group on Women and Children run by Voice Amplified. The aim of the meeting was to update data on the current situation, needs and challenges of migrant women in Krakow.

Some key figures for Kraków:

 • there are approximately 30,000 migrants from Ukraine in Kraków, with 48% being women and 15% girls under the age of 18,
 • men make up 22% and boys under 18 15%,
 • approximately 10,000 migrants live in the Kraków district and the demographic structure is the same as in the city of Kraków, but support for single women is more difficult,
 • migrants from Ukraine live most often in Nowa Huta, Bieńczyce and Bieżanów-Prokocim. The fewest have settled in the Main Square, Zwierzyniec and Grzegórzki. Interestingly, it is only in the Krowodrza district that the data indicate a higher population of Ukrainian women.

* * *

Украинская миграция женщин в Кракове – текущие потребности и вызовы на основе последних наблюдений и исследований

18 апреля 2023 года наша сотрудница Анета Кшивожека-Елиновска – представительница Мультикультурного Центра и Фонда Internationaler Bund Polska –  провела презентацию на тему „Украинская миграция женщин в Кракове – текущие потребности и вызовы на основе последних наблюдений и исследований”. Встреча состоялась в рамках рабочей группы по вопросам женщин и детей организации Voice Amplified. Целью встречи была актуализация данных о текущей ситуации, потребностях и вызовах женщин с опытом беженства в Кракове.

Некоторые из основных данных, касающихся Кракова:

 • в Кракове проживает около 30 тыс. мигрантов из Украины, при этом 48% составляют женщины, а 15% – девочки до 18 лет;
 • мужчины составляют 22%, а мальчики до 18 лет – 15%;
 • в районе Кракова проживает около 10 тыс. мигрантов, а демографическая структура идентична городу Кракову, но поддержка женщин, которые воспитывают детей одни, более сложная.
 • мигранты из Украины чаще всего проживают в Nowej Hucie, Bieńczycach и Bieżanowie-Prokocim. Меньшинство поселилось на Rynku Głównym, Zwierzyńcu и Grzegórzkach. Интересно, что только в районе Krowodrza данные указывают на большую популяцию украинских женщин.

* * *
Міграція українських жінок у Кракові – актуальні потреби та виклики на основі останніх спостережень та досліджень”

18 квітня 2023 року наша співробітниця Анета Кшивожека-Єліновська, яка представляла Мультикультурний центр та Фонд Internationaler Bund Polska, виступила з презентацією на тему „Міграція українських жінок у Кракові – актуальні потреби та виклики на основі останніх спостережень та досліджень”. Зустріч відбулася в рамках Робочої групи з питань жінок та дітей, яку очолює організація Voice Amplified. Метою зустрічі було оновлення даних про поточну ситуацію, потреби та проблеми жінок з досвідом біженців у Кракові.

Деякі ключові цифри по Кракову:

у Кракові проживає близько 30 000 мігрантів з України, з яких 48% – жінки і 15% – дівчата віком до 18 років,

чоловіки становлять 22%, а хлопці віком до 18 років – 15%,

приблизно 10 000 мігрантів проживають у Краківському повіті, демографічна структура є подібною, як і в місті Кракові, але виникають труднощі з підтримкою одиноких жінок,

мігранти з України найчастіше проживають у Nowa Huta, Bieńczyce та на дільниці Bieżanów-Prokocim. Найменше їх оселилося на Rynku Głównym, Zwierzyńcu та Grzegórzkach Цікаво, що лише в районі Krowodrza  дані свідчать про більшу кількість українок.