PL/ENG/UA

LATO W KLIMACIE ZERO WASTE

Wakacje upłyną nam między innymi pod znakiem ZERO WASTE. Zapraszamy na cykl 5 spotkań, które pozwolą nam zatrzymać się na chwilę, by przejrzeć swoją szafę, powymieniać się ubraniami, a takim, do których jesteśmy przywiązani dać drugie życie w trakcie warsztatów prostych przeróbek krawieckich. Owadami na działce lub w ogródku zaopiekujemy się tworząc dla nich gliniane owadzie “hotele”, a psom i kotom z krakowskiego schroniska zrobimy miłą niespodziankę przekształcając stare szmatki w zabawki! Ponadto techniką makramy stworzymy siateczki, do których będziemy pakować świeże owoce i warzywa!

Spotkania, na które składają się warsztaty i część dyskusyjna odbędą się kolejno:

2 lipca godzina 17:00 – 20:00 Ubraniowe pogotowie!

Jeśli masz ubrania, które potrzebują „drugiego życia”, przynieś je do nas i razem się z tym uporamy. W planach: farbowanie, ozdabianie, proste przeróbki krawieckie (mamy maszynę do szycia!) na ubraniach przyniesionych przez uczestników.
W planach również prelekcja i dyskusja o fast fashion.
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/ubraniowepogotowie/

16 lipca godzina 17:00 – 20:00 Zabawki dla zwierząt ze schroniska!

By wesprzeć zwierzęta z krakowskiego schroniska wykonamy recyklingowe zabawki ze szmatek i starych ubrań. W planach również prelekcja. Zachęcamy do przynoszenia starych ubrań, szmatek i ręczników!
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/zabawkidlazwierzat/

30 lipca godzina 17:00 – 20:00 DIY Woskowijki!

Zrobimy woskowijki, woskowe – owijki do żywności, które są w pełni ekologiczne i bezpieczne dla jedzenia. W planach również prelekcja o niemarnowaniu żywności wraz z ciekawymi poradami!
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/diywoskowijki/

13 sierpnia godzina 17:00 – 20:00 Siatki na owoce – makrama

Zapoznamy się z techniką makramy i wykonamy wielorazowe, wyplatane siatki na owoce i drobne zakupy. Dodatkowo w planach dyskusja i prelekcja o dobrym i tanim odżywianiu!
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/siatkanaowoce/

27 sierpnia godzina 17:00 – 20:00 Prosty domek dla owadów

Podczas ostatniego spotkania z cyklu wykonamy domek dla owadów zrobiony z gliny i patyczków, idealny np do postawienia na działce. W planach również prelekcja o owadach i ekosystemie w przestrzeni miejskiej!
Zapisy: https://app.evenea.pl/event/domekdlaowadow/

Na każde z zajęć obowiązują osobne zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Wszystkie materiały zapewniamy na miejscu.

Zapraszamy!

ENG

SUMMER WITH A ZERO WASTE VIBE

Our holidays will be marked, among other things, by ZERO WASTE. We invite you to a series of 5 meetings that will allow us to stop for a moment to look through our wardrobe, exchange clothes, and give the clothes we are attached to a second life during simple tailoring workshops. We will take care of insects on the nearby meadows or in the garden by creating clay insect „hotels” for them, and we will give dogs and cats from a Krakow shelter a nice surprise by transforming old rags into toys! Moreover, using the macrame technique, we will create nets in which we will pack fresh fruit and vegetables!

The meetings, consisting of workshops and a discussion part, will be held as follows:

July 2, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. Clothes emergency service!

If you have clothes that need a „second life”, bring them to us and we will deal with it together. We plan to: dye, decorate, and make simple tailoring changes (we have a sewing machine!) on clothes brought by the participants.
We are also planning a lecture and discussion about fast fashion.
Registration: https://app.evenea.pl/event/ubraniowepogotowie/

July 16, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. Toys for animals from the shelter!

