PL/ENG/UA/RU

Historia, wielokulturowość, twórczość i Wawel!

To hasło idealnie opisuje ostatnią niedzielę listopada (26/11), podczas której najmłodsi uczestnicy warsztatów wraz ze swoimi rodzinami mieli okazję spędzić poranek na Wawelu.

Podczas warsztatów można było dowiedzieć się więcej o wielokulturowości oraz historii pracując z mapami, elementami wystawy oraz zdjęciami. Dzięki wspaniałym przewodniczkom wszystkie osoby z wielkim zaangażowaniem słuchały oraz uczestniczyły w przygotowanych aktywnościach.

Na koniec był czas na wykazanie się kreatywnością podczas części artystycznej warsztatów, na której powstały niesamowite kolaże oraz rysunki. A już 17 grudnia odbędzie się ostatnia część tego cyklu warsztatowego!

ENG

History, multiculturalism, creativity and Wawel!

This slogan perfectly describes the last Sunday in November (26/11), during which the youngest participants of the workshop, together with their families, had the opportunity to spend a morning at Wawel Castle.

During the workshop, you could learn more about multiculturalism and history by working with maps, exhibition items and photos. Thanks to the wonderful guides, all people listened with great commitment and participated in the prepared activities.

At the end there was time to show creativity during the artistic part of the workshop, where amazing collages and drawings were created. And the last part of this workshop series will take place on December 17!

UA

Історія, мультикультуралізм, творчість і Вавель!

Це гасло чудово описує останню неділю листопада (26.11), під час якої наймолодші учасники майстер-класів та їхні сім’ї мали можливість провести ранок у Вавельському замку.

Під час майстер-класів можна було дізнатися більше про мультикультуралізм та історії, працюючи з картами, експонатами виставки та фотографіями. Завдяки чудовим дівчатам-екскурсоводам, всі з великим захопленням слухали та брали участь у підготовлених заходах.

Насамкінець, був час проявити творчість під час мистецької частини майстер-класів, в результаті якої вийшли дивовижні колажі та малюнки. А вже 17 грудня відбудеться остання частина цієї серії майстер-класів!

RU

История, мультикультурализм, творчество и Вавель!

Этот слоган как нельзя лучше описывает последнее воскресенье ноября (26/11), во время которого самые маленькие участники мастер-классов и их семьи получили возможность провести утро в Вавельском замке.

Во время мастер-классов можно было узнать больше о мультикультурализме и истории, работая с картами, выставочными экспонатами и фотографиями. Благодаря замечательным женщинам-экскурсоводам все с большим интересом слушали и участвовали в подготовленных мероприятиях.

Наконец, было время проявить творчество во время художественной части мастерской, в ходе которой были созданы удивительные коллажи и рисунки. А уже 17 декабря состоится последняя часть этой серии мастер-классов!