Podjęcie legalnej pracy w Polsce przez osoby spoza kraju wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Przeczytaj nasz artykuł, żeby dowiedzieć się więcej.

PL/UA/RU/ENG

Uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce

Uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce umożliwia podjęcie legalnej pracy, która obejmuje różnego rodzaju umowy, ubezpieczenia lub składki.  Warto pamiętać, że takie pozwolenia dzielą się na kilka rodzajów w zależności od formy wykonywanej pracy lub jej okresu.

Typy zezwoleń wykonywania pracy:

Typ A: To zezwolenie jest wydawane w sytuacji, gdy osoba spoza kraju planuje pracować na terenie Polski na podstawie umowy z firmą mającą siedzibę, oddział, miejsce zamieszkania pracodawcy lub inną formę zorganizowanej działalności w Polsce.

Typ B: O to zezwolenie należy wnioskować, jeśli osoba spoza kraju ma pełnić funkcję w zarządzie zarejestrowanej osoby prawnej lub spółki kapitałowej lub związanej z prowadzeniem spraw spółki komandytowej.

Typ C: Dotyczy to sytuacji, gdy osoba spoza kraju pracuje dla pracodawcy zagranicznego, który został oddelegowany do oddziału lub zakładu na terytorium Polski, lub dla powiązanego z nim podmiotu, na okres dłuższy niż 30 dni.

Typ D: To zezwolenie jest wymagane, gdy osoba spoza kraju pracuje dla pracodawcy zagranicznego, który nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terenie Polski, ale jest oddelegowana do Polski w celu świadczenia usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Typ E: Ten rodzaj zezwolenia jest wymagany, gdy cudzoziemiec pracuje dla pracodawcy zagranicznego, który został oddelegowany na teren Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż określone w zezwoleniach typu B, C i D. Tego rodzaju dokument jest wydawany przez właściwego wojewodę, który odpowiada za główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Typ S: To zezwolenie jest konieczne dla cudzoziemca, który będzie pracować w sektorach określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku. Są to sektory związane z gastronomią i zakwaterowaniem, rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.

Oto kilka kroków, które trzeba wykonać aby uzyskać pozwolenie na wykonywanie pracy w Polsce:

 1. Znalezienie pracodawcy u którego będzie wykonywana praca, ponieważ zezwolenie  wydawane jest na jego wniosek.
 2. Zebranie i wypełnienie wszystkich niezbędnych wniosków i dokumentów. Są to: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy – kopię dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w przypadku osoby prawnej, kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, dowód wpłaty z danymi cudzoziemca i nazwą podmiotu dokonującego wpłaty, pełnomocnictwo (jeśli pracodawca nie składa wniosku osobiście).
 3. W przypadku zezwolenia typu A i B wymagane są dodatkowe dokumenty
 4. Istnieją wyjątki, w których zezwolenie na wykonywanie pracy w Polsce nie jest konieczne, co również można sprawdzić pod powyższym linkiem.
 5. Załatwienie formalności polega na przesłaniu wypełnionego wniosku oraz niezbędnych skanów za pośrednictwem poczty na adres odpowiedniej delegatury Wydziału Spraw Cudzoziemców. Istnieje także możliwość przesłania dokumentów elektronicznie poprzez portal https://www.praca.gov.pl/eurzad/strona-glowna lub osobiste załatwienie formalności w urzędzie.
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie – Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

Dodatkowymi wymogami dokumentacyjnymi dla obcokrajowców są:

załącznik nr 1 do wniosku  (wypełnia pracodawca)

załącznik nr 2 do wniosku (wypełnia cudzoziemiec)

umowa o pracę (lub umowa o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną) zawartą na okres co najmniej 1 roku

dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (np. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język polski)

informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana)

dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. wydruki z ZUS – ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu)

dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy rezerwacja hotelowa

UWAGA: W zależności od indywidualnej sytuacji, zestaw dokumentów może się od siebie różnić.


