”Mamy nadzieję, że nadal będziemy mieli u swojego boku tak wiarygodnych, stabilnych europejskich partnerów jak Fundacja Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego. To dla nas bardzo ważne.” – Nadiia Moroz-Olszańska, Prezeska Fundacji Widowisk Masowych i współzałożycielka Kawiarnio-księgarni NIĆ.

W tym wywiadzie Nadiia opowiada o misji integracji poprzez kulturę, wsparciu dla Ukraińców, działaniach Fundacji Widowisk Masowych, Kawiarnio-księgarni we współpracy z Centrum Wielokulturowym i nie tylko. Przekonajcie się, dlaczego kultura jest potężnym narzędziem budowania mostów między różnymi społecznościami! PL / EN / UA / RU

Wywiad z Nadią Moroz-Olszańską, Prezeską Fundacji Widowisk Masowych i współzałożycielką Kawiarnio-księgarni NIĆ

Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Co powinna o Was wiedzieć osoba, która pierwszy raz przyjechała do Krakowa?

Chcieliśmy stworzyć miejsce, które łączy różnych ludzi, różne kultury, a także integruje ich poprzez kulturę jako soft power. Kawiarnio – księgarnia Nić jest otwarta dla wszystkich, a naszą główną ideą jest prezentowanie kultury ukraińskiej w jej różnorodności, zwłaszcza poprzez książki, literaturę i rozpowszechnianie jej zarówno wśród Ukraińców, Polaków, jak i obcokrajowców.

Jakie były Wasze dotychczasowe działania, a jakie są Wasze marzenia/plany na przyszłość we współpracy z Centrum Wielokulturowym?

Przede wszystkim partnerem Centrum Wielokulturowego jest Fundacja Widowisk Masowych, która powstała w 2014 roku, a ja jestem jej dyrektorką. Naszym głównym celem zawsze było tworzenie wysokiej jakości projektów kulturalnych, mających na celu integrację poprzez kulturę, nawet przed otwarciem kawiarni. Otwarcie kawiarni pozwoliło nam rozszerzyć nasze możliwości projektowe i dało nam kontakt z kuchnią ukraińską, która jest również ważnym elementem kultury.

Nasza współpraca z Centrum Wielokulturowym rozpoczęła się kilka lat temu i obejmuje projekt „Opowiedz swoją historię emigracji poprzez sztukę”, którego celem jest integracja Ukraińców poprzez arteterapię i sztukę oraz pomoc w wyrażeniu ich emigracyjnej historii. Projekt ten powstał jako odpowiedź na wyzwania związane z pandemią i nadal się rozwija, dając możliwość interakcji i dzielenia się historiami między Ukraińcami, Polakami i innymi narodowościami. Nawiasem mówiąc, w tym projekcie uczestniczyła również Polka, która przez długi czas mieszkała w Anglii i wróciła do Polski, więc musiała się zintegrować od nowa. Uważam, że ten projekt nie jest skierowany tylko do osób z Ukrainy, ale jest bardziej wielokulturowy.

Pracujemy również wspólnie nad Art-Piknikiem Slavy Frolovej. To wydarzenie jest poświęcone obchodom niepodległości Ukrainy i odbywa się co roku w otwartej przestrzeni w centrum Krakowa, w ostatnich latach na krakowskich plantach, przyciągając tym samym wielu uczestników i gości.

W projekt zaangażowanych jest wielu partnerów, takich jak Kawiarnio-księgarnia Nić, Muzeum Krakowa i inne organizacje pozarządowe, takie jak Zustricz. Partnerzy ci dodają do programu różnorodne aktywności, dzięki czemu wydarzenie jest atrakcyjne dla różnych odbiorców.

W przyszłości planujemy organizować wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale, pokazy filmowe i spotkania literackie. Nasze coroczne wydarzenia: Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego «Wschód-Zachód», pokazy filmów ukraińskich w Krakowie, spotkanie z literaturą ukraińską «Czytamy» oraz projekt kawiarni «Nić, która łączy». Już w listopadzie na przykład zorganizujemy tydzień kina ukraińskiego.

Pracujemy również nad możliwością stworzenia rezydencji dla ukraińskich artystów, a nasz partner chce otworzyć wydawnictwo tłumaczące literaturę ukraińską na język polski i odwrotnie.

