Czy wiesz, że Instytut Kultury Willa Decjusza jest partnerem prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska Centrum Wielokulturowego i tylko w ubiegłym roku zorganizował aż 350 wydarzeń? Jakie projekty są już za nami, a co jeszcze przed nami? Czym są spacery detektywistyczne? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała Justyna Pawlik, pracująca jako Starsza Specjalistka do Spraw Projektów w Instytucie Kultury Willa Decjusza, w wywiadzie z Joanną Dudlińską, stażystką Centrum Wielokulturowego w Krakowie.

PL/UA/ENG/RU

Na co dzień mam przyjemność pracować przy projektach, które angażują międzynarodowych Partnerów, czyli wszelkiego rodzaju współprace przy projektach edukacyjnych, kulturalnych, wydarzeniach artystycznych, a także spotkaniach i konferencjach angażujących np. przedstawicieli placówek dyplomatycznych. W naszym biurze PDM, pracujemy i tworzymy ofertę programową skierowaną do obcokrajowców mieszkających w Krakowie. 

Justyna Pawlik, Starsza Specjalistka do Spraw Projektów w Instytucie Kultury Willa Decjusza

Joanna Dudlińska: Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Co powinna o Was wiedzieć osoba pierwszy raz przyjeżdżająca do Krakowa?

Justyna Pawlik: Instytut Kultury Willa Decjusza jest miejską instytucją kultury, która powstała w 2019 roku. Myślę, że mottem tego miejsca jest „dialog, otwartość i współpraca”. Oferta programowa Instytutu adresowana jest do wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy w Willi Decjusza mogą spotkać się z twórczością, sztuką artystów pochodzących z różnych kultur i tradycji. Tworzymy tutaj przestrzeń w ramach której każdy z mieszkańców Krakowa może przyjść, znaleźć coś dla siebie i wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych, na przykład wystawach. Nasza oferta jest również skierowana do najmłodszych mieszkańców Krakowa, w ramach której prowadzimy programy edukacyjne i spacery detektywistyczne. Najmłodsi krakowianie mogą poznać historię Willi Decjusza poprzez gry i zabawy.

Myślę, że przewrotnie, nasza lokalizacja (poza ścisłym Centrum) działa na naszą korzyść. Jesteśmy otoczeni pięknym, zielonym Parkiem Decjusza. Powodem, dla którego warto nas odwiedzić jest przede wszystkim Willa Decjusza, jej historia i miejsce. oraz nasza oferta programowa: wydarzenia nastawione na promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego, szeroka oferta wydarzeń artystycznych i kulturalnych angażujących wielokulturowe grono odbiorców, mieszkańców Krakowa.

Jesteśmy też w trakcie przekształceń budynku pod kątem osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym momencie prowadzimy prace remontowe, tak aby budynek stał się bardziej dostępny. Prowadzimy też szereg szkoleń dla przewodników. Budynek można zwiedzać w niedziele, oczywiście wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie (www.willadecjusza.pl). Można tam znaleźć informacje: jak do nas trafić, w które dni można zwiedzać Willę, i przede wszystkim nasze wydarzenia.

JD: Jakie były Wasze dotychczasowe działania, a jakie są Wasze marzenia/plany na przyszłość?

JP: Myślę, że to wiąże się z tym co już wcześniej powiedziałam, czyli z uczynieniem tego miejsca jak najbardziej dostępnym pod wieloma względami. Naszym marzeniem na pewno jest winda w Willi Decjusza. Ja osobiście, chciałabym się skupić na przygotowaniu oferty programowej dla nastolatków i studentów. Wydaje mi się, że ta grupa nie jest jeszcze do końca zagospodarowana, ale pracujemy nad tym.

W przeszłości, gdy właścicielką budynku była Marcelina Czartoryska, Willa Decjusza była miejscem spotkań, miejscem otwartym. Mieszkańcy miasta przyjeżdżali tutaj z Centrum, żeby spędzać wolny czas. Myślę, że to jest też takie marzenie, które gdzieś jakoś rezonuje, żeby Willa była miejsce gdzie ludzie po prostu przyjeżdżają, przychodzą, decydują się usiąść na kocyku i spędzić czas.

JD: Dlaczego wybrałaś Kraków na miejsce do życia?

