Legalizacja pobytu w Polsce. Jak to zrobić?

Dla wszystkich obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej, jak również tych spoza niej, istnieje możliwość uzyskania legalizacji pobytu w Polsce. Procedura ta jest różnorodna i zależy od celu pobytu oraz statusu cudzoziemca. Więcej informacji znajdziesz w artykule, który przygotowaliśmy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, który znajduje się w Galerii Kazimierz, przy ulicy Podgórskiej 34. Lokal mieści się po prawej stronie od wejścia przy ulicy Rzeźniczej. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i udzielimy niezbędnej informacji. PL/ENG/UA/RU…

PL

Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu w Polsce dla obcokrajowca jest regulowana przez ustawę o cudzoziemcach oraz przepisy administracyjne. Procedury i wymagania mogą się różnić w zależności od celu pobytu i statusu cudzoziemca.

Obywatel UE może przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji pobytu. Musi on w tym czasie  posiadać ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport). Dopiero po 3 miesiącach jest konieczność zarejestrowania się.

Obcokrajowiec spoza UE (obywatel krajów trzecich) może przebywać w Polsce i strefie Schengen na paszporcie biometrycznym przez 90 dni legalnie, po upływie tego czasu muszą zalegalizować swój pobyt.

Jeżeli obcokrajowiec z UE przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez dłuższy czas niż 3 miesiące, musi dokonać rejestracji swojego pobytu.

Należy osobiście złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu do właściwego wojewody, zgodnie z miejscem pobytu, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcy od dnia przyjazdu na terytorium Polski.

Obywatele krajów trzecich mogą ubiegać się o dwa rodzaje zezwoleń, dzięki którym ich pobyt w Polsce będzie miał legalny charakter.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielany: członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców, w celu podjęcia lub kontynuacji pracy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub cudzoziemcowi delegowanemu do Polski, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu kształcenia się na studiach, cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.), z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane obcokrajowcowi, który: jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

 • urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 • urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi
 • jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Ważne!!!  Przedstawione terminy (3 miesiące) nie mają zastosowania do obcokrajowca, który przybył na terytorium Polski w celu poszukiwania pracy. W przypadku takiej osoby, termin ten wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże on, że nadal aktywnie poszukuje pracy i ma realne szanse na zatrudnienie.

Obcokrajowcowi  przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;
 • jest małżonkiem obywatela polskiego.

Obywatele Ukrainy

Twój pobyt w Polsce jest legalny do 04.03.2024 r. – jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać.


ENG

Legalization of stay

The legalization of residence in Poland for a foreigner is governed by the Foreigners Act and administrative regulations. Procedures and requirements may vary depending on the purpose of the stay and the foreigner’s status.

An EU citizen may stay in Poland for up to 3 months without registering his/her stay. During this time, he or she must have a valid document confirming his or her identity and citizenship (such as a passport). Only after 3 months is it necessary to register.

A non-EU foreigner ( a citizen of third countries) can stay in Poland and the Schengen Area on a biometric passport for 90 days legally, after which time they must legalize their stay.

If a non-EU foreigner stays in the Republic of Poland for longer than 3 months, they must register their stay.

You must personally submit an application for registration of residence to the competent voivode, according to the place of residence, no later than the day after the expiration of 3 months from the date of arrival on Polish territory.

Third-country nationals can apply for two types of permits that will make their stay in Poland legal.

Temporary residence permits are granted to: family members of Polish citizens and family members of foreigners, in order to take up or continue work, in order to perform work in a highly qualified profession or to a foreigner delegated to Poland, in order to carry out business activities, for the purpose of studying, to a foreigner with family life within the meaning of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, drawn up in Rome on November 4, 1950. (Journal of Laws of 1993, item 284, as amended), with a Polish citizen residing in the territory of the Republic of Poland or a citizen of another member state of the European Union, a member state of the European Free Trade Association (EFTA) – a member state of the Agreement on the European Economic Area or of the Swiss Confederation, with whom he resides jointly in this territory.

A permanent residence permit is granted to a foreigner who: is a child of a foreigner who has been granted a permanent residence permit or a long-term EU resident’s stay permit remaining under his/her parental authority:

 • born after that foreigner was granted a permanent residence permit or a long-term EU resident’s stay permit, or
 • born during the validity period of a temporary residence permit granted to that foreigner
 • is a child of a Polish citizen under his/her parental authority, is a person of Polish ancestry and intends to settle permanently on the territory of the Republic of Poland, is in a marriage recognized by the law of the Republic of Poland to a Polish citizen and has been in that marriage for at least 3 years before the day, on which he/she submitted an application for a permanent residence permit and immediately before submitting this application he/she continuously stayed on the territory of the Republic of Poland for at least 2 years on the basis of a temporary residence permit granted in connection with remaining in a marriage with a Polish citizen or in connection with obtaining refugee status, subsidiary protection or a residence permit for humanitarian reasons, has a valid Pole’s Card and intends to settle on the territory of the Republic of Poland permanently.