Należy również wspomnieć, że Fundacja Widowisk Masowych w przyszłym roku kończy 10 lat, a jednym z naszych głównych celów jest osiągnięcie stabilności i możliwość realizacji naszych projektów niezależnie od zmian w rządzie.

Nasza organizacja nie ustaje również w niesieniu pomocy Ukrainie w każdy możliwy sposób, włączając w to fundraising i pozyskiwanie środków pomocowych. Tylko w ubiegłym roku zebraliśmy ponad 5,5 mln zł. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę i mamy nadzieję, że nadal będziemy mieli u swojego boku tak wiarygodnych, stabilnych partnerów jak Fundacja Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego. To dla nas bardzo ważne.

‌Dlaczego wybrałaś/łeś Kraków na miejsce do życia?

Moją przeprowadzkę do Polski można nazwać przygodą. Nie przyjechałam tu studiować lub w jakimś innym celu, po prostu chciałam zmienić coś w swoim życiu, więc zdecydowałam się na przeprowadzkę. Moja przyjaciółka również wybierała się na studia i zaproponowała, że przeprowadzi się ze mną, więc się zgodziłam. Dlaczego Kraków? Najprawdopodobniej było to najbardziej znane, być może najbardziej nagłośnione miasto dla Ukraińców, ale jestem tu od ponad 12 lat i cieszę się, że tu przyjechałam.

Czy uważasz, że ludzie potrzebują organizacji, które zajmują się wielokulturowością w Krakowie? I dlaczego?

Kraków zawsze był wielokulturowy, a dziś głównym celem jest wspieranie i wzbogacanie tej różnorodności, aby nie było żadnych form dyskryminacji.

Mam nadzieję, że w przyszłości w mieście powstanie stanowisko pełnomocnika ds. wielokulturowości, tak jak istnieje stanowisko pełnomocnika ds. kultury czy równości. Wraz z tymi stanowiskami będziemy mogli rozwijać dialog i wzajemne zrozumienie między różnymi społecznościami. Proces ten może być trudny, zwłaszcza w kontekście różnych społeczności przybywającymi do Krakowa. Ważne jest jednak, abyśmy prowadzili ten dialog prawidłowo, budowali wzajemne zrozumienie i informowali mieszkańców miasta o tych procesach w sposób obiektywny.

Kultura jest potężnym narzędziem, które może wpływać na różne aspekty, od społecznych po gospodarcze. Jako lider organizacji działającej w obszarze kultury wierzę, że mamy istotny wpływ na zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości Ukraińców mieszkających w Krakowie. Staramy się zachować i prezentować ukraińską kulturę w jej autentycznej formie, unikając zniekształceń i manipulacji.

Czym jest dla ciebie Centrum Wielokulturowego w Krakowie?

Jest to przykład współpracujących organizacji, które w ścisłym dialogu z miastem realizują politykę wielokulturowości miasta. Ważne jest, aby samo miasto aktywnie wspierało tę współpracę i zapewniało środki na realizację tej polityki, podejmowało się wsparcia finansowego i promowało rozwój centrum, aby zapewnić jego dobre funkcjonowanie.

Szczerze życzę Centrum Wielokulturowemu, aby stało się tak duże, jak na przykład Międzynarodowe Centrum Kultury, zdolne do świadczenia szerokiego wachlarza usług i możliwości dla organizacji pozarządowych i osób prywatnych, które chcą włączyć się w inicjatywy i projekty mające na celu rozwój wielokulturowego wektora rozwoju Krakowa.

ENG

„We hope to continue to have such reliable, stable European partners at our side as the Internationaler Bund Polska Foundation, the operator of the Multicultural Centre. This is very important for us.” – Nadiia Moroz-Olszanska, President of the Fundacja Widowisk Masowych and co-founder of the cafe-bookshop NIĆ.

In this interview Nadiia talks about the mission of integration through culture, support for Ukrainians, the activities of the Fundacja Widowisk Masowych, the Café-Bookshop in cooperation with the Multicultural Centre and more.

Find out why culture is a powerful tool for building bridges between different communities!

To whom is your offer addressed? What should a first-time visitor to Krakow know about you?