ENG

Obtaining a work permit in Poland

Obtaining a work permit in Poland allows you to undertake legal work that involves various types of contracts, insurance or contributions.  It is worth remembering that such permits are divided into several types, depending on the form of work performed or its duration.

Types of work permits:

Type A: This permit is issued when a person from outside the country plans to work in Poland on the basis of a contract with a company that has its seat, branch, employer’s residence or other form of organized activity in Poland.

Type B: This permit should be applied for if the person from outside the country is to serve on the board of directors of a registered legal entity or corporation, or related to the management of the affairs of a limited partnership.

Type C: This applies if the nonresident is to work for a foreign employer who has been seconded to a branch or plant in Poland, or a related entity, for a period of more than 30 days.

Type D: This permit is required when a person from outside the country works for a foreign employer who does not have a branch, plant or other form of organized activity in Poland, but is delegated to Poland to provide a service of a temporary and occasional nature (export service).

Type E: This type of permit is required when a foreigner works for a foreign employer who has been seconded to the Republic of Poland for a period of more than 30 days within the next 6 months for purposes other than those specified in type B, C and D permits. This type of document is issued by the competent provincial governor who is responsible for the foreigner’s main place of work.

Type S: This permit is necessary for a foreigner who will work in the sectors specified in the Decree of the Minister of Family, Labor and Social Policy dated December 8, 2017. These are sectors related to gastronomy and accommodation, agriculture, forestry, hunting and fishing.

Here are some of the steps you need to follow to obtain a work permit in Poland:

 1. Finding the employer where the work will be carried out, as the permit is issued at the employer’s request.
 2. Collect and complete all necessary applications and documents. These are : an application for a work permit https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zalaczniki-oraz-formularze-wnioskow-do-pobrania), documents confirming the identity of the employer – a copy of the identity card in the case of an individual or a copy of the National Court Register (KRS) in the case of a legal entity, a copy of a valid travel document of the foreigner or a document confirming his identity, proof of payment with the details of the foreigner and the name of the entity making the payment, power of attorney (if the employer does not apply in person).
 3. Additional documents are required for type A and B permits
 4. There are exceptions in which a permit to carry out work in Poland is not necessary, which can also be found at the above link.
 5. Completion of formalities involves sending the completed application and the necessary scans via mail to the address of the relevant delegation of the Department of Foreigners’ Affairs. It is also possible to send documents electronically through the portal https://www.praca.gov.pl/eurzad/strona-glowna or to complete the formalities in person at the office.
 6. District Labor Office in Krakow – Mazowiecka 21, 30-019 Krakow

Additional documentation requirements for foreigners are:

Annex No. 1 to the application (fills out by the employer)

Annex No. 2 to the application (filled out by the foreigner)

employment contract (or contract of assignment or civil law contract) concluded for a period of at least 1 year

documents confirming higher professional qualifications (e.g. higher education diploma with translation into Polish)

information from the starost competent for the foreigner’s main place of work (if required)

documents confirming possession of health insurance or coverage by an insurer of the costs of treatment on the territory of the Republic of Poland (e.g. printouts from the Social Insurance Institution – ZUS RCA for the last 3 months with information on dispatch and confirmation)

documents confirming a place to live in Poland. Such documents can be, for example, a rental agreement, confirmation of registration, or hotel reservation

NOTE: Depending on the individual situation, the set of documents may vary.


UA

Отримання дозволу на роботу в Польщі

Отримання дозволу на роботу в Польщі дає можливість легально працювати, що передбачає укладення різних видів договорів, страхування або сплату внесків. Варто пам’ятати, що такі дозволи поділяються на кілька типів залежно від форми виконуваної роботи або її тривалості.

Типи дозволів на роботу:

Тип A: Цей дозвіл видається, коли особа з-за кордону планує працювати в Польщі на підставі договору з компанією, яка має зареєстрований офіс, філію, резиденцію роботодавця або іншу форму організованої діяльності в Польщі.