JP: Z bardzo praktycznych powodów, przyjechałam tutaj na studia. Studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim Stosunki Międzynarodowe. Po studiach zdecydowałam się zostać w Krakowie. Moja historia z Willą Decjusza zaczęła się w 2018 roku, od odbywania tutaj stażu przy jednym z flagowych projektów – Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. W ramach tego  projektu grupa 30 młodych profesjonalistów, studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainy, Bałkan przyjeżdża do Krakowa, do Willi Decjusza, gdzie biorą udział w zajęciach z ekspertami, intelektualistami, politykami.

Kraków jest dla mnie miejscem z większymi możliwościami, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, ale też jeżeli chodzi o sektor kultury i wydarzenia artystyczne. Lubię obserwować wrażenie jakie miasto robi chociażby na turystach, mimo że mieszkam tu już od 7 lat, to zawsze jest coś przyjemnego.

JD: Co oznacza dla Ciebie praca w tej organizacji?

JP: Dla mnie praca w Instytucie Kultury Willa Decjusza to przede wszystkim przebywanie z bardzo różnorodnym gronem, zarówno twórców, artystów, wizjonerów. To nieustanna wymiana doświadczeń. Charakter mojej pracy – jako managera kultury, sprawia, że nie grozi mi „nuda”. W zależności od tego jaki projekt w danym momencie prowadzimy, tworzymy od podstaw, aplikujemy o środki, tak też układa się nasza praca. Oczywiście mamy stałe projekty i działalność programową, natomiast ta taka doza wolności pod kątem wybierania tematów i projektów jest w tym wszystkim najlepsza.

Oczywiście wartością nie do przecenienia są też ludzie, zarówno cały zespół IKWD, jak i Ci których poznaje się w ramach projektów i współprac. Praca w Instytucie, wiąże się z możliwością budowania sieci kontaktów, które owocują wartościowymi i interesującymi współpracami.

Cały czas się uczę i mam poczucie, że nie zrobiłam tutaj jeszcze wszystkiego. Jest dużo projektów i pomysłów, które cały czas się pojawiają. Jestem ciekawa, co jeszcze można zrobić i kogo poznać.

JD: Co współpraca między Waszą organizacją a Centrum Wielokulturowym wniosła na mapę Krakowa ?

JP: W ramach Centrum Wielokulturowego skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na wydarzeniach adresowanych do odbiorców z Ukrainy. Uruchomiliśmy ofertę dla najmłodszych odbiorców, czyli spacery detektywistyczne w języku ukraińskim. Jak pokazują zapisy na te wydarzenia, one nieustannie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze jest lista, lista rezerwowa i jeszcze jedna lista. Staramy się być w kontakcie z tą społecznością i jakoś do nich powracać i proponować nowe terminy.

Myślę też, że statystyka to bardzo dobrze pokazuje. Instytut Kultury w zeszłym roku zorganizował przeszło 350 wydarzeń kulturalnych i artystycznych, z czego 20% tych wydarzeń było adresowanych do wielokulturowej społeczności Krakowa, nastawionych na ich zaangażowanie. Uważam, że wszystkie nasze działania realizowane są w myśl zasady, że „nic o nas bez nas”. Staramy się w jak największym stopniu angażować właśnie tych odbiorców wielokulturowych zarówno w proces twórczy, jak i konsultacje z nimi „co warto zrobić”. Bardzo często to oni zgłaszają się do nas z propozycją, a my gdzieś nadajemy temu bieg i po prostu służymy pomocą w realizacji tych wydarzeń.

Staramy się też być otwarci na współpracę z organizacjami współpracującymi w ramach Centrum Wielokulturowego, ale też z organizacjami animującymi wielokulturową społeczność Krakowa.

JD: Czy uważasz, że ludzie potrzebują organizacji, które zajmują się wielokulturowością w Krakowie? I dlaczego?

JP: Tak, oczywiście, że tak. Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, jako zespół IKWD wspomagaliśmy codzienną działalność Centrum Wielokulturowego. Ogrom ludzi i ich potrzeb oraz zapytań o pomoc, przerósł moje wyobrażenia. To jaką pracę wykonało wtedy (i nadal wykonuje) Centrum Wielokulturowe, udzielając podstawowych informacji i opiekując się tymi osobami jest nieoceniona.

JD: Czym jest dla ciebie Centrum Wielokulturowego w Krakowie?

JP: Zawsze kojarzyłam Centrum Wielokulturowe z takim miejscem, do którego można pójść, zapytać o coś, a przy okazji poznać ciekawych ludzi. Miejsce otwarte, do którego chce się pójść i które dobrze by było znać.

