[Uważam, że] Centrum Wielokulturowe działa na rzecz pozytywnego wizerunku wielokulturowości Krakowa – Karolina Czerska-Shaw.

Jak wyglądało tworzenie Centrum i jaki udział miała w tym wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego? Jak szybko zmienia się Kraków? Dlaczego nasza bohaterka wybrała Polskę na miejsce swojego życia, mimo że mieszkała w innej części świata? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszym najnowszym wywiadzie. PL/UA/ENG/RU…

Anastasiia Dudar: Czy mogłaby Pani na początek trochę opowiedzieć o sobie? Jak długo współpracuje Pani z Centrum Wielokulturowym?

Karolina Czerska-Shaw: Mam na imię Karolina Czerska-Shaw, na co dzień jestem pracowniczką naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jestem socjolożką, pracuję w Instytucie Studiów Europejskich i zajmuję się badaniem migracji, zjawisk migracyjnych i integracyjnych.

Pod koniec 2019 roku zwróciły się do mnie osoby, które przygotowywały pierwszy projekt Centrum Wielokulturowego, i zaproponowali mi współpracę, na co chętnie się zgodziłam. Dlaczego? Moja praca skupiała się na badaniu zjawisk integracyjnych, polityk integracyjnych, ale nie zajmowałam się tym ze strony praktycznej. Zainteresowało mnie to, aby w taki sposób związać siebie z tym co się dzieje w Krakowie, bo nasze miasto rozwija się bardzo szybko i chciałam po prostu też w tym uczestniczyć.

Początek był niełatwy. Mieliśmy startować właśnie w lutym 2020 rok, a to był właśnie moment, kiedy rozpoczęła się pandemia – szok, oczywiście globalny. Przez cały rok wszystkie wydarzenia, pomysły, które mieliśmy przewidziane w projekcie musieliśmy bardzo mocno pozmieniać, żeby móc te zadania realizować, ale w formacie zdalnym.

W pierwszym roku zajmowałam się bardziej tym co mnie też interesowało, np. aktywnościami partycypacyjnymi: przekazem informacji o budżecie obywatelskim, pomysłami jak nowi mieszkańcy Krakowa mogą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta itp.

Z czasem Centrum się rozbudowało, do projektu dołączyli nowi Partnerzy. Teraz jestem taką przyjaciółką CW, robię dodatkowe aktywności naukowe. W październiku, na przykład, będę organizowała konferencje na temat przyszłości CW w formacie partycypacyjnym.

Anastasiia Dudar: Jakie są Pani marzenia/plany na przyszłość, dotyczące CW?

Karolina Czerska-Shaw: Bardzo jestem ciekawa jak Centrum będzie się rozwijało w następnych miesiącach i latach. Wiem, że ile osób tyle różnych wizji – jak ma wyglądać Centrum, jakie aktywności możemy robić, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne.

Moim marzeniem jest stworzenie takiej przestrzeni, gdzie będzie można te różne wizje ustalać razem, żeby to było wspólne dzieło, urzędu miasta, osób, które współpracują z Centrum, ale i innych organizacji pozarządowych, plus, przede wszystkim, społeczeństwa lokalnego – Krakowianów (nowych i starych), migrantów z różnych zakątków świata itp.

Myślę, że to jest projekt, który musi się cały czas rozwijać, ale mam dużą nadzieję, że stworzymy dobre ramy, żeby dać przestrzeń do tego rozwoju, właśnie biorąc pod uwagę te różne wizje.

Anastasiia Dudar: Dlaczego Pani wybrała Kraków na miejsce do życia?

Karolina Czerska-Shaw: Mieszkam tutaj od 19 lat, przyjechałam na studia magisterskie, chociaż pochodzę z Kanady. Urodziłam się w Polsce, ale kiedy miałam 4 lata wyjechaliśmy właśnie do Kanady.