We wanted to create a place that brings together different people, different cultures, and integrates them through culture as a soft power. Café-Bookshop Nić is open to everyone, and our main idea is to present Ukrainian culture in its diversity, especially through books, literature and spreading it among Ukrainians, Poles and foreigners alike.

What have been your activities so far, and what are your dreams/plans for the future in cooperation with the Multicultural Centre?

First of all, the partner of the Multicultural Centre is Fundacja Widowisk Masowych, which was founded in 2014 and I am its director. Our main goal has always been to create high-quality cultural projects aimed at integration through culture, even before the opening of the café. The opening of the café allowed us to expand our project possibilities and gave us exposure to Ukrainian cuisine, which is also an important cultural element.

Our collaboration with the Multicultural Centre began a few years ago and includes the project 'Tell your emigration story through art’, which aims to integrate Ukrainians through art therapy and art and help them express their emigration story. This project was created as a response to the challenges of the pandemic and continues to evolve, providing opportunities for interaction and story-sharing between Ukrainians, Poles and other nationalities. Incidentally, this project also involved a Polish woman who had lived in England for a long time and returned to Poland, so she had to reintegrate. I think that this project is not just aimed at people from Ukraine but is more multicultural.

We are also working together on the Slava Frolova Art-Picnic. This event is dedicated to the celebration of Ukrainian independence and takes place every year in an open space in the centre of Krakow, in recent years in Krakow’s Planty Park, thus attracting many participants and guests.

The project involves a number of partners, such as the Café and Bookshop Nić, the Krakow Museum and other NGOs such as Zustricz. These partners add a variety of activities to the programme, making the event attractive to different audiences.

In the future, we plan to organise cultural events such as festivals, film screenings and literary meetings. Our annual events: 'East-West’ International Festival of Ukrainian Theatre, screenings of Ukrainian films in Krakow, the 'We Read’ meeting with Ukrainian literature and the 'Thread that Binds’ café project. Already in November, for example, we will organise a week of Ukrainian cinema.

We are also working on the possibility of creating a residence for Ukrainian artists, and our partner wants to open a publishing house translating Ukrainian literature into Polish and vice versa.

It should also be mentioned that the Fundacja Widowisk Masowych turns 10 next year, and one of our main goals is to achieve stability and be able to carry out our projects regardless of changes in the government.

Our organisation is also relentless in helping Ukraine in any way we can, including fundraising and raising donations. Last year alone, we raised more than PLN 5.5 million. We are always open to cooperation and hope that we will continue to have such reliable, stable partners at our side as the Internationaler Bund Polska Foundation, the operator of the Multicultural Centre. This is very important to us.

Why did you choose Kraków as a place to live?

My move to Poland could be called an adventure. I didn’t come here to study or for any other purpose, I just wanted to change something in my life, so I decided to move here. My friend was also going to study, and she offered to move with me, so I agreed. Why Kraków? It was probably the most famous, perhaps the most publicised city for Ukrainians, but I’ve been here for over 12 years and I’m glad I came here.

Do you think people need organisations that deal with multiculturalism in Krakow? And why?

Krakow has always been multicultural and today the main aim is to support and enrich this diversity so that there are no forms of discrimination.

I hope that in the future there will be a position of multicultural commissioner in the city, just as there is a position of cultural commissioner or equality commissioner. Together with these positions, we will be able to develop dialogue and mutual understanding between the different communities. This process can be difficult, especially in the context of different communities coming to Krakow. However, it is important that we conduct this dialogue properly, build mutual understanding and inform the city’s residents about these processes in an objective way.

Culture is a powerful tool that can influence various aspects, from social to economic. As a leader of an organisation working in the field of culture, I believe that we have an important influence on the preservation and development of the cultural heritage and identity of Ukrainians living in Krakow. We strive to preserve and present Ukrainian culture in its authentic form, avoiding distortion and manipulation.

What does the Multicultural Centre in Krakow mean to you?

It is an example of organisations working together to implement the city’s multicultural policy in close dialogue with the city. It is important that the city itself actively supports this cooperation and provides resources for this policy, undertakes financial support and promotes the development of the centre to ensure that it functions well.

I sincerely wish the Multicultural Centre to become as large as, for example, the International Cultural Centre, capable of providing a wide range of services and opportunities for non-governmental organisations and individuals who want to get involved in initiatives and projects aimed at developing the multicultural vector of Krakow’s development.

