Rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze”

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60+ i ich otoczenia mieszkających na terenie gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski.

CO OFERUJEMY:

W ramach projektu realizowane będą:

  • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem teleopieki
  • dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w Klubie Seniora – 30 miejsc
  • wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
  • centrum wolontariatu

Wsparciem objętych zostanie minimum 80 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 1051,50 zł netto lub na osobę w rodzinie – 792 zł netto), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Dla pozostałych osób przynależących do grupy docelowej wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu udział w projekcie będzie odpłatny zgodnie z Tabelami odpłatności stanowiącymi załącznik nr 5 do Regulaminu. Udział w zajęciach Klubu Seniora jest bezpłatny dla każdego kto będzie miał przyznaną usługę asystencką niezależnie od dochodu.

Projekt realizowany jest od 1.07.2019 do 30.05.2022.

DLA KOGO:

Kryteria rekrutacji uczestników projektu (usługi opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora)

1.Rekrutacja, będzie odbywała się w oparciu o następujące kryteria formalne (należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki):

– miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, – są niesamodzielne, czyli wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

– na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 60 rok życia,

– w przypadku wnioskowania o objęcie usługą asystencką Kandydaci dodatkowo posiadają orzeczoną niepełnosprawność (stopień umiarkowany lub znaczny albo odpowiadające im stopnie niepełnosprawności orzekane przez KRUS, ZUS, MSWiA, KIZ, MON),

2. W pierwszej kolejności wsparcie w ramach projektu przyznawane będzie osobom których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (U. z 2018 r., poz. 1508). (weryfikowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Podstawą do zgłoszenia osoby do wsparcia w ramach projektu będzie formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze Projektu, na stronie internetowej Fundacji oraz instytucjach współpracujących z którymi podpisane zostaną stosowne porozumienia (GOPSy, NGO oraz instytucje zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz seniorów). Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Biurze Projektu w Tychach (ul. Edukacji 11) w godzinach pracy biura (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7-15 oraz czwartek w godz. 7-17.30) ), mailem, pocztą. Istniała będzie możliwość telefonicznego zgłoszenia udziału w projekcie, formularz zgłoszeniowy będzie wówczas wypełniony w czasie wizyty domowej pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych będzie się odbywało od 1.07.2019 do 22.07.2019 w podanych wyżej godzinach pracy Biura Projektu.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu. Udział w projekcie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy (w Biurze Projektu, lub przesyłając pocztą lub mailem) lub telefonicznie (tel.: 32 219 10 10, 507-342-996). Ze  wszystkimi osobami, które zgłosiły swój udział do projektu spotka się w ich miejscu zamieszkania pracownik socjalny projektu.

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

KONTAKT:

Biuro Projektu

Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15, w czwartki kontakt do godziny 17.30)

osoba do kontaktu: Justyna Feliksioska

tel.:

32 219 10 10

507-342-996