Centrum Wielokulturowe to też nasze co miesięczne spotkania partnerskie, gdzie możemy się zobaczyć i powiedzieć co zrobiliśmy, co planujemy i posłuchać o aktywnościach Partnerów oraz wspólnie skonsultować pomysły. Jako Instytut Kultury Willa Decjusza, zawsze staramy się być otwarci i gotowi na udzielanie wsparcia.

ENG

Interview with Justyna Pawlik, Senior Project Specialist at the Villa Decius Cultural Institute, in the office of the Platform for Intercultural Dialogue. 

A word of introduction:

On a daily basis, I have the pleasure of working on projects that involve international Partners, i.e., all kinds of cooperation on educational projects, cultural projects, and artistic events, as well as meetings and conferences involving, for example, representatives of diplomatic missions. In our PDM office, we work and create a program offer aimed at foreigners living in Krakow.

Joanna Dudlinska: To whom is your offer addressed? What should a person coming to Cracow for the first time know about you?

Justyna Pawlik: The Villa Decius Institute of Culture is a municipal cultural institution that was established in 2019. I think the motto of this place is „dialogue, openness, and cooperation.” The Institute’s program offer is addressed to all residents of Krakow, who in Villa Decius can meet with the creativity and art of artists from different cultures and traditions. Here we are creating a space within which every resident of Krakow can come, find something for themselves and take part in various artistic events, such as exhibitions. Our offer is also addressed to the youngest residents of Krakow, as part of which we provide educational programs and detective walks. The youngest Krakow residents can learn about the history of Villa Decius through games and activities.

I think, perversely, our location (outside the city center) works in our favor. We are surrounded by the beautiful, green Decius Park. The reason to visit us is mainly Villa Decius, its history and location. And our program offer: events focused on the promotion and protection of cultural heritage, a wide offer of artistic and cultural events involving a multicultural audience, residents of Krakow.

We are also in the process of transforming the building for people with various disabilities. Now we are carrying out renovation work so that the building becomes more available. We are also conducting a series of training for guides. The building can be visited on Sundays, and of course, all up-to-date information is on the website (www.willadecjusza.pl). There you can find information: how to get to us, on which days you can visit the Villa, and most importantly, our events.

JD: What have been your activities so far, and what are your dreams/plans for the future?

JP: I think it’s related to what I said before, which is to make the place as accessible as possible in many ways. Our dream is definitely an elevator at Villa Decius. Personally, I would like to focus on preparing a program offered to teenagers and students. It seems to me that this group is not yet fully developed, but we are working on it.

In the past, when Marcelina Czartoryska owned the building, Villa Decius was a meeting place, an open place. City residents came here from the Center to spend their free time. I think this is also such a dream that somehow resonates somewhere, that the Villa should be a place where people just come, arrive, decide to sit on a blanket, and spend time.

JD: Why did you choose Krakow as a place to live?

JP: For very practical reasons, I came here to study. I studied International Relations at the Jagiellonian University. After graduation, I decided to stay in Krakow. My history with Villa Decius began in 2018, with an internship here at one of its flagship projects – the Visegrad Summer School. As part of this project, a group of 30 young professionals, students from the Visegrad Group countries, Ukraine, and the Balkans come to Krakow, to Villa Decius, where they participate in classes with experts, intellectuals, and politicians.

For me, Krakow is a place with more opportunities, both in terms of the job market, but also when it comes to the cultural sector and artistic events. I like to observe the impression the city makes at least on tourists, even though I’ve lived here for 7 years, it’s always something enjoyable.

JD: What does working for the organization mean to you?

JP: For me, working at the Villa Decius Institute of Culture is first and foremost being with a very varied group, both creators, artists, and visionaries. It’s a constant exchange of experiences. The character of my work – as a cultural manager, makes me in no danger of „boredom”. Depending on what project we are running at the moment, we are creating from the ground up, and applying for funds, this is how our work is arranged. Of course, we have regular projects and program activities, while this kind of freedom in terms of choosing topics and projects is the best thing about it all.

Of course, people are also an invaluable value, both the entire IKWD team and those you get to know through projects and collaborations. Working at the Institute, involves the opportunity to build a network of contacts that results in valuable and interesting collaborations.

I am learning all the time, and I have the feeling that I haven’t done everything here yet. There are a lot of projects and ideas that come up all the time. I’m interested in what else there is to do and who to meet.

