Nasza fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uczestników do projektu ,,MÓJ ASYSTENT – 2024/2025’’ realizowanego z środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (województwo małopolskie).

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 27.05.2024  i 28.05. 2024 (poniedziałek, wtorek) w godzinach 10:00 – 14:00 obejmować będzie osoby dorosłe zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego w tym:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną

Dostępna liczba miejsc:

 • 60 osób – lista główna
 • 20 osób – lista rezerwowa

Przyjęcie na listę rezerwową nie gwarantuje przyjęcia do projektu!!

Rodzaj i wymiar wsparcia

Dostępne godziny usług asystenckich na województwo małopolskie: 27 720 godzin

Konsultacje psychologiczne: ok 6 godzin na uczestnika

Liczba godzin na jednego uczestnika ustalana będzie indywidualnie przez koordynatora projektu w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną i socjalno-bytową  oraz w zależności od dostępności godzin.

O projekcie „MÓJ ASYSTENT – 2024/2025”

Fundacja Internationaler Bund Polska (dalej Fundacja) jest realizatorem projektu „MÓJ ASYSTENT – 2024/2025” (zwany dalej projektem) realizowany jest  w ramach Konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z art. 36 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania przekazane z PFRON: 2 930 381,60 PLN.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkich form aktywności: fizycznych, umysłowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych, towarzyskich etc. i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami nieodpłatnie, w wymiarze rocznym. W ramach projektu zapewnione zostało wsparcie towarzyszące w formie konsultacji psychologicznych.

Zakres usług

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą

być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które korzystają  w tym samym okresie z innych projektów/programów asystenckich!

Wybór asystenta

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru lub wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta o ile będzie spełniał wymagania dotyczące wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego (szczegóły w regulaminie rekrutacji). W przypadku braku dokonania ww. wskazania Fundacja  przydzieli właściwego asystenta.

Rekrutacja i zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do programu jest zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI (pobierz), wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU (pobierz), i dostarczenie jej do Fundacji w ustalonych terminach i formie wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą osobiście w biurach projektowych oraz drogą telefoniczną i e-mailową. W przypadku zgłoszenia telefonicznego kartę zgłoszenia wypełniać będzie koordynator regionalny. Każdy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności drogą listowną, e- mailową lub osobiście do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do programu (wymagane jest okazanie oryginału lub odpisu orzeczenia do wglądu). Niedostarczenie orzeczenia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia do programu. W przypadku przesyłania orzeczenia drogą e-mailową przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w formie czytelnego skanu lub zdjęcia (dokumenty, których nie będzie można odczytać ze względu na ich słabą jakość nie zostaną uznane w procesie rekrutacji)

Po zakończeniu rekrutacji i rozdysponowaniu godzin dla osób z listy głównej i wyczerpaniu listy rezerwowej o ile w trakcie trwania projektu pozostaną wolne godziny usług asystenckich niezależnie od terminu zostanie ogłoszona rekrutacja/e uzupełniająca/e, do wyczerpania godzin w projekcie. Przed ewentualnym ogłoszeniem rekrutacji uzupełniającej przeliczone zostaną godziny dotychczasowych usług, zweryfikowane zostaną aktualne potrzeby uczestników (dokonywane mogą być zwiększenia, iż zmniejszenia wymiaru wsparcie w zależności od potrzeb).

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, e-mailowo i osobiście w biurze projektu w dniach 27.05 i 28.05 2024 r. w godzinach 10.00 – 14.00

Jeżeli w ramach niniejszej rekrutacji nie zostaną wyczerpane wszystkie dostępne miejsca ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca w późniejszym terminie.

W przypadku gdy w imieniu podopiecznego zgłoszenie składać będzie upoważniony/a asystent/ka możliwe będzie zgłoszenie jednorazowo tylko 1 podopiecznego (1 telefon – 1 podopieczny, 1 e-mail-1 , 1 wizyta w biurze 1 podopieczny).

dla woj. małopolskiego:31-534 Kraków al. Daszyńskiego 22;

 • tel. 502-917-391
 • adres e-mail: asystent-Krakow@ib-polska.pl

Uwaga: zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową, które wpłyną poza godzinami prowadzenia rekrutacji tj. między 10:00-14:00 oraz w przypadające w tym okresie dni wolne od pracy, nie będą rozpatrywane!

Liczy się kolejność zgłoszeń (dzień, godzina) oraz spełnianie ww. kryteriów.)

– W przypadku wpływu zgłoszeń powyżej limitu dostępnych miejsc w danym dniu rekrutacji (60 miejsc lista główna i 20 lista rezerwowa) obowiązywać będzie naprzemienna kolejność rejestracji zgłoszeń w celu zapewnienia równej dostępności dla osób z określonymi niepełnosprawnościami – (równy dostęp dla osób zgłaszających się e-mailowo, telefonicznie i osobiście).

– W przypadku wystąpienia sytuacji braku zgłoszeń jednego z ww. rodzajów, naprzemiennie będą rozpatrywane, wg kolejności zgłoszeń, pozostałe rodzajowo zgłoszenia.

Terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. Złożone wnioski będą poddane szczegółowej weryfikacji pod kątem kwalifikowalności kandydatów i poprawności dostarczonych dokumentów.

Załączniki

Uwaga!  Z dniem 22.05.2024 zakończyliśmy rekrutację dla województwa śląskiego.