Fundacja Internationaler Bund Polska w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością na terenie następujących powiatów:

 • w województwie małopolskim: krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego, olkuskiego, wielickiego, m. Kraków;
 • w województwie śląskim: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, będzińskiego, mikołowskiego oraz m. Tychy, m. Mysłowice, m. Jaworzno, m. Sosnowiec.

Okres realizacji programu: do dnia 31.12.2022 r.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 59 640 godzin na każde województwo.

Opis stanowiska pracy:

Asystent będzie świadczył usługi na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

i/lub

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystenckie polegać będą m.in. na pomocy uczestnikom w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sklepy, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 • czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikacji z otoczeniem.

Usługi te mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wymagania:

 • podpisane aktualne CV;
 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • czytelnie podpisane załączone oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (dokument w załączniku);
 • badania psychotechniczne kierowców- w przypadku konieczności poruszania się z podopiecznym samochodem (badania na własny koszt);
 • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność;
 • mile widziany własny środek transportu, ale nie jest to wymóg konieczny.

Ponadto w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest:

 • zaświadczenie o niekaralności (wykonana na własny koszt);
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (dokument w załączniku);
 • aktualna opinia psychologiczna (wykonana na własny koszt);
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (podpisywana na dalszym etapie rekrutacji).

Miejsce pracy:

Praca w następujących powiatach:

 •  w województwie małopolskim: krakowski, chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, miechowski, olkuski, wielicki, m. Kraków;
 •  w województwie śląskim: bieruńsko-lędziński, pszczyński, będziński, mikołowski oraz m. Tychy, m. Mysłowice, m. Jaworzno, m. Sosnowiec.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie,
 • stawkę ok. 33 zł/h brutto,
 • zwrot koszty przejazdów z podopiecznymi,
 • zwrot kosztów biletu wstępu na wydarzenia z podopiecznymi.

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie maila o tytule:

“Rekrutacja – Imię i Nazwisko – nazwa powiatu” 

wraz z załączonym CV,  kompletem dokumentów wskazanych powyżej oraz  zgodą na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacyjnych (treść poniżej).

 Zgłoszenia przyjmujemy na adres: 

e-mail: pomoc-polska@ib.de (woj. małopolskie),  IB-Polska-Tychy@ib.de (woj. śląskie)

 

Więcej informacji można także uzyskać pod numerami telefonów:

tel: 504 422 766 (rekrutacja na terenie woj. śląskiego)

tel: 511 837 163 (rekrutacja na terenie woj. małopolskiego)

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Załączniki:

Oświadczenie_o_doświadczeniu

Oświadczenie_o_niefigurowaniu_w_Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_w_celu_rekrutacji