UA

„Ми сподіваємося, що й надалі матимемо поруч таких надійних, стабільних європейських партнерів, як фонд Internationaler Bund Polska, який є оператором Мультикультурного центру. Для нас це дуже важливо”. – Надія Мороз-Ольшанська, президент Фундації Масових Видовищ та співзасновниця кав’ярньо-книгарні “Nić”.

У цьому інтерв’ю Надія розповідає про місію інтеграції через культуру, підтримку українців, діяльність Фундації Масових Видовищ, кав’ярньо-книгарні у співпраці з Мультикультурним центром та багато іншого.

Дізнайтеся, чому культура є потужним інструментом для побудови мостів між різними громадами!

Кому адресована ваша пропозиція? Що варто знати про вас тим, хто вперше приїжджає до Кракова?

Ми хотіли створити місце, яке об’єднує різних людей, різні культури та інтегрує їх через культуру як soft power. Кав’ярня-книгарня „Нитка” відкрита для всіх, і наша головна ідея – представити українську культуру в її розмаїтті, особливо через книги, літературу та поширення її серед українців, поляків та іноземців.

Якою була ваша діяльність до цього часу і які ваші мрії/плани на майбутнє у співпраці з Мультикультурним центром?

Перш за все, партнером Мультикультурного центру є Фундація Масових Видовищ, яка була заснована у 2014 році, а я є її директором. Нашою головною метою завжди було створення якісних культурних проектів, спрямованих на інтеграцію через культуру, ще до відкриття кав’ярні. Відкриття кав’ярні дозволило нам розширити наші проектні можливості та познайомити з українською кухнею, яка також є важливим культурним елементом.

Наша співпраця з Мультикультурним центром розпочалася кілька років тому і включає в себе проект „Розкажи свою еміграційну історію через мистецтво”, який має на меті інтегрувати українців через арт-терапію і допомогти їм висловити свою еміграційну історію. Цей проєкт був створений як відповідь на виклики пандемії і продовжує розвиватися, надаючи можливості для взаємодії та обміну історіями між українцями, поляками та представниками інших національностей. До речі, у цьому проєкті також брала участь полька, яка тривалий час жила в Англії, а потім повернулася до Польщі, тож їй довелося реінтегруватися. Я думаю, що цей проект спрямований не лише на людей з України, а є більш мультикультурним.

Ми також працюємо разом над Арт-пікніком Слави Фролової. Цей захід присвячений святкуванню незалежності України і відбувається щороку на відкритому просторі в центрі Кракова, останніми роками на плантах, що приваблює багато учасників та гостей.

У проекті бере участь низка партнерів, таких як кафе і книгарня „Нитка”, Краківський музей та інші неурядові організації, такі як „Зустріч”. Ці партнери додають до програми різноманітні заходи, роблячи подію привабливою для різних аудиторій.

У майбутньому ми плануємо організовувати культурні заходи, такі як фестивалі, кінопокази та літературні зустрічі. Наші щорічні події: Міжнародний фестиваль українського театру „Схід-Захід”, покази українських фільмів у Кракові, зустрічі з українською літературою „Ми читаємо” та проект кав’ярні „Нитка, що зв’язує”. Вже в листопаді, наприклад, ми організуємо тиждень українського кіно.

Ми також працюємо над можливістю створення резиденції для українських художників, а наш партнер хоче відкрити видавництво, яке перекладатиме українську літературу польською мовою і навпаки.

Варто також згадати, що наступного року Фундації Масових Видовищ виповнюється 10 років, і однією з наших головних цілей є досягнення стабільності та можливість реалізовувати наші проекти незалежно від змін в уряді.

Наша організація також невпинно допомагає Україні всіма можливими способами, включаючи фандрейзинг та збір пожертв. Лише минулого року ми зібрали понад 5,5 мільйонів злотих. Ми завжди відкриті до співпраці і сподіваємося, що й надалі матимемо поруч таких надійних, стабільних партнерів, як Internationaler Bund Polska, оператор Мультикультурного центру. Для нас це дуже важливо.

Чому ви обрали Краків як місце проживання?

