[PL] ENG] [UA]

PL Poznajmy moc płynącą z natury! Czerwiec – Sierpień

Podczas warsztatów w ramach tego cyklu postaramy się wykorzystać możliwości terapeutyczne natury.

Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym na zajęcia hortiterapeutyczne z Kają.

Podczas kreatywnych zajęć skupimy się na poznaniu świata zmysłów i stworzeniu magicznych rzeczy, które potem możecie zabrać do domu!

Podczas 5 spotkań stworzymy:

  • zielonego przyjaciela z trawiastą czuprynką – zmysł dotyku
  • hotel dla owadów, które zadomowiły się w naszym ogrodzie społecznym – słuch
  • miniaturowy, magiczny ogród dla wróżki lub dinozaura – węch
  • kolorowe mandale z płatków kwiatów, patyczków i wszystkiego co znajdziemy w ogrodzie – wzrok
  • smakowity karmnik dla motyli – smak

Wszystkie spotkania odbędą się w Centrum Edukacji i Wsparcia lub ogrodzie społecznym znajdującym się 15 minut spacerkiem od naszej siedziby.

*Uczestnictwo w warsztatach jest całkowicie bezpłatne. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby, które chcą uczestniczyć w całości spotkań. Zachęcamy do rezerwowania miejsc!

EN Let’s discover the power of nature!

During the workshops in this series, we will aim to harness the therapeutic benefits of nature. We invite children aged 4-6 with moderate disabilities to participate in hortitherapy sessions with Kaja. During these creative sessions, we will focus on exploring the world of senses and creating magical items that you can take home!

Over the course of 5 meetings, we will create:

  • A green friend with a grassy mane – sense of touch
  • A hotel for insects that have made our community garden their home – sense of hearing
  • A miniature, magical garden for fairies or dinosaurs – sense of smell
  • Colorful mandalas made from flower petals, sticks, and everything we find in the garden – sense of sight
  • A tasty feeder for butterflies – sense of taste

All meetings will take place at the Education and Support Center or in the community garden located a 15-minute walk from our headquarters.

*Participation in the workshops is completely free. Priority for workshop participation will be given to individuals who wish to attend all sessions. We encourage you to reserve your spots!

UA Відкриймо силу природи!

II. Відкриймо силу природи! червень-серпень

Під час майстер-класів цього циклу ми спробуємо використати терапевтичні можливості природи.

Запрошуємо дітей віком 4-6 років з помірними вадами на заняття з садової терапії з Каєю.

Під час творчих занять ми зосередимося на дослідженні світу почуттів та створенні чарівних речей, які потім можна взяти додому!

Протягом 5 зустрічей ми створимо:

− зеленого друга із трав’янистим волоссям- відчуття на дотик

− готель для комах, які оселилися в нашому громадському саду – слух

− мініатюрний чарівний сад для феї чи динозавра – нюх

− різнокольорові мандали з пелюсток квітів, паличок і всього, що ми знайдемо в саду – зір

− смачна годівниця для метеликів – смак

Усі зустрічі відбуватимуться в Центрі освіти та підтримки або в громадському саду, розташованому за 15 хвилин ходьби від нашого центру.

*Участь у майстер-класах абсолютно безкоштовна. Пріоритетна участь у семінарах надається людям, які хочуть брати участь у всіх зустрічах. Закликаємо бронювати свої місця!

 

1. Stwórz zielonego przyjaciela! 27.06 13:00 – 15:00

PL Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wraz z opiekunami na zajęcia z hortiterapii.

Będziemy ćwiczyć kreatywność, motorykę małą i nasze zmysły podczas tworzenia lalki z trawiastą czuprynką. Po zajęciach możecie zabrać swojego nowego przyjaciela do domu!

EN Let’s create a green firend 27.06 13:00 – 15:00

We invite children with mild disabilities along with their caregivers to participate in hortitherapy sessions. We’ll exercise creativity, fine motor skills, and our senses while creating a doll with a grassy mane. After the session, you can take your new friend home!

UA Створи зеленого друга! 27.06 13:00 – 15:00

Запрошуємо дітей з легкою групою інвалідності та їх опікунів на заняття з садівничої терапії.

Створюючи ляльку з трав’яним волоссям, ми будемо тренувати творчість, дрібну моторику та органи чуття. Після уроку ви можете забрати свого нового друга додому!

2. Gdzie mieszkają owady? 11.07 13:00 – 15:00

PL Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wraz z opiekunami na zajęcia z hortiterapii.

Poznamy rodzaje owadów, które mieszkają w naszym ogrodzie społecznym na os. Szkolnym 22.

Następnie wspólnie stworzymy hotel dla owadów z patyczków, trawy i innych materiałów znalezionych w ogrodzie. Podczas spotkania skupimy się na zmyśle słuchu i dotyku podczas poznawania otaczającej nas natury.