Important!!! The time limits presented (3 months) do not apply to a foreigner who came to the territory of Poland to seek work. In the case of such a person, the time limit is no longer than 6 months, unless after the expiration of this period he demonstrates that he is still actively looking for work and has a real chance of employment.

A foreigner is entitled to stay for more than 3 months if he or she meets one of the following conditions:

 • is an employee or self-employed person in the territory of the Republic of Poland;
 • has sufficient financial resources to support himself and family members in the territory of the Republic of Poland, so as not to be a burden on social assistance, and has appropriate health insurance;
 • is studying or undergoing job training in Poland and has sufficient financial resources to support himself and family members in the territory of the Republic of Poland, so as not to constitute a burden on social assistance, and has appropriate health insurance;
 • is the spouse of a Polish citizen.

Citizens of Ukraine

Your stay in Poland is legal until 04/03/2024. – if you are a citizen of Ukraine or the spouse of a citizen of Ukraine and have citizenship of another country and have arrived in Poland from Ukraine since 24.02.2022 and want to stay in Poland.


UA

Легалізація проживання

Легалізація проживання іноземця в Польщі регулюється Законом про іноземців та адміністративними постановами. Процедури та вимоги можуть відрізнятися залежно від мети проживання та статусу іноземця.

Громадянин ЄС може перебувати в Польщі до 3 місяців без необхідності реєстрації свого проживання. Протягом цього часу він повинен мати дійсний документ, що підтверджує його особу та громадянство (наприклад, паспорт). Тільки після закінчення 3 місяців необхідно зареєструватися.

Іноземець, який не є громадянином ЄС („громадянин третьої країни”), може легально перебувати в Польщі та Шенгенській зоні за біометричним паспортом протягом 90 днів, після чого він повинен легалізувати своє проживання.

Якщо іноземець, який не є громадянином ЄС, перебуває в Республіці Польща довше, ніж 3 місяці, він повинен зареєструвати своє проживання.

Заяву про реєстрацію проживання слід подати особисто до відповідного воєводи згідно з місцем проживання не пізніше наступного дня після закінчення 3 місяців з дня прибуття на територію Польщі.

Громадяни третіх країн можуть подати заяву на отримання двох типів дозволів, які зроблять їх проживання в Польщі легальним.

Дозвіл на тимчасове проживання надається: членам сімей польських громадян та членам сімей іноземців з метою працевлаштування або продовження роботи, з метою виконання роботи за висококваліфікованою професією або іноземцю, делегованому до Польщі, з метою здійснення підприємницької діяльності, з метою навчання, іноземцю, який має сім’ю за визначенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, укладеної в Римі 4 листопада 1950 року. (Законодавчий вісник 1993 р., поз. 284, з наступними змінами), з громадянином Польщі, який проживає на території Республіки Польща, або з громадянином іншої держави-члена Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасниці Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації, з яким вони спільно проживають на цій території.

Дозвіл на постійне проживання надається іноземцю, який: є дитиною іноземця, який отримав дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС залишаючись під його/її батьківською опікою:

 • народився після отримання дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС:
 • народився після того, як іноземцю було видано дозвіл на постійне проживання, виданого цьому іноземцю
 • є дитиною польського громадянина, яка перебуває під його батьківською опікою, є особою польського походження і має намір постійно проживати на території Республіки Польща, перебуває у визнаному законом Республіки Польща шлюбі з польським громадянином і перебував у такому шлюбі щонайменше 3 роки до дня дня подання заяви про надання дозволу на постійне перебування і безпосередньо перед поданням заяви безперервно перебував на території Республіки Польща не менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого у зв’язку зі шлюбом з громадянином Польщі або у зв’язку з отриманням статусу біженця, додаткового захисту або дозволу на проживання на гуманітарних підставах, має дійсну Карту поляка і має намір оселитися на території Республіки Польща на постійне місце проживання.

Важливо!!! Представлені часові рамки (3 місяці) не поширюються на іноземця, який приїхав на територію Польщі з метою пошуку роботи. У випадку такої особи термін перебування не може перевищувати 6 місяців, якщо тільки після закінчення цього періоду він не доведе, що все ще активно шукає роботу і має реальні шанси на працевлаштування.

