Czy 600 kubków kawy daje energię na przetańczenie 240 minut salsy? (PL/ENG/UA)

Każdy koniec miesiąca to czas na zastanowienie się co poszło dobrze, a nad czym jeszcze możemy popracować! Tym razem podeszłyśmy do tego na luzie i świetnie bawiłyśmy się robiąc dla was najmilsze podsumowanie miesiąca.

Przekąski tureckie przygotowane na warsztaty "Dookoła świata"

Przekąski tureckie przygotowane na warsztaty „Dookoła świata”

Rozruszaliście kwiecień!

W kwietniu odbyła się u nas kolejna potańcówka dla seniorów. Dodatkową atrakcją był piękny brokatowy makijaż wykonany przez Zuzę dla chętnych uczestniczek! W temacie tańców warto wspomnieć, że dużym zainteresowaniem wciąż cieszą się zajęcia z salsy, prowadzone przez Gabriela, który z porywającymi rytmami ma do czynienia od dzieciństwa. Łącznie przetańczyliście 240 minut salsy!

Umiejętności, które ułatwią Ci życie

W kwietniu zorganizowałyśmy dwa spotkania w cyklu „Kobiety objaśniają świat”, czyli „Narkotyki bez paniki” oraz „ Umiejętności, które ułatwią Ci życie”. W ramach warsztatów “ABC pielęgnacji twarzy” powstało 11 słoiczków eko płynów do demakijażu. Łącznie odbyły się u nas  32 wydarzenia sportowe, relaksacyjne, międzykulturowe i obywatelskie, a uczestnicy kursów językowych pilnie uczyli się przez około 136 godzin!

Konsultantka Inna, która udzieliła informacji ponad 100 osobom policzyła, że w kwietniu wypiliśmy około 600 kubków kawy. Cieszymy się, że czujecie się u nas swobodnie i korzystacie ze wspólnych przestrzeni, w tym z kuchni!

Już jesteśmy ciekawe, jak będzie wyglądać majowe podsumowanie! Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach w Centrum Edukacji i Wsparcia na os. Górali 24! Warto śledzić też nasze media społecznościowe: IB Polska w Hucie – pojawiają się tam informacje o zapisach.

 

Does 600 cups of coffee give you the energy to dance 240 minutes of salsa?

Each end of the month is a time to reflect on what went well and what we can still work on! This time we took a relaxed approach to it and had a lot of fun preparing the nicest summary of the month for you.

Uczestniczki warsztatów makijażu w Centrum Edukacji i Wsparcia

Uczestniczki warsztatów makijażu w Centrum Edukacji i Wsparcia

You’ve moved April!

In April, we held another dance party for seniors. An additional attraction was beautiful glitter makeup made by Zuza for some of the participants! On the topic of dances, it is worth mentioning that salsa classes, conducted by Gabriel, who has been exposed to exciting rhythms since childhood, are still very popular. In total, you danced 240 minutes of salsa!

Skills that will make your life easier

In April, we organized two meetings in the series „Women explain the world”, i.e. „Drugs without panic” and „Skills that will make your life easier”. As part of the „ABC of facial care” workshops, 11 jars of eco makeup removers were created. In total, we hosted 32 sports, relaxation, intercultural and civic events, and language course participants studied diligently for about 136 hours!

Consultant Inna, who provided information to over 100 people, counted that we drank about 600 cups of coffee in April. We are glad that you feel at ease with us and use the common spaces, including the kitchen!

We’re already curious what the May summary will look like! We invite you to take part in free classes at the Education and Support Center at os. Górali 24! It is also worth following our social media: IB Polska w Hucie – information about registration appears there.

Чи дають вам 600 чашок кави енергію, щоб танцювати 240 хвилин сальси?

Кожен кінець місяця – це час для роздумів про те, що було добре, а над чим ще можна попрацювати! Цього разу ми підійшли до справи невимушено і чудово провели час, створюючи для вас найприємніші підсумки місяця.

Uczestnicy w trakcie zajęć - salsa

Uczestnicy w trakcie zajęć – salsa

Ви запалили квітень!

У квітні ми провели ще один танцювальний вечір для людей похилого віку. Додатковою атракцією став красивий блискучий макіяж, який зробила Zuza  для бажаючих учасників! Щодо танців, варто зазначити, що заняття з сальси під керівництвом Gabriela, який з дитинства захоплюється запальними ритмами, продовжують користуватися великою популярністю. Загалом було протанцьовано 240 хвилин сальси!

Навички, що полегшують життя

У квітні ми організували дві зустрічі з циклу „Жінки пояснюють світ”, а саме: ” Наркотики без паніки” та „Навички, які полегшать ваше життя”. На майстер-класі „Абетка догляду за обличчям” було виготовлено 11 баночок еко-засобу для зняття макіяжу. Загалом з нами відбулося 32 спортивні, релаксаційні, міжкультурні та громадські заходи, а учасники мовних курсів старанно навчалися близько 136 годин!

Консультантка Інна, яка надала інформацію більш ніж 100 людям, підрахувала, що в квітні ми випили близько 600 чашок кави. Ми раді, що вам у нас комфортно і ви користуєтесь спільним простором, зокрема кухнею!

Нам вже цікаво, як виглядатиме травневий звіт! Запрошуємо на безкоштовні заняття до Центру Освіти та Підтримки на os. Górali 24! Також варто слідкувати за нашими соціальними мережами: IB Polska w Hucie  – там з’являється інформація про .записах.