Kontynuując naszą serię poświęconą kobietom z historii Krakowa, dzisiaj przedstawiamy życie Heleny Rubinstein.

Helena urodziła się 25 grudnia 1872 roku na Podgórzu. Jej rodzina, Rubinsteinowie, przeniosła się do Krakowa krótko po jej narodzinach, osiedlając się w żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Żyli skromnie, Helena była najstarszą z ośmiu córek w rodzinie, a jej ojciec zarabiał jako drobny kupiec sprzedający paliwo do lamp naftowych.

Stawiając czoła presji rodziców w sprawie aranżowanego małżeństwa, Helena podjęła decyzję o ucieczce do Wiednia, szukając schronienia u swojej ciotki od strony matki. Ostatecznie, w wieku 24 lat w 1896 roku, wyruszyła w podróż do Australii, by dołączyć do jednego ze swoich wujów.

Inspirując się lekarstwem, które dostała węgierskiego przyjaciela chemika, Helena opracowała krem przeznaczony dla skóry zniszczonej słońcem dla australijskich kobiet. Nazwany „kremem Valaze”, co oznacza „dar z nieba” w języku węgierskim, jego sukces skłonił ją do założenia własnej firmy pod nazwą “Helena Rubinstein”. W 1902 roku otworzyła swój pierwszy butik, lub inaczej „instytut urody”, przy prestiżowej ulicy Collins Street 243 w Melbourne. Aby promować swoją markę, zatrudniała aktorki i śpiewaczki jako twarze swoich reklam, co zaowocowało otwarciem nowych salonów w Sydney i Nowej Zelandii w 1907 roku.

Marka Heleny odniosła wielki sukces, co skłoniło ją do ekspansji na skalę globalną. Podróżowała do Stanów Zjednoczonych i Francji, gdzie otwierała sklepy i promowała swoje innowacyjne produkty.

Helena Rubinstein zmarła w Nowym Jorku 1 kwietnia 1965 roku w wieku 92 lat. Poświęcono jej liczne wystawy, m.in. w Nowym Jorku, Wiedniu i Paryżu w 2019 roku. Wystawy te przybliżyły historię założycielki poprzez prezentację ponad trzystu dokumentów, przedmiotów, ubrań, zdjęć, rycin, książek, obrazów, rzeźb oraz gobelinów.


ENG

Continuing our series devoted to the women of Krakow’s history, today we are presenting the life of Helena Rubinstein.

Born on December 25, 1872, in Podgórze near Kraków, Helena’s family, the Rubinsteins, relocated to Krakow shortly after her birth, settling in the Jewish quarter of Kazimierz. Coming from humble beginnings, Helena was the eldest of eight daughters in her family, her father earning a living as a small merchant selling fuel for paraffin lamps.

Faced with pressure from her parents for an arranged marriage, Helena made a decision to flee to Vienna, seeking refuge with her maternal aunt. Eventually, at the age of 24 in 1896, she embarked on a journey to Australia to join one of her uncles.

Inspired by a remedy from a Hungarian chemist friend, Helena developed a cream for the sun-damaged skin of Australian women. Named „Valaze cream,” signifying „gift from heaven” in Hungarian, its success propelled her to establish her own company, Helena Rubinstein. In 1902, she opened her first boutique, a „beauty institute,” on Melbourne’s prestigious 243 Collins Street. To promote her brand, she enlisted actresses and singers as the faces of her advertisements, leading to the opening of new salons in Sydney and New Zealand in 1907.

Helena’s brand achieved great success, prompting her to expand globally. She ventured to the United States and France, where she launched shops and marketed her innovative products.

Helena Rubinstein died in New York on 1 April 1965 at the age of 92. Numerous exhibitions were dedicated to her, notably in New York, Vienna, and Paris in 2019. The exhibitions retraced the history of the founder through the presentation of more than three hundred documents, objects, clothes, photos, engravings, books, paintings, sculptures, and tapestries.


UA

Продовжуючи серію публікацій, присвячених жінкам в історії Кракова, сьогодні ми представляємо життя Гелени Рубінштейн.