JD: What has the cooperation between your organization and the Multicultural Center brought to the map of Krakow?

JP: As part of the Multicultural Center, we focused primarily on events aimed at Ukrainian audiences. We launched an offer for the youngest audience, namely, detective walks in Ukrainian. As the registrations for these events show, they are constantly very popular. There is always a list, a reserve list, and another list. We try to stay in touch with the community and somehow get back to them and propose new dates.

I also think that the statistics show this very well. The Institute of Culture last year organized more than 350 cultural and artistic events, of which 20% of these events were addressed to Krakow’s multicultural community, geared toward their involvement. I believe that all our activities are realized according to the principle that „nothing about us without us.” We try as much as possible to involve exactly these multicultural audiences both in the creative process and in consultations with them „what is worth doing”. Very often, they are the ones who come to us with a proposal, and somewhere we give it a go and simply provide assistance in the realization of these events.

We also try to be open to cooperation with organizations cooperating within the Multicultural Center, but also with organizations animating Krakow’s multicultural community.

JD: Do you think people need organizations that deal with multiculturalism in Krakow? And why?

JP: Yes, of course, they do. Immediately after the war in Ukraine started, as a team of IKWD we supported the daily activities of the Multicultural Center. The enormity of the people and their needs and requests for help was beyond my imagination. What work the Multicultural Center did then (and continues to do), providing basic information and caring for these people, is invaluable.

JD: What is the Multicultural Center in Krakow to you?

JP: I’ve always associated the Multicultural Center with the kind of place where you can go, ask about something, and meet interesting people in the process. An open place that you want to go to and that would be good to know.

The Multicultural Center is also our monthly partner meetings, where we can see each other and say what we’ve done, what we’re planning, and listen to the Partners’ activities and consult ideas together. As Villa Decius Cultural Institute, we always try to be open and ready to provide support.

UA

Інтерв’ю проведене з Юстиною Павлик, старшою спеціалісткою з питань проектів Інституту культури „Villa Decius”, в офісі Платформи міжкультурного діалогу. 

Вступне слово:

Щодня я маю приємність працювати над проектами, які залучають міжнародних партнерів, тобто різного роду співпрацю над освітніми проектами, культурними проектами, мистецькими заходами, а також зустрічами та конференціями за участю, наприклад, членів дипломатичних представництв. У нашому офісі PDM ми працюємо і створюємо програмну пропозицію, орієнтовану на іноземців, які проживають у Кракові.

Йоанна Дудлінська: Кому адресована Ваша пропозиція? Що варто знати про вас тим, хто вперше приїжджає до Кракова?

Юстина Павлік: Інститут культури „Вілла Деціус” – це муніципальна культурна установа, яка була створена у 2019 році. Я думаю, що девізом цього місця є „діалог, відкритість та співпраця”. Програмна пропозиція Інституту адресована всім мешканцям Кракова, які можуть зустрітися у Villa Decius з творчістю, мистецтвом митців з різних культур і традицій. Ми створюємо тут простір, в рамках якого кожен мешканець Кракова може прийти, знайти щось для себе і взяти участь у різноманітних мистецьких заходах, таких як виставки. Наша пропозиція також адресована наймолодшим мешканцям Кракова, в рамках якої ми проводимо освітні програми та детективні прогулянки. Наймолодші краків’яни можуть дізнатися про історію вілли Деціус через ігри та забави.

Я думаю, що, як не дивно, наше розташування (поза центром міста) працює на нашу користь. Нас оточує прекрасний, зелений парк Деціуса. Причина, через яку варто до нас завітати, – це насамперед вілла Деціус, її історія та місце розташування. А також наша програмна пропозиція: заходи, спрямовані на промоцію та збереження культурної спадщини, широкий спектр мистецьких та культурних подій за участю мультикультурної аудиторії, мешканців Кракова.

Ми також перебуваємо в процесі трансформації будівлі для людей з різними формами інвалідності. На даний момент ми проводимо ремонтні роботи, щоб зробити будівлю більш доступною. Ми також проводимо серію навчальних курсів для гідів. Будівлю можна відвідати по неділях, звичайно, всю актуальну інформацію можна знайти на сайті (www.willadecjusza.pl). Там ви знайдете інформацію про те, як до нас дістатися, в які дні можна відвідати віллу, і, перш за все, про наші заходи.

