W Polsce każdy, bez względu na swoje obywatelstwo, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Dlatego jeśli jesteś obcokrajowcem i potrzebujesz pomocy medycznej, złożenie wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może być dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.

W naszym najnowszym artykule dowiesz się, jak skorzystać z darmowych opcji opieki medycznej w Polsce dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ).

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji w tym temacie, serdecznie zapraszamy do Punkt Informacyjnego dla Obcokrajowców, który znajduje się w Galerii Kazimierz, przy ulicy Podgórskiej 34. To miejsce, gdzie uzyskasz pomoc i wsparcie w formalnościach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci zrozumieć procedury oraz prawa, jakie przysługują Ci jako obcokrajowcowi. PL/ENG/UA/RU…

Ochrona zdrowia – opcje bezpłatne dla obcokrajowców i inne

Obcokrajowiec może skorzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), kiedy jest ubezpieczony i legalnie przebywa na terenie Polski.

W tym przypadku warto złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim wojewódzkim oddziale NFZ w zależności od miejsca zamieszkania.

Z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać:

 • osoby zatrudnione na umowie o dzieło;
 • osoby zatrudnione na podstawie kontraktu;
 • studenci, którzy studiują w Polsce;
 • osoby, które posiadają na zgodę na pobyt tolerowany lub osoby posiadające status uchodźcy;
 • osoby odbywające staż adaptacyjny.

Jeżeli obcokrajowiec, który jest ubezpieczony w państwach UE/EFTA, tymczasowo przebywa w Polsce, może skorzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w Polsce (na Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ), pod warunkiem posiadania karty EKUZ.

Osoby, które są obcokrajowcami i mają obywatelstwo kraju, z którym Polska zawarła dwustronne porozumienie, mają prawo skorzystać z niezbędnej opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Polska posiada tego rodzaju umowy o zabezpieczeniu społecznym i współpracy w zakresie ochrony zdrowia z Federacją Rosyjską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Serbią, Republiką Macedonii oraz Tunezją.

OBYWATELE UKRAINY 

Jeśli obywatel Ukrainy posiada ważne zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub w dokumencie podróży posiada odcisk stempla Straży Granicznej RP, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, i przekroczył granicę po 24 lutego 2022 r., może skorzystać z opieki medycznej na terenie Krakowa.


ENG

Health care – free and other options for foreigners

A foreigner can use the National Health Fund („NFZ”) when he is insured and legally resides in Poland.

In this case, it is advisable to apply for voluntary health insurance. The application must be submitted to the appropriate provincial branch of the NFZ, depending on the place of residence.

Voluntary health insurance can be used by:

 • persons employed on a contract for work;
 • persons employed on the basis of a contract;
 • students who are studying in Poland;
 • persons who have a permit for a tolerated stay or those with refugee status;
 • persons doing an adaptation internship.

If a foreigner, who is insured in EU/EFTA countries, temporarily stays in Poland, he/she can benefit from health care on the same basis as those insured in Poland (for the National Health Fund – NFZ), on condition that he/she has an EHIC card.

Persons who are foreigners and have citizenship of a country with which Poland has a bilateral agreement are allowed to receive necessary medical care in case of sudden illness or accident. Poland has such social security and health cooperation agreements with the Russian Federation, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, the Republic of Macedonia, and Tunisia.

CITIZENS OF UKRAINE 

If a citizen of Ukraine has a valid certificate issued by the Border Guard of the Republic of Poland or has the stamp imprint of the Border Guard of the Republic of Poland in his travel document, confirming his legal stay on the territory of Poland, and has crossed the border after February 24, 2022, he can receive medical care in Krakow.


UA

Охорона здоров’я – безкоштовні варіанти для іноземців та інших осіб

Іноземець може скористатися послугами Національного фонду охорони здоров’я (NFZ), якщо він застрахований і легально перебуває в Польщі.

У такому випадку доцільно подати заяву на добровільне медичне страхування. Заяву потрібно подати до відповідного воєводського відділення NFZ в залежності від місця проживання.

Добровільне медичне страхування доступне для;

 • особи, які працюють за трудовим договором на виконання певної роботи;
 • особи, які працюють на підставі договору підряду;
 • студенти, які навчаються в Польщі;
 • особи з дозволом на толерантне перебування або зі статусом біженця;
 • особи, які проходять адаптаційне стажування.

Якщо іноземець, застрахований в країнах ЄС/ЄАВТ, тимчасово перебуває в Польщі, він може користуватися медичними послугами на тих же підставах, що й особи, застраховані в Польщі (в Національному фонді охорони здоров’я – NFZ), за умови, що він має картку EKUZ.

Особи, які є іноземцями і мають громадянство країни, з якою Польща має двосторонню угоду, мають право на отримання необхідної медичної допомоги в разі раптового захворювання або нещасного випадку. Польща має такі угоди про соціальне забезпечення та співпрацю в галузі охорони здоров’я з Російською Федерацією, Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, Сербією, Республікою Македонія та Тунісом.

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ 

Якщо громадянин України має дійсну довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща, або має відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща у проїзному документі, що підтверджує легальне перебування на території Польщі, і перетнув кордон після 24 лютого 2022 року, він може скористатися медичним обслуговуванням у Кракові.


RU

Охрана здоровья – бесплатные варианты для иностранцев и других лиц

Иностранец может воспользоваться услугами Национального фонда здравоохранения („NFZ”), если он застрахован и легально проживает в Польше.

В этом случае целесообразно подать заявление на добровольное медицинское страхование. Заявление подается в соответствующее воеводское отделение NFZ в зависимости от места проживания.

Добровольное медицинское страхование доступно для:

 • лица, работающие по договору на выполнение определенной работы;
 • лица, работающие по договору подряда;
 • студенты, обучающиеся в Польше;
 • лица, имеющие разрешение на толерантное пребывание или статус беженца;
 • лица, проходящие адаптационную стажировку.

Если иностранец, застрахованный в странах ЕС/ЕАСТ, временно пребывает в Польше, он может пользоваться медицинскими услугами на тех же основаниях, что и застрахованные в Польше лица (в Национальном фонде здравоохранения – NFZ), при условии наличия у него карты EKUZ.

Лица, являющиеся иностранцами и имеющие гражданство страны, с которой у Польши заключено двустороннее соглашение, имеют право на получение необходимой медицинской помощи в случае внезапного заболевания или несчастного случая. Польша имеет такие соглашения о социальном обеспечении и сотрудничестве в области здравоохранения с Российской Федерацией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Сербией, Республикой Македонией и Тунисом.

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ 

Если гражданин Украины имеет действующее свидетельство, выданное Пограничной службой Республики Польша, или штамп-оттиск Пограничной службы Республики Польша в проездном документе, подтверждающий законное пребывание на территории Польши, и пересек границу после 24 февраля 2022 года, он может воспользоваться медицинским обслуживанием в Кракове.