Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza dodatkową rekrutację uczestników do projektu „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start!” adresowaną do osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie od 04.10.2022 r. do wyczerpania limitu miejsc, godzin wsparcia w projekcie i obejmować będzie:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

Osoby zamieszkujące na obszarze województwa małopolskiego.

Rekrutacja do programu prowadzona będzie wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu +48 32 219 10 10  w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) od dnia 04.10.2022 do wyczerpania wolnych miejsc.

O kwalifikacji do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uzupełniającej i wypełnienie za pośrednictwem koordynatora projektu w trakcie rozmowy telefonicznej KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU oraz dostarczenie do biura fundacji orzeczenia o niepełnosprawności.

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem projektu „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start!” finansowanego ze środków PFRON. Usługi asystenckie świadczone będą w okresie wrzesień 2022 – marzec 2023.