[PL] [ENG] [UA]
Zbliża się czas pożegnań i nowych początków, nie tylko związanych z końcem tego roku. Nasze Centrum Integracji Międzykulturowej Miejsce Otwarte w Krakowie kończy swoją działalność w obecnym miejscu i formie wraz z końcem listopada tego roku (30.11). Terminy zakończenia zajęć w ramach zamkniętych grup i kursów językowych, będą ustalane indywidualnie. Od 1 grudnia obecna przestrzeń Miejsca Otwartego będzie zamknięta dla odwiedzających.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym przyjaciołom i współpracownikom za wsparcie i zaangażowanie. Dziękujemy naszym beneficjentom za wspólnie spędzony czas. Od maja 2023 odwiedziliście nas ponad 10100 razy. Z samych usług informacyjnych i indywidualnych konsultacji skorzystało ponad 1400 osób. Dziękujemy Wam za każdą rozmowę, uśmiech, zrozumienie i wsparcie. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią Waszego życia, a Wy naszego.

Podczas gdy jedna rzecz się kończy, inna się zaczyna! Niedawno swoje otwarcie świętowało Centrum Edukacji i Wsparcia na os. Górali 24 w Krakowie, które oferuje zarówno różnorodne zajęcia integracyjne, jak i pomoc psychologiczną i informacyjną. Zapraszamy do odwiedzin tego nowego, miejsca na mapie Krakowa oraz miejsc już działających. Swoje działania kontynuuje SPA Społeczna Przestrzeń Aktywna prowadzona w Krakowie przy ul. Dytmara 3 przez Stowarzyszenie Salam Lab. Bogatą ofertę zajęć ma również Fundacja Zustricz działająca przy ul. Karmelickiej 34.

Do zobaczenia przy kolejnych projektach!

Zespół Miejsca Otwartego

Miejsce Otwarte tworzyła fundacja Internationaler Bund Polska wraz z fundacją Zustricz oraz stowarzyszeniem Salam Lab, dzięki wsparciu Danish Refugee Council oraz UNHCR.

[ENG]

The time for farewells and new beginnings is approaching, and not only in connection with the end of this year. Our Centre for Intercultural Integration, Open Place in Krakow, is closing in its present location and form at the end of November this year (30.11). Dates for the end of classes in closed groups and language courses will be set individually. From 1 December, the current space of the Open Space will be closed to visitors.

We would like to sincerely thank all our friends and colleagues for their support and commitment. We would like to thank our beneficiaries for the time spent together. You have visited us more than 10,100 times since May 2023. More than 1,400 people have benefited from information services and individual consultations alone. We thank you for every conversation, smile, understanding and support. We are happy to have been a part of your lives and you of ours.

While one thing ends, another begins! We recently celebrated the opening of the Centre for Education and Support at 24 Górali Street in Kraków, which offers a variety of integration activities as well as psychological and informational support. We invite you to visit this new place on the map of Krakow, as well as the places already in operation. The SPA Social Active Space, run in Kraków at 3 Dytmara Street by the Salam Lab Association, continues its activities. There is also a rich offer of activities by the Zustricz Foundation operating at 34 Karmelicka Street.

See you in the next projects!

The Open Place team

 

The Open Place was created by the Internationaler Bund Poland foundation together with the Zustricz foundation and the Salam Lab association, with the support of the Danish Refugee Council and the UNHCR.

 

[UA]

Наближається час прощань і нових починань, і не лише у зв’язку з закінченням цього року. Наш Центр Міжкультурної Інтеграції Відкрите Місце у Кракові завершує свою діяльність у теперішньому місці та формі наприкінці листопада цього року (30.11). Дати закінчення занять у закритих групах та мовних курсах будуть встановлені індивідуально. З 1 грудня поточне місце Відкритого Місця буде закрите для відвідувачів.

Ми щиро дякуємо всім нашим друзям та колегам за підтримку та небайдужість. Дякуємо нашим бенефіціарам за час, проведений разом. З травня 2023 року ви відвідали нас понад 10100 разів. Лише інформаційними послугами та індивідуальними консультаціями скористалися понад 1400 осіб. Ми дякуємо вам за кожну розмову, посмішку, розуміння та підтримку. Ми щасливі, що були частиною вашого життя, а ви – нашого.

Коли закінчується одне, починається інше! Нещодавно ми відсвяткували відкриття Центру Освіти та Підтримки на вул. Гуралі, 24 у Кракові, який пропонує різноманітні інтеграційні заходи, а також психологічну та інформаційну підтримку. Запрошуємо вас відвідати це нове місце на карті Кракова, а також місця, які вже працюють. Продовжує свою діяльність Społeczna Przestrzeń Aktywna SPA, який знаходиться у Кракові на вул. Дитмара 3, під опікою Асоціації Salam Lab. Також багату пропозицію заходів пропонує Фундація Зустріч, що працює на вул. Кармеліцькій 34.

До зустрічі на наступних проектах!

Команда Відкритого Місця

 

Відкритий Простір був створений Фондом Internationaler Bund Polska спільно з Фундацією Zustricz та Асоціацією Salam Lab за підтримки Данської Ради у справах біженців та УВКБ ООН.