Тип B: Цей дозвіл необхідно подавати, якщо іноземець має намір працювати в раді директорів зареєстрованої юридичної особи або товариства з обмеженою відповідальністю, або пов’язаний з управлінням справами командитного співтовариства.

Тип C: Застосовується, якщо іноземець буде працювати на іноземного роботодавця, який відряджений до філії або представництва на території Польщі, або пов’язаної з ним особи на період понад 30 днів.

Тип D: Цей дозвіл потрібен, якщо іноземець працює на іноземного роботодавця, який не має філії, заводу або іншої форми організованої діяльності в Польщі, але відряджений до Польщі для надання послуг тимчасового та епізодичного характеру (експортна послуга).

Тип E: Цей тип дозволу необхідний, коли іноземець працює в іноземного роботодавця, який був відряджений на територію Республіки Польща на термін понад 30 днів протягом наступних 6 місяців з іншою метою, ніж та, що зазначена в дозволах типу B, C і D. Цей тип документа видається компетентним воєводою, який відповідає за основне місце роботи іноземця.

Тип S: Цей дозвіл необхідний для іноземця, який працюватиме в галузях, зазначених у Розпорядженні Міністра сім’ї, праці і соціальної політики від 8 грудня 2017 року. Це галузі, пов’язані з громадським харчуванням та розміщенням, сільським господарством, лісовим господарством, мисливством та рибальством.

Ось деякі з кроків, які потрібно виконати, щоб отримати дозвіл на роботу в Польщі:

 1. знайти роботодавця, у якого буде виконуватися робота, оскільки дозвіл видається на його запит.
 2. зібрати та заповнити всі необхідні заяви та документи. Це: заява про видачу дозволу на працевлаштування, документи, що підтверджують особу роботодавця – копія посвідчення особи у випадку фізичної особи або виписка з Національного судового реєстру (KRS) у випадку юридичної особи, копія дійсного проїзного документа іноземця або документ, що підтверджує його особу, підтвердження оплати із зазначенням даних іноземця та назви суб’єкта, який здійснив оплату, довіреність (якщо роботодавець не подає заяву особисто).
 3. Для отримання дозволів типу А і В потрібні додаткові документи
 4. Існують винятки, коли дозвіл на роботу в Польщі не потрібен, які також можна знайти за вищевказаним посиланням.
 5. Для того, щоб виконати формальності, слід надіслати заповнену заяву та необхідні скани поштою на адресу відповідного представництва Департаменту у справах іноземців. Також можна надіслати документи в електронному вигляді через портал https://www.praca.gov.pl/eurzad/strona-glowna або виконати формальності особисто в управлінні.
 6. Районне Управління Праці в Кракові – Mazowiecka 21, 30-019 Краків

Додаткові вимоги до документів для іноземців:

Додаток № 1 до заяви (заповнюється роботодавцем)

додаток № 2 до заяви (заповнюється іноземцем)

трудовий договір (або договір підряду, або цивільно-правовий договір), укладений на строк не менше 1 року

документи, що підтверджують вищу професійну кваліфікацію (наприклад, диплом про вищу освіту разом з його перекладом на польську мову)

інформація від старости, компетентного за основним місцем роботи іноземця (у разі необхідності)

документи, що підтверджують медичне страхування або покриття витрат на лікування на території Республіки Польща страховиком (наприклад, роздруківки з установи соціального страхування – ZUS RCA за останні 3 місяці разом з інформацією про відправлення та підтвердження)

документи, що підтверджують перебування в Польщі. Такими документами можуть бути, наприклад, договір оренди житла, підтвердження реєстрації або бронювання готелю.

ПРИМІТКА: Залежно від конкретної ситуації, набір документів може змінюватися.