Й.Д.: Що ви вже зробили, і які ваші мрії/плани на майбутнє?

Ю.П.: Думаю, це пов’язано з тим, про що я говорила раніше, а саме: зробити це місце максимально доступним у багатьох відношеннях. Наша мрія – це, безумовно, ліфт у Villa Decius. Особисто я хотіла би зосередитися на підготовці програмної пропозиції для підлітків і студентів. Мені здається, що ця група ще не повністю охоплена, але ми працюємо над цим.

У минулому, коли будівля належала Марцеліні Чарторийській, Villa Decius була місцем зустрічей, відкритим місцем. Мешканці міста приїздили сюди з центру, щоб провести вільний час. Я думаю, що це також мрія, яка десь, так чи інакше, резонує, щоб Villa була місцем, куди люди просто приходять, приїжджають, вирішують сісти на плед і провести час.

Й.Д.: Чому ти обрала Краків як місце для проживання?

Ю.П.: З дуже практичних причин, я приїхала сюди вчитися. Я вивчала міжнародні відносини в Ягеллонському університеті. Після навчання я вирішила залишитися в Кракові. Моя історія з Villa Decius розпочалася у 2018 році зі стажування в одному з її флагманських проектів – Вишеградській літній школі. В рамках цього проекту група з 30 молодих фахівців, студентів з країн Вишеградської групи, України та Балкан приїжджає до Кракова, до Villa Decius, де вони беруть участь у заняттях з експертами, інтелектуалами та політиками.

Для мене Краків – це місце з більшими можливостями, як з точки зору ринку праці, так і з точки зору культурного сектору та мистецьких подій. Мені подобається спостерігати за враженням, яке місто справляє на туристів, навіть незважаючи на те, що я живу тут вже сім років, завжди є щось приємне.

Й. Д.: Що для тебе означає робота в цій організації?

Ю.П.: Для мене робота в Інституті культури Villa Decius – це, перш за все, взаємодія з дуже різноманітною спільнотою: творцями, художниками чи візіонерами. Це постійний обмін досвідом. Характер моєї роботи – як культурного менеджера – означає, що мені ніколи не загрожує „нудьга”. Залежно від того, яким проектом ми займаємося в даний момент, ми створюємо з нуля, подаємо заявки на фінансування, так влаштована наша робота. Звичайно, у нас є постійні проекти і програмна діяльність, але цей ступінь свободи у виборі тем і проектів – найкраща частина всього цього.

Звичайно, люди також є безцінним активом, як вся команда IKWD, так і ті, з ким ви знайомитеся в рамках проектів та співпраці. Робота в Інституті дає можливість побудувати мережу контактів, що призводить до цінної та цікавої співпраці.

Я все ще постійно вчуся і маю відчуття, що я ще не все тут зробила. Є багато проектів та ідей, які постійно з’являються. Мені цікаво подивитися, що ще можна зробити і з ким познайомитися.

Й.Д.: Як співпраця між Вашою організацією та Мультикультурним центром вплинула на мапу Кракова?

Ю.П.: Як частина Мультикультурного центру, ми зосередилися насамперед на заходах, спрямованих на українську аудиторію. Ми запровадили пропозицію для наймолодшої аудиторії, а саме детективні прогулянки українською мовою. Як показують реєстрації на ці заходи, вони постійно користуються великою популярністю. Завжди є список, резервний список і ще один список. Ми намагаємося підтримувати зв’язок зі спільнотою, якось повертатися до них і пропонувати нові дати.

Я також думаю, що статистика це дуже добре показує. Минулого року Інститут культури організував понад 350 культурних і мистецьких заходів, 20% з яких були спрямовані на мультикультурну спільноту Кракова, які були орієнтовані на її залучення. Я вважаю, що вся наша діяльність здійснюється за принципом „нічого про нас без нас”. Ми намагаємося якомога більше залучати саме цю мультикультурну аудиторію як до творчого процесу, так і до консультацій з нею про те, „що варто робити”. Дуже часто саме вони приходять до нас з пропозицією, а ми вже десь задаємо темп і просто сприяємо тому, щоб ці події відбулися.

Ми також намагаємося бути відкритими до співпраці з організаціями, які співпрацюють в рамках Мультикультурного центру, а також з організаціями, які оживляють мультикультурну спільноту Кракова.

Й.Д.: Як ти думаєш, чи потрібні людям організації, які займаються питаннями мультикультуралізму в Кракові? І чому?

