Jesteś obcokrajowcem w Polsce? Potrzebujesz przedłużyć swoją wizę?

Jest to możliwe pod kilkoma warunkami. Podstawowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule. W razie wątpliwości zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej). PL/ENG/UA/RU…

Przedłużenie wizy

Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
 • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
 • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
 • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

WAŻNE! Wizę krajową można przedłużyć tylko raz, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć okresu pobytu przewidzianego dla tej wizy, wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (czyli maksymalnie do 365 dni). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin do złożenia wniosku 

Obcokrajowiec powinien złożyć wniosek o przedłużenie swojej wizy nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku
 • Fotografia osoby, której wniosek dotyczy (35 mm X 44 mm)
 • Ważny dokument podróży spełniający następujące kryteria: jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się cudzoziemiec ubiega (chyba że zachodzi pilny przypadek uzasadniony słusznym interesem cudzoziemca, zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat,
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku;
 • Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową)
 • Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy;
 • opłata skarbowa (406 zł).

ENG

Extension of visas

The validity of an issued national visa or the period of stay covered by this visa may be extended if all of the following conditions are met:

 • an important professional or personal interest of the foreigner justifies it, or for humanitarian reasons the foreigner cannot leave the territory before the expiration of the validity period of the national visa or before the end of the authorized period of stay covered by this visa;
 • the events that are the reason for applying for an extension of the national visa occurred independently of the foreigner’s will and were not foreseeable on the day of applying for a national visa;
 • the circumstances of the case do not indicate that the purpose of the foreigner’s stay in the territory of the Republic of Poland will be different from that declared;
 • there are no circumstances due to which a national visa is denied.

IMPORTANT! A national visa can be extended only once, and the period of stay on the basis of an extended national visa cannot exceed the period of stay provided for that visa, including the period of stay on the basis of the visa to be extended (i.e., up to a maximum of 365 days). The only exception to this rule is the situation of a foreigner who is hospitalized and whose state of health makes it impossible to leave the territory of the Republic of Poland.

Deadline for filing an application 

A foreigner should submit an application to extend his visa no later than the date of expiration of the period of his legal stay.

Required documents:

 • Completed application form
 • Photograph of the person to whom the application relates (35 mm X 44 mm)
 • A valid travel document meeting the following criteria: its validity will expire no earlier than 3 months after the expiration of the period of validity of the visa applied for by the foreigner (unless there is an urgent case justified by the legitimate interests of the foreigner, it contains at least two blank pages and was issued within the last 10 years,
 • Documents confirming the circumstances regarding the reasons for extending the visa stated in the application;
 • Documents confirming the purpose and conditions of the planned stay;
 • Documents confirming the possession of sufficient financial resources to cover the cost of living for the entire period of the planned stay in the territory of the Republic of Poland and for the return trip to the country of origin or residence or for transit to a third country that will grant entry, or the possibility of obtaining such funds in accordance with the law;
 • Document confirming possession of health insurance within the meaning of the Act of August 27, 2004 on health care services financed from public funds or travel medical insurance (this requirement can be considered fulfilled if the foreigner has adequate insurance in connection with his professional situation)

UA

Продовження віз

 

Термін дії виданої національної візи або термін перебування, передбачений цією візою, може бути продовжений, якщо дотримані всі наступні умови:

 • важливий професійний або особистий інтерес іноземця вимагає цього, або з гуманітарних причин іноземець не може покинути територію до закінчення терміну дії національної візи або до закінчення дозволеного терміну перебування, передбаченого цією візою;
 • події, які є підставою для подання заяви про продовження терміну дії національної візи, виникли незалежно від волі іноземця і не могли бути передбачуваними в день подання заяви про продовження терміну дії національної візи;
 • обставини справи не вказують на те, що мета перебування іноземця на території Республіки Польща буде відрізнятися від задекларованої;
 • відсутні обставини, через які у видачі національної візи може бути відмовлено.