RU

Получение разрешения на работу в Польше

Получение разрешения на работу в Польше позволяет заниматься легальной работой, связанной с заключением различного рода договоров, страхованием или взносами.  Следует помнить, что такие разрешения подразделяются на несколько видов в зависимости от формы выполняемой работы или ее продолжительности.

Виды разрешений на работу:

Тип A: данное разрешение выдается в случае, если иностранный гражданин планирует работать в Польше на основании договора с компанией, имеющей в Польше юридический адрес, филиал, местонахождение работодателя или другую форму организованной деятельности.

Тип B: Данное разрешение необходимо получить, если иностранный гражданин будет работать в совете директоров зарегистрированного юридического лица или общества с ограниченной ответственностью, или будет иметь отношение к управлению делами коммандитного товарищества.

Тип C: требуется, если иностранный гражданин будет работать на иностранного работодателя, направленного в филиал или учреждение на территории Польши, или связанное с ним юридическое лицо на срок более 30 дней.

Тип D: Данное разрешение требуется, если иностранный гражданин работает у иностранного работодателя, который не имеет филиала, предприятия или другой формы организованной деятельности на территории Польши, но направлен в Польшу для оказания услуг временного и эпизодического характера (экспортные услуги).

Тип E: Данный тип разрешения необходим, если иностранец работает у иностранного работодателя, направленного на территорию Республики Польша на срок более 30 дней в течение следующих 6 месяцев с целью, отличной от указанной в разрешениях типов B, C и D. Документ данного типа выдается компетентным воеводой, ответственным за основное место работы иностранца.

Тип S: данное разрешение необходимо иностранцу, который будет работать в секторах, указанных в постановлении министра семьи, труда и социальной политики от 8 декабря 2017 года. Это отрасли, связанные с питанием и проживанием, сельским и лесным хозяйством, охотой и рыболовством.

Вот некоторые шаги, которые необходимо выполнить для получения разрешения на работу в Польше:

 1. найти работодателя, у которого будет выполняться работа, так как разрешение выдается по запросу работодателя.
 2. собрать и заполнить все необходимые заявления и документы. Это: заявление о выдаче разрешения на работу, документы, подтверждающие личность работодателя – копия удостоверения личности в случае физического лица или выписка из Национального судебного реестра (KRS) в случае юридического лица, копия действующего проездного документа иностранца или документа, подтверждающего его личность, подтверждение оплаты с указанием данных иностранца и названия субъекта, осуществляющего оплату, доверенность (если работодатель не подает заявление лично).
 3. Для получения разрешений типа A и B требуются дополнительные документы
 4. Существуют исключения, когда разрешение на работу в Польше не требуется, с которыми также можно ознакомиться по указанной выше ссылке.
 5. Для завершения формальностей необходимо отправить заполненное заявление и необходимые сканы документов по почте на адрес соответствующего представительства Департамента по делам иностранцев. Можно также отправить документы в электронном виде через портал https://www.praca.gov.pl/eurzad/strona-glowna или выполнить все формальности лично в офисе.
 6. Окружное бюро по трудоустройству в Кракове – Mazowiecka 21, 30-019 Краков

Дополнительные требования к документам для иностранных граждан:

приложение № 1 к заявлению (заполняется работодателем)

приложение № 2 к заявлению (заполняется иностранным гражданином)

трудовой договор (или договор подряда, или гражданско-правовой договор), заключенный на срок не менее 1 года

документы, подтверждающие высшую профессиональную квалификацию (например, диплом о высшем образовании вместе с его переводом на польский язык)

справка из старосты по основному месту работы иностранца (при необходимости)

документы, подтверждающие медицинское страхование или покрытие страховщиком расходов на лечение на территории Республики Польша (например, распечатки из учреждения социального страхования – ZUS RCA за последние 3 месяца вместе с информацией об отправке и подтверждении)

документы, подтверждающие наличие места пребывания в Польше. Такими документами могут быть, например, договор аренды, подтверждение регистрации или бронь гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конкретной ситуации набор документов может меняться.