Ю.П.: Так, звичайно, потрібні. Відразу після початку війни в Україні ми, як команда IKWD, підтримували щоденну діяльність Мультикультурного центру. Кількість людей, їхні потреби та прохання про допомогу були поза межами моєї уяви. Робота, яку виконував Мультикультурний центр тоді (і продовжує виконувати зараз), надаючи базову інформацію та піклуючись про цих людей, є безцінною.

Й.Д.: Що для тебе означає Мультикультурний центр у Кракові?

Ю.П.: Я завжди асоціювала Мультикультурний центр з таким місцем, куди можна прийти, запитати про щось і при цьому познайомитися з цікавими людьми. Це відкрите місце, куди хочеться йти і про яке добре було б знати.

Мультикультурний центр – це також наші щомісячні партнерські зустрічі, де ми можемо побачити один одного і розповісти, що ми зробили, що ми плануємо, а також послухати про діяльність партнерів і разом обговорити ідеї. Як Інститут культури ” Villa Decius”, ми завжди намагаємося бути відкритими і готовими надати підтримку.

RU

Интервью, взятое у Юстины Павлик, старшего специалиста по вопросам проектов в Институте культуры Villa Decius, в офисе Платформы для межкультурного диалога. 

Вступительное слово:

Ежедневно я имею удовольствие работать над проектами, в которых участвуют международные Партнеры, то есть всякого рода сотрудничество в рамках образовательных проектов, культурных проектов, художественных мероприятий, а также встреч и конференций с участием, например, членов дипломатических представительств. В нашем офисе PDM мы работаем и создаем программные предложения для иностранцев, проживающих в Кракове. 

Джоанна Дудлиньска: Кому адресовано ваше предложение? Что должен знать о вас человек, впервые приехавший в Краков?

Юстина Павлик: Институт культуры ” Villa Decius” — это муниципальное учреждение культуры, которое было создано в 2019 году. Я думаю, что девиз этого места – „диалог, открытость и сотрудничество”. Программное предложение Института адресовано всем жителям Кракова, которые могут встретиться в Villa Decius с творчеством, искусством художников из разных культур и традиций. Мы создаем здесь пространство, в рамках которого каждый житель Кракова может прийти, найти что-то для себя и принять участие в различных художественных мероприятиях, таких как выставки. Наше предложение адресовано и самым маленьким жителям Кракова, в рамках которого мы проводим образовательные программы и детективные прогулки. Самые маленькие жители Кракова могут узнать историю Villa Decius через игры и развлечения.

Я думаю, что, как ни странно, наше расположение (за пределами центра города) работает в нашу пользу. Нас окружает красивый, зеленый парк Decius. Причина, по которой нас стоит посетить, заключается главным образом в самой Villa Decius, ее истории и расположении. И наше программное предложение: мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение культурного наследия, широкий спектр художественных и культурных событий с участием мультикультурной аудитории, жителей Кракова.

Мы также находимся в процессе преобразования здания для людей с различными видами инвалидности. В настоящее время мы проводим ремонтные работы, чтобы сделать здание более доступным. Мы также проводим серию учебных курсов для экскурсоводов. Здание можно посетить по воскресеньям, и, конечно же, всю актуальную информацию можно найти на сайте (www.willadecjusza.pl). Там вы найдете информацию о том, как с нами связаться, в какие дни вы можете посетить виллу, и, прежде всего, о наших мероприятиях.

ДД: Что вам удалось сделать на сегодняшний день, и каковы ваши мечты/планы на будущее?

ЮП: Я думаю, что это связано с тем, о чем я говорила ранее – сделать это место как можно более доступным во многих отношениях. Наша мечта — это, безусловно, лифт на Villa Decius. Лично я хотела бы сосредоточиться на подготовке программы для подростков и студентов. Мне кажется, что эта группа еще не полностью охвачена, но мы работаем над этим.

В прошлом, когда здание принадлежало Марселине Чарторыйской, Villa Decius была местом встреч, открытым местом. Жители города приезжали сюда из центра, чтобы провести свободное время. Я думаю, что это тоже мечта, которая где-то находит отклик, что вилла должна быть местом, куда люди просто приходят, приезжают, решают посидеть на пледе и провести время.

ДД: Почему ты выбрала Краков в качестве места для жизни?