ВАЖЛИВО! Національну візу можна продовжити лише один раз, однак термін перебування на підставі продовженої національної візи не може перевищувати терміну перебування, передбаченого цією візою, включаючи термін перебування на підставі візи, що підлягає продовженню (тобто максимум до 365 днів). Єдиним винятком з цього правила є ситуація перебування іноземця в лікарні, стан здоров’я якого унеможливлює виїзд з території Республіки Польща.

Термін подачі заяви 

Іноземець повинен подати заяву про продовження візи не пізніше дати закінчення терміну легального перебування.

Необхідні документи:

 • Заповнена аплікаційна форма
 • Фотографія особи (35 мм X 44 мм)
 • Дійсний проїзний документ, який відповідає наступним критеріям: його термін дії закінчується не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення терміну дії візи, про яку подається заява (за винятком невідкладних випадків, виправданих законними інтересами іноземця), містить щонайменше дві чисті сторінки і був виданий протягом останніх 10 років,
 • Документи, що підтверджують обставини, які стосуються підстав для продовження терміну дії візи, наведені в заяві;
 • Документи, що підтверджують мету та умови запланованого перебування;
 • Документи, що підтверджують наявність достатніх фінансових коштів для покриття витрат на утримання на весь період запланованого перебування на території Республіки Польща і на зворотну дорогу до країни походження або проживання або для транзиту до третьої країни, яка надасть дозвіл на в’їзд, або можливість отримання таких коштів відповідно до закону;
 • Документ, що підтверджує наявність медичного страхування в розумінні закону від 27 серпня 2004 року про медичні послуги, що фінансуються з публічних коштів, або туристичного медичного страхування (ця вимога може вважатися виконаною, якщо іноземець має відповідне страхування у зв’язку з його професійною ситуацією).

RU

Продление виз

 

Срок действия выданной национальной визы или срок пребывания по этой визе может быть продлен при соблюдении всех следующих условий:

 • этого требуют важные профессиональные или личные интересы иностранца, или по гуманитарным причинам иностранец не может покинуть территорию страны до истечения срока действия национальной визы или до окончания разрешенного срока пребывания по этой визе;
 • события, послужившие основанием для подачи прошения о продлении национальной визы, произошли независимо от воли иностранца и не могли быть предвидены на дату подачи прошения о выдаче национальной визы;
 • обстоятельства дела не указывают на то, что цель пребывания иностранца на территории Республики Польша будет отличаться от заявленной;
 • отсутствуют обстоятельства, по которым в выдаче национальной визы будет отказано.

ВАЖНО! Национальная виза может быть продлена только один раз, однако срок пребывания на основании продленной национальной визы не может превышать срок пребывания, предусмотренный для данной визы, включая срок пребывания на основании продлеваемой визы, которая подлежыт продлению (т.е. не более 365 дней). Единственным исключением из этого правила является ситуация с иностранцем, находящимся в больнице, состояние здоровья которого не позволяет покинуть территорию Республики Польша.

Срок подачи заявления 

Иностранный гражданин должен подать заявление о продлении визы не позднее даты истечения срока своего законного пребывания.

Необходимые документы:

 • Заполненный бланк заявления
 • Фотография лица,который подается заявление (35 мм X 44 мм)
 • Действительный проездной документ, отвечающий следующим критериям: срок его действия истекает не ранее чем через 3 месяца после окончания срока действия запрашиваемой визы (за исключением экстренных случаев, обусловленных законными интересами иностранца), он содержит не менее двух чистых страниц и выдан в течение последних 10 лет,
 • Документы, подтверждающие обстоятельства, связанные с причинами продления визы, указанными в заявлении;
 • Документы, подтверждающие цель и условия предполагаемого пребывания;
 • Документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств для покрытия расходов на проживание на весь период планируемого пребывания на территории Республики Польша и на обратный путь в страну происхождения или проживания или на транзит в третью страну, которая предоставит разрешение на въезд, или возможность получения таких средств в соответствии с законом;
 • документ, подтверждающий наличие медицинской страховки в соответствии с Законом от 27 августа 2004 г. о медицинских услугах, финансируемых из государственных средств, или медицинской страховки для путешествий (это требование может считаться выполненным, если иностранец имеет соответствующую страховку в связи с его профессиональной деятельностью)