To support animals from the Krakow shelter, we will make recycled toys from rags and old clothes. A lecture is also planned. We encourage you to bring old clothes, cloths and towels!
Registration: https://app.evenea.pl/event/zabawkidlazwierzat/

July 30, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. DIY Wax Wraps!

We will make wax wraps for food, which are fully ecological and safe to use! We are also planning a lecture on not wasting food with interesting tips!
Registration: https://app.evenea.pl/event/diywoskowijki/

August 13, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. Fruit nets – macrame

We will learn the macrame technique and make reusable, woven nets for fruit and small purchases. Additionally, we are planning a discussion and lecture about good and cheap nutrition!
Registration: https://app.evenea.pl/event/siatkanaowoce/

August 27, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. A simple house for insects

During the last meeting in the series, we will make an insect house made of clay and sticks, perfect for placing on the plot, for example. We are also planning a lecture about insects and ecosystems in urban space!
Registration: https://app.evenea.pl/event/domekdlaowadow/

Separate registration is required for each class. The number of places is limited. We provide all materials on site.

We invite you!

UA

ЛІТО В КЛІМАТІ ZERO WASTE

Літні канікули, серед іншого, пройдуть під знаком ZERO WASTE. Запрошуємо на серію з 5 зустрічей, які дозволять на деякий час зупинитися, щоб переглянути свій гардероб, обмінятися речами, а також дати друге життя тим, до яких ми прив’язалися під час майстер-класів з нескладної перешивки одягу. Про комах на присадибній ділянці чи в саду подбаємо, створивши для них глиняні „готелі”, а собачкам і котикам з краківського притулку зробимо приємний сюрприз, перетворивши старе ганчір’я на іграшки! Крім того, в техніці макраме ми створимо сітки, в які запакуємо свіжі овочі та фрукти!

Зустрічі, що складаються з майстер-класу та дискусійної частини, будуть проходити у кілька етапів:

2 липня 17:00 – 20:00 Порятунок твого одягу

Якщо у вас є одяг, який потребує „другого життя”, приносьте його до нас, і ми вирішимо цю проблему разом. У планах: фарбування, декорування, нескладні швейні роботи (у нас є швейна машинка!) з речами, які принесуть учасники та учасниці.
Також запланована лекція та дискусія на тему швидкої моди.
Реєстрація: https://app.evenea.pl/event/ubraniowepogotowie/

16 липня 17:00 – 20:00 Іграшки для тварин з притулку!

На підтримку тварин з краківського притулку ми зробимо іграшки з ганчір’я та старого одягу. Також запланована лекція. Заохочуємо приносити старий одяг, ганчірки та рушники!
Реєстрація: https://app.evenea.pl/event/zabawkidlazwierzat/

30 липня 17:00 – 20:00 Зроби сам воскову обгортку!

Будемо виготовляти воскову обгортку для їжі, яка є повністю органічною та безпечною для здоров’я. Також запланована лекція про те, як не витрачати їжу даремно, та цікаві поради!
Реєструйтеся: https://app.evenea.pl/event/diywoskowijki/

13 серпня 17:00 – 20:00 Фруктові сітки – макраме

Ми познайомимося з технікою макраме та зробимо багаторазові плетені сітки для фруктів та дрібних покупок. Крім того, запланована дискусія та лекція про правильне та дешеве харчування!
Реєстрація: https://app.evenea.pl/event/siatkanaowoce/

27 серпня 17:00 – 20:00 Простий будиночок для комах

Під час останньої зустрічі серії ми зробимо будиночок для комах з глини та паличок, який ідеально підійде для розміщення в саду. Також відбудеться лекція про комах та екосистему в міському просторі!
Реєстрація: https://app.evenea.pl/event/domekdlaowadow/

На кожну активність окрема реєстрація. Кількість місць обмежена. Всі матеріали надаються на місці.

Запрошуємо всіх бажаючих!