ЮП: По очень практическим причинам, я приехала сюда учиться. Я изучала международные отношения в Ягеллонском университете. После учебы я решила остаться в Кракове. Моя история с Villa Decius началась в 2018 году, когда я проходила здесь стажировку в рамках одного из флагманских проектов компании – Вышеградской летней школы. В рамках этого проекта группа из 30 молодых специалистов, студентов из стран Вышеградской группы, Украины и Балкан приезжает в Краков, в Villa Decius, где принимает участие в занятиях с экспертами, интеллектуалами и политиками.

Для меня Краков — это место с большими возможностями, как в плане рынка труда, так и в плане культурного сектора и художественных событий. Мне нравится видеть, какое впечатление город производит хотя бы на туристов несмотря на то, что я живу здесь уже семь лет, это всегда что-то приятное.

ДД: Что для тебя значит работа в этой организации?

ЮП: Для меня работа в Институте культуры Villa Decius означает, прежде всего, сотрудничество с очень разнообразной группой людей, будь то творцы, художники или визионеры. Это постоянный обмен опытом. Характер моей работы – как менеджера по культуре – означает, что мне никогда не грозит опасность „заскучать”. В зависимости от того, какой проект мы ведем в данный момент, мы создаем с нуля, подаем заявки на финансирование – так устроена наша работа. Конечно, у нас есть постоянные проекты и программные мероприятия, но такая степень свободы в выборе тем и проектов — это лучшее.

Конечно, люди также являются бесценным активом, как вся команда IKWD, так и те, с кем я знакомлюсь в ходе проектов и сотрудничества. Работая в Институте, вяжется с возможностью создания сети контактов, которая приводит к ценному и интересному сотрудничеству.

Я все еще постоянно учусь, и у меня такое чувство, что я еще не все здесь сделала. Здесь много проектов и идей, которые постоянно появляются. Мне интересно посмотреть, что еще можно сделать и с кем я могу встретиться.

ДД: Что принесло сотрудничество между вашей организацией и Мультикультурным центром на карту Кракова?

ЮП: В рамках работы Мультикультурного центра мы в первую очередь сосредоточились на мероприятиях, ориентированных на украинскую аудиторию. Мы запустили предложение для самой молодой аудитории, а именно детективные прогулки на украинском языке. Как показывает регистрация на эти мероприятия, они неизменно пользуются большой популярностью. Всегда есть список, резервный список и еще один список. Мы стараемся поддерживать связь с сообществом, как-то возвращаться к ним и предлагать новые даты.

Я также думаю, что статистика это очень хорошо показывает. В прошлом году Институт культуры организовал более 350 культурных и художественных мероприятий, 20% из которых были предназначены для мультикультурного сообщества Кракова и направлены на его вовлечение. Я считаю, что вся наша деятельность осуществляется в соответствии с принципом „ничего о нас без нас”. Мы стараемся как можно больше вовлекать именно эту мультикультурную аудиторию как в творческий процесс, так и в консультации с ней по поводу того, „что стоит сделать”. Очень часто именно они приходят к нам с предложением, а мы где-то задаем темп, и просто помогаем воплотить эти события в жизнь.

Мы также стараемся быть открытыми для сотрудничества с организациями, которые сотрудничают в рамках Мультикультурного центра, а также с организациями, которые оживляют мультикультурное сообщество Кракова.

ДД: Как ты думаешь, нужны ли людям организации, которые занимаются вопросами мультикультурализма в Кракове? И почему?

ЮП: Да, конечно, нужны. Сразу после начала войны в Украине мы, как команда IKWD, поддерживали повседневную деятельность Мультикультурного центра. Огромное количество людей, их нужды и просьбы о помощи были выше моего воображения. То, что делал Мультикультурный центр тогда (и продолжает делать сейчас), предоставляя базовую информацию и заботясь об этих людях, бесценно.

ДД: Что для тебя значит Мультикультурный центр в Кракове?

ЮП: Мультикультурный центр всегда ассоциировался у меня с тем местом, куда можно прийти, что-то спросить и в процессе познакомиться с интересными людьми. Открытое место, куда хочется приходить, и которое было бы полезно знать.

Мультикультурный центр — это также наши ежемесячные партнерские встречи, где мы можем увидеться друг с другом, рассказать, что мы сделали, что планируем, и послушать о деятельности партнеров, а также вместе обсудить идеи. Как Институт культуры Villa Decius, мы всегда стараемся быть открытыми и готовыми оказать поддержку.