Мій переїзд до Польщі можна назвати пригодою. Я не приїхала сюди вчитися чи з якоюсь іншою метою, я просто хотіла щось змінити у своєму житті, тому вирішила переїхати сюди. Моя подруга також збиралася на навчання і запропонувала переїхати зі мною, тож я погодилася. Чому саме Краків? Це було, напевно, найвідоміше, можливо, найрозкрученіше місто для українців, але я тут вже більше 12 років і я рада, що переїхала сюди.

Як ви вважаєте, чи потрібні у Кракові організації, які займаються питаннями мультикультуралізму? І чому?

Краків завжди був мультикультурним, і сьогодні головною метою є підтримка та збагачення цього розмаїття, щоб не було жодних форм дискримінації.

Я сподіваюся, що в майбутньому в місті з’явиться посада мультикультурного комісара, так само, як є посада комісара з питань культури або комісара з питань рівності. Разом з цими посадами ми зможемо розвивати діалог і взаєморозуміння між різними громадами. Цей процес може бути складним, особливо в контексті приїзду до Кракова різних спільнот. Однак важливо, щоб ми правильно вели цей діалог, будували взаєморозуміння та об’єктивно інформували мешканців міста про ці процеси.

Культура – це потужний інструмент, який може впливати на різні аспекти, від соціальних до економічних. Як керівник організації, що працює у сфері культури, я вважаю, що ми маємо важливий вплив на збереження та розвиток культурної спадщини та ідентичності українців, які проживають у Кракові. Ми прагнемо зберегти та представити українську культуру в її автентичному вигляді, уникаючи викривлень та маніпуляцій.

Що для Вас означає Мультикультурний центр у Кракові?

Це приклад спільної роботи організацій з реалізації міської мультикультурної політики в тісному діалозі з містом. Важливо, що саме місто активно підтримує цю співпрацю і надає ресурси для реалізації цієї політики, бере на себе фінансову підтримку і сприяє розвитку центру, щоб він добре функціонував.

Я щиро бажаю, щоб Мультикультурний центр став таким самим великим, як, наприклад, Міжнародний культурний центр, здатним надати широкий спектр послуг і можливостей для неурядових організацій і приватних осіб, які бажають узяти участь в ініціативах і проєктах, спрямованих на розвиток мультикультурного вектора розвитку Кракова.

 

RU

„Ми сподіваємося, що й надалі матимемо поруч таких надійних, стабільних європейських партнерів, як фонд Internationaler Bund Polska, який є оператором Мультикультурного центру. Для нас це дуже важливо”. – Надія Мороз-Ольшанська, президент Фундації Масових Видовищ та співзасновниця кав’ярньо-книгарні “Nić”.

У цьому інтерв’ю Надія розповідає про місію інтеграції через культуру, підтримку українців, діяльність Фундації Масових Видовищ, кав’ярньо-книгарні у співпраці з Мультикультурним центром та багато іншого.

Дізнайтеся, чому культура є потужним інструментом для побудови мостів між різними громадами!

Кому адресовано Ваше предложение? Что должен знать о Вас человек, впервые приехавший в Краков?

Мы хотели создать место, объединяющее разных людей, разные культуры и интегрирующее их через культуру как soft power. Кафе-книжный магазин „Нитка” открыт для всех, и наша главная идея – представить украинскую культуру во всем ее многообразии, особенно через книги, литературу и распространение ее как среди украинцев, так и среди поляков и иностранцев.

Чем Вы занимались до сих пор и каковы Ваши мечты/планы на будущее в сотрудничестве с Мультикультурным центром?

Прежде всего, партнером Мультикультурного центра является Фонд „Массовых зрелищ”, который был основан в 2014 году, и я являюсь его директором. Нашей главной целью всегда, еще до открытия кафе, было создание качественных культурных проектов, направленных на интеграцию через культуру. Открытие кафе позволило нам расширить проектные возможности и познакомить с украинской кухней, которая также является важным культурным элементом.

Наше сотрудничество с Мультикультурным центром началось несколько лет назад и включает в себя проект „Расскажи историю своей эмиграции через искусство”, который направлен на интеграцию украинцев через арт-терапию и помогает им выразить свою историю эмиграции. Этот проект был создан как ответ на вызовы пандемии и продолжает развиваться, предоставляя возможности для взаимодействия и обмена историями между украинцами, поляками и представителями других национальностей. Кстати, в этом проекте участвовала и полька, которая долгое время жила в Англии и вернулась в Польшу, так что ей пришлось реинтегрироваться. Я думаю, что этот проект ориентирован не только на украинцев, а является более мультикультурным.