Іноземець має право перебувати в країні більше 3 місяців, якщо він відповідає одній з наступних умов:

 • є працівником або приватним підприємцем на території Республіки Польща
 • має достатні фінансові засоби для утримання себе та членів своєї сім’ї на території Республіки Польща, щоб не бути тягарем для соціальної допомоги, а також має відповідне медичне страхування;
 • навчається або проходить професійну підготовку в Польщі і має достатні фінансові засоби для утримання себе і членів своєї сім’ї на території Республіки Польща, щоб не бути тягарем для соціальної допомоги, а також має відповідне медичне страхування;
 • є чоловіком або дружиною громадянина Польщі.

Громадяни України

Ваше перебування в Польщі є легальним до 04.03.2024 року. – якщо Ви є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України і маєте громадянство іншої країни, і прибули до Польщі з України з 24.02.2022 р. і бажаєте залишитися в Польщі.


RU

Легализация проживания

Легализация проживания в Польше для иностранцев регулируется Законом об иностранцах и административными правилами. Процедуры и требования могут различаться в зависимости от цели проживания и статуса иностранца.

Гражданин ЕС может находиться в Польше до 3 месяцев без обязательной регистрации своего проживания. В течение этого времени он должен иметь при себе действительный документ, подтверждающий его личность и гражданство (например, паспорт). Только по истечении 3 месяцев необходимо зарегистрироваться.

Иностранец, не являющийся гражданином ЕС („гражданин третьей страны”), может находиться в Польше и Шенгенской зоне по биометрическому паспорту в течение 90 дней на законных основаниях, после чего он должен легализовать свое проживание.

Если иностранец, не являющийся гражданином ЕС, пребывает в Республике Польша более 3 месяцев, он должен зарегистрировать свое проживание.

Заявление о регистрации проживания подается лично соответствующему воеводе по месту жительства не позднее дня, следующего за истечением 3 месяцев со дня прибытия на территорию Польши.

Граждане третьих стран могут подать заявление на получение двух видов разрешений, которые сделают их проживание в Польше легальным.

Разрешение на временное проживание выдается: членам семей польских граждан и членам семей иностранцев, для того чтобы устроиться или продолжить работу, для выполнения работы по высококвалифицированной профессии или иностранцу, делегированному в Польшу, для осуществления предпринимательской деятельности, для обучения, иностранцу с семейной жизнью по определению Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой в Риме 4 ноября 1950 года. (Законодательный вестник 1993 г., ст. 284, с изменениями), с гражданином Польши, проживающим на территории Республики Польша, или с гражданином другого государства – члена Европейского Союза, государства – члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – участника Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, с которым они совместно проживают на этой территории.

Разрешение на постоянное проживание предоставляется иностранцу, который: является ребенком иностранца, получившего разрешение на постоянное проживание или разрешение на проживание долгосрочного резидента ЕС остающимся под его родительской опекой:

 • родился после получения данным иностранцем разрешения на постоянное проживание или разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС, или
 • родился в период действия разрешения на временное проживание, выданного этому иностранцу
 • является ребенком гражданина Польши, находящегося под его родительской опекой, является лицом польского происхождения и намерен постоянно проживать на территории Республики Польша, находится в браке, признаваемом законодательством Республики Польша, с гражданином Польши и состоит в таком браке не менее 3 лет до дня подачи заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание, а непосредственно перед подачей заявления непрерывно проживал на территории Республики Польша не менее 2 лет на основании разрешения на временное проживание, выданного в связи с браком с гражданином Польши или в связи с получением статуса беженца, дополнительной защиты или гуманитарного разрешения на проживание, имеет действующую Карту поляка и намерен постоянно проживать на территории Республики Польша.

Важно!!! Представленные сроки (3 месяца) не распространяются на иностранца, прибывшего на территорию Польши с целью поиска работы. В случае с таким лицом срок составляет не более 6 месяцев, если только по истечении этого срока он докажет, что продолжает активно искать работу и имеет реальные шансы быть трудоустроенным.

Иностранец имеет право находиться в стране более 3 месяцев, если он соответствует одному из следующих условий:

 • является работником или индивидуальным предпринимателем на территории Республики Польша;
 • имеет достаточные финансовые средства для содержания себя и членов своей семьи на территории Республики Польша, чтобы не стать бременем для социальной помощи, и имеет соответствующую медицинскую страховку;
 • учится или проходит профессиональное обучение в Польше и имеет достаточные финансовые средства для содержания себя и членов своей семьи на территории Республики Польша, чтобы не стать бременем для социальной помощи, и имеет соответствующую медицинскую страховку;
 • является супругом (супругой) гражданина Польши.

Граждане Украины

Ваше пребывание в Польше законно до 04.03.2024. – если Вы являетесь гражданином Украины или супругом гражданина Украины и имеете гражданство другой страны и прибыли в Польшу из Украины после 24.02.2022 г. и желаете остаться в Польше.