Гелена народилася 25 грудня 1872 року в містечку Підгуже поблизу Кракова, і невдовзі після її народження родина Рубінштейнів переїхала до Кракова, оселившись у єврейському кварталі Казімєж. Гелена була найстаршою з восьми дочок у сім’ї. Її батько заробляв на життя як дрібний торговець, продаючи паливо для парафінових ламп.

Зіткнувшись з тиском з боку батьків, які вимагали одружитися за домовленістю, Гелена прийняла рішення втекти до Відня, шукаючи притулку у своєї тітки по материнській лінії. Зрештою, у віці 24 років у 1896 році вона вирушила до Австралії, щоб приєднатися до одного зі своїх дядьків.

Натхненна засобом від угорського друга-хіміка, Гелена розробила крем для пошкодженої сонцем шкіри австралійських жінок. Успіх крему під назвою „Valaze cream”, що в перекладі з угорської означає „дар небес”, підштовхнув Хелену до заснування власної компанії Helena Rubinstein. У 1902 році вона відкрила свій перший бутік, „інститут краси”, на престижній вулиці Коллінз-стріт, 243 у Мельбурні. Для просування свого бренду вона залучила актрис і співачок в якості облич своєї реклами, що призвело до відкриття нових салонів у Сіднеї та Новій Зеландії в 1907 році.

Бренд Хелени досяг великого успіху, що спонукало її до глобальної експансії. Вона вирушила до США та Франції, де відкрила магазини та продавала свої інноваційні продукти.

Померла Гелена Рубінштейн у Нью-Йорку 1 квітня 1965 року у віці 92 років. Їй були присвячені численні виставки, зокрема у Нью-Йорку, Відні та Парижі у 2019 році. Виставки простежили історію засновниці через презентацію понад трьохсот документів, предметів, одягу, фотографій, гравюр, книг, картин, скульптур та гобеленів.


RU

Продолжая серию публикаций, посвященных женщинам из истории Кракова, сегодня мы рассказываем о жизни Хелены Рубинштейн.

Хелена Рубинштейн родилась 25 декабря 1872 года в Подгуже под Краковом, а вскоре после ее рождения семья Рубинштейнов переехала в Краков, поселившись в еврейском квартале Казимеж. Хелена была старшей из восьми дочерей в своей семье, ее отец зарабатывал на жизнь мелким торговцем, продавая топливо для парафиновых ламп.

Столкнувшись с давлением со стороны родителей, требовавших брака по расчету, Хелена приняла решение бежать в Вену и искать убежища у своей тети по материнской линии. В конце концов, в возрасте 24 лет в 1896 году она отправилась в путешествие в Австралию, чтобы присоединиться к одному из своих дядей.

Вдохновившись средством, полученным от венгерского друга-химика, Хелена разработала крем для поврежденной солнцем кожи австралийских женщин. Названный „крем Валазе”, что в переводе с венгерского означает „дар небес”, его успех подтолкнул ее к созданию собственной компании Helena Rubinstein. В 1902 году она открыла свой первый бутик, „институт красоты”, на престижной улице Коллинз-стрит, 243 в Мельбурне. Для продвижения своего бренда она привлекала актрис и певиц в качестве лиц своей рекламы, что привело к открытию новых салонов в Сиднее и Новой Зеландии в 1907 году. Для продвижения своего бренда она привлекала актрис и певиц в качестве лиц своей рекламы, что привело к открытию новых салонов в Сиднее и Новой Зеландии в 1907 году.

Бренд Хелены достиг большого успеха, что побудило ее к глобальной экспансии. Она отправилась в США и Францию, где открыла магазины и продвигала свои инновационные продукты.

Хелена Рубинштейн умерла в Нью-Йорке 1 апреля 1965 года в возрасте 92 лет. Ей были посвящены многочисленные выставки, в частности, в Нью-Йорке, Вене и Париже в 2019 году. Выставки проследили историю основательницы через представление более трехсот документов, предметов, одежды, фотографий, гравюр, книг, картин, скульптур и гобеленов.