Мы также вместе работаем над арт-пикником Славы Фроловой. Это мероприятие, посвященное празднованию независимости Украины, ежегодно проводится на открытой площадке в центре Кракова, в последние годы – в парке Планты, привлекая большое количество участников и гостей.

В проекте участвует ряд партнеров, таких как кафе-книжный магазин „Нитка”, Краковский музей и другие общественные организации, например, Зустрич. Эти партнеры вносят разнообразие в программу, делая мероприятие привлекательным для разных аудиторий.

В будущем мы планируем организовывать такие культурные мероприятия, как фестивали, кинопоказы и литературные встречи. Наши ежегодные мероприятия: Международный фестиваль украинского театра „Восток-Запад”, показы украинских фильмов в Кракове, встреча с украинской литературой „Мы читаем” и проект кафе „Нить, которая связывает”. Уже в ноябре, например, мы организуем неделю украинского кино.

Мы также прорабатываем возможность создания резиденции для украинских художников, а наш партнер хочет открыть издательство, занимающееся переводом украинской литературы на польский язык и наоборот.

Следует также отметить, что в следующем году Фонду „Массовых зрелищ”, исполняется 10 лет, и одна из наших главных целей – добиться стабильности и иметь возможность реализовывать наши проекты независимо от смены власти.

Наша организация также неустанно помогает Украине всеми возможными способами, включая сбор средств и пожертвований. Только в прошлом году мы собрали более 5,5 млн. злотых. Мы всегда открыты для сотрудничества и надеемся, что и в дальнейшем на нашей стороне будут такие надежные, стабильные партнеры, как фонд Internationaler Bund Polska, оператор Мультикультурного центра. Это очень важно для нас.

Почему Вы выбрали Краков в качестве места жительства?

Мой переезд в Польшу можно назвать приключением. Я приехала сюда не учиться или с какой-то другой целью, просто хотелось что-то изменить в своей жизни, и я решила переехать сюда. Моя подруга тоже собиралась учиться, она предложила мне переехать вместе с ней, и я согласилась. Почему именно Краков? Это был, наверное, самый известный, самый разрекламированный город для украинцев, но я здесь уже более 12 лет и рада, что приехала сюда.

Как Вы считаете, нужны ли в Кракове организации, занимающиеся вопросами мультикультурализма? И почему?

Краков всегда был многокультурным, и сегодня главная цель – поддерживать и обогащать это многообразие, чтобы не было никаких форм дискриминации.

Я надеюсь, что в будущем в городе появится должность уполномоченного по вопросам мультикультурализма, так же как и должность уполномоченного по культуре или уполномоченного по вопросам равенства. Вместе с этими должностями мы сможем развивать диалог и взаимопонимание между различными сообществами. Этот процесс может быть непростым, особенно в условиях, когда в Краков приезжают представители разных общин. Однако важно, чтобы мы вели этот диалог правильно, добивались взаимопонимания и объективно информировали жителей города об этих процессах.

Культура – это мощный инструмент, который может влиять на различные аспекты, от социальных до экономических. Как руководитель организации, работающей в сфере культуры, я считаю, что мы оказываем важное влияние на сохранение и развитие культурного наследия и самобытности украинцев, проживающих в Кракове. Мы стремимся сохранять и представлять украинскую культуру в ее аутентичном виде, избегая искажений и манипуляций.

Что для Вас значит Мультикультурный центр в Кракове?

Это пример совместной работы организаций по реализации городской мультикультурной политики в тесном диалоге с городом. Важно, что сам город активно поддерживает это сотрудничество и предоставляет ресурсы для реализации этой политики, берет на себя финансовую поддержку и содействует развитию центра, чтобы он хорошо функционировал.

Я искренне желаю, чтобы Мультикультурный центр стал таким же крупным, как, например, Международный культурный центр, способным предоставить широкий спектр услуг и возможностей для неправительственных организаций и частных лиц, желающих принять участие в инициативах и проектах, направленных на развитие мультикультурного вектора развития Кракова.