EN Where do insects live? 11.07 13:00 – 15:00

We invite children with mild disabilities along with their caregivers to participate in hortitherapy sessions. We’ll learn about the types of insects that inhabit our community garden at 22 Szkolne Street.

Then, together, we’ll create an insect hotel using sticks, grass, and other materials found in the garden. During the session, we’ll focus on the senses of hearing and touch while exploring the nature around us.

UA Де живуть комахи? 11.07 13:00 – 15:00

Запрошуємо дітей з легкою групою інвалідності та їх опікунів на заняття з садівничої терапії.

Ми дізнаємось про види комах, які живуть у нашому громадському саду коло садиби Szkolny 22.

Потім ми разом створимо готель для комах, використовуючи палиці, траву та інші матеріали, знайдені в саду. Під час зустрічі ми зосередимося на слуху та дотику, досліджуючи природу навколо нас.

3. Mój magiczny ogród 25.07 13:00 – 15:00

PL Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym wraz z opiekunami na zajęcia z hortiterapii.

Tym razem, wspólnie z Kają przeniesiemy się w magiczną krainę. W doniczkach stworzymy mini ogrody w doniczkach, w których zamieszkają wróżki i dinozaury.

Po spotkaniu stworzone ogrody powędrują z Wami do Waszych domów.

EN My magical garden 25.07 13:00 – 15:00

We invite children with moderate disabilities along with their caregivers to participate in hortitherapy sessions. This time, together with Kaja, we’ll journey into a magical realm. In pots, we’ll create mini gardens where fairies and dinosaurs will reside. After the session, the created gardens will accompany you home.

UA Мій чарівний сад 25.07 13:00 – 15:00

Запрошуємо дітей з помірними порушеннями разом з опікунами на заняття з садівництва.

Цього разу разом з Катею ми перенесемося в чарівну країнуБудемо створювати міні-сади в горщиках, в яких житимуть феї та динозаври.

Після зустрічі створені сади поїдуть з вами до ваших домівок.

4. Kolorowy świat mandali! 8.08 13:00 – 15:00

PL Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym wraz z opiekunami na zajęcia z hortiterapii.

Podczas zajęć stworzymy piękne i kolorowe mandale z darów natury – płatków kwiatów, patyczków, szyszek i innych rzeczy, które uda nam się znaleźć w naszym ogrodzie społecznym.

Spotkanie pozwoli nam rozwinąć motorykę małą, precyzję ruchów oraz stymulować zmysł wzroku – a to wszystko podczas kontaktu z naturą.

EN The colorful world of mandalas! 8.08 13:00 – 15:00

We invite children with moderate disabilities along with their guardians to participate in horticultural therapy sessions.

During the sessions, we will create beautiful and colorful mandalas using gifts from nature – flower petals, twigs, pinecones, and other items that we can find in our community garden.

The meeting will allow us to develop fine motor skills, precision of movement, and stimulate the sense of sight – all while connecting with nature.

UA Барвистий світ мандал! 8.08 13:00 – 15:00

Запрошуємо дітей з помірними порушеннями разом з опікунами на заняття з садівництва.

Під час заняття ми будемо створювати красиві та барвисті мандали з дарів природи – пелюсток квітів, паличок, шишок та інших речей, які нам вдасться знайти в нашому громадському саду.

Зустріч дозволить нам розвинути дрібну моторику, точність рухів і стимулюватиме зір – і все це під час контакту з природою.

5. Co jedzą motyle? 22.08 13:00 – 15:00

Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym wraz z opiekunami na zajęcia z hortiterapii.

Razem z Kają dowiemy się co właściwie jedzą motyle? Czy lubią to samo co my?

Podczas tworzenia karmnika dla motyli ze smakowitych owoców skupimy się na zmyśle smaku i poznamy własne upodobania smakowe.

EN What do butterflies eat? 22.08 13:00 – 15:00

We invite children with moderate disabilities along with their guardians to participate in horticultural therapy sessions.

Together with Kaja, we will learn what butterflies actually eat. Do they like the same things as us?

During the creation of a butterfly feeder from delicious fruits, we will focus on the sense of taste and explore our own flavor preferences

UA Що їдять метелики? 22.08 13:00 – 15:00

Діти з помірними порушеннями та їхні опікуни запрошуються на заняття з садівництва.

Разом з Катею ми з’ясуємо, що насправді їдять метелики? Чи люблять вони те саме, що й ми?

Виготовляючи годівничку для метеликів зі смачних фруктів, ми зосередимося на нашому почутті смаку та дізнаємося про власні смакові вподобання.

 

_________________

Projekt „Greening the Blues” jest organizowany przez Fundację IB Polska razem z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

The „Greening the Blues” project is organized by the IB Polska Foundation together with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Проект „Greening the Blues” організований Фондом IB Polska разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).