Ruszyła rekrutacja do nowego projektu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych!

Projekt „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start!” adresowany jest do osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego i małopolskiego.

W ramach projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla min. 50 osób (25 osób z województwa śląskiego i 25 osób z województwa małopolskiego).

Usługi asystenckie polegać będą na towarzyszeniu podopiecznemu w wykonywaniu czynności dnia codziennego, zarówno w miejscu zamieszkania jak i na zewnątrz np. w formie spaceru, wspólnego pójścia do lekarza, do sklepu, uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych itd.

Maksymalna liczba godzin usług asystenckich na jednego beneficjenta ostatecznego wynosi 222. Ponadto każdemu uczestnikowi będzie przysługiwało do 14 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem oraz do 7 godzin spotkań z dietetykiem.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

które przebywają w woj. Śląskim lub woj. Małopolskim (miejsce ich pobytu na czas realizacji projektu).

Usługi asystenckie świadczone będą w okresie wrzesień 2022 – marzec 2023

Rekrutacja do programu prowadzona będzie wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu +48 32 219 10 10  w godzinach od 8.00 do 15.00. od dnia 12.08.2022 do 26.08.2022.
O kwalifikacji do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI i wypełnienie za pośrednictwem koordynatora projektu w trakcie rozmowy telefonicznej KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU oraz dostarczenie do biura fundacji orzeczenia o niepełnosprawności.

Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista osób przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa dla osób, które nie dostały się z powodu braku miejsc.

Prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji PFRON

Kontakt:

Internationaler Bund Polska
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11; tel.: 32 219 10 10

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.