Zawsze mnie fascynowała Europa, chciałam studiować Europeistykę i znalazłam jeden program, który mi się bardzo spodobał, dodatkowo miałam tutaj korzenie, rodzinę, więc wylądowałam w Krakowie. Drugą połowę studiów spędziłam we Włoszech i stwierdziłam, że jeszcze mam niedosyt Europy, dlatego przyjechałam z powrotem do Krakowa. Kiedy pojechałam do wydziału, żeby odebrać dyplom, rozmawiałam z administracją i zaproponowali, żebym pomogła w programie. Później poszłam na studia doktoranckie. Zawszę co roku myślałam: «A, może jeszcze rok…» i tak już minęło 19 lat. Teraz tutaj mam swoją rodzinę, pracę, przyjaciół, i dzieci moje są krakowianami.

Anastasiia Dudar: Czy Pani uważa, że ludzie potrzebują organizacji, które zajmują się wielokulturowością w Krakowie? I dlaczego?

Karolina Czerska-Shaw: To jest bardzo dobre pytanie! Myślę, że jak najbardziej to jest potrzebne, ponieważ Kraków się zmienia na naszych oczach. Dużo ludzi przyjeżdżają, a integracja do nowej kultury bywa trudna, dlatego są potrzebne takie miejsca dialogu pomiędzy osobami, które przybywają a społeczeństwem lokalnym. Wielokulturowość ma swoje piękne strony no i też trudne strony, więc musimy jakoś w tym społeczeństwie się razem odnaleźć.

W ciągu dwóch ostatnich dekad wzrosła liczba świetnych organizacji, formalnych i nieformalnych, które działają na rzecz integracji społeczności, różnorodności i to jest szalenie ważne. Mamy z czego się cieszyć i od siebie się uczyć, współpracować. Myślę, że nadal potrzebujemy więcej organizacji, które będą pomagać rozwiązywać konflikty i pracować na rzecz praw ludzi, którzy są zmarginalizowane.

Anastasiia Dudar: Czym jest dla Pani Centrum Wielokulturowego w Krakowie?

Karolina Czerska-Shaw: Dla mnie Centrum – to jest miejsce kontaktu. Przestrzeń, w której różne grupy wielokulturowe i też jednostki mogą przyjść, mogą coś zaproponować, np. różne pomysły do współpracy. To jest taki hub – miejsce przyciągające, gdzie ludzie czują się bezpiecznie, dobrze, że mogą coś dodać od siebie i będzie z tego świetna atmosfera i wspaniała współpraca. Uważam, że Centrum Wielokulturowe działa na rzecz pozytywnego wizerunku wielokulturowości Krakowa.


ENG

Interview with Karolina Czerska-Shaw

Anastasiia Dudar: Could you start by telling us a little about yourself? How long have you been working with the Multicultural Centre?

Karolina Czerska-Shaw: My name is Karolina Czerska-Shaw, I am a researcher at the Jagiellonian University and a sociologist, I work at the Institute of European Studies and I study migration, migration and integration phenomena.

By the end of 2019, I was approached by the people who were preparing the first project of the Multicultural Centre and they offered me a collaboration, which I gladly agreed to. Why? My work focused on the study of integration phenomena, integration policies, but I did not deal with the practical side of it. I was interested in connecting myself in this way to what was happening in Krakow, because our city was developing very quickly, and I just wanted to be a part of that too.

The start was not easy. We were supposed to start just in February 2020, and that was the moment when the pandemic started – we had a shock, obviously global. Throughout the year, all the events, the ideas that we had envisaged in the project, we had to change a bit a lot in order to be able to carry out these tasks, but in a remote format.

In the first year, I was more concerned with what I was also interested in, e.g. participatory activities: providing information on the civic budget, ideas on how new residents of Krakow can actively participate in the life of the city, and so on.

Over time, the Centre has expanded, new Partners have joined the project. As for now, I would say that I’m a friend of CW, I do additional scientific activities. In October-September, for example, I will be organising conferences on the future of CW in a participatory format.

Anastasiia Dudar: What are your dreams/plans for the future, regarding the CW?

Karolina Czerska-Shaw: I am very interested in how the Centre will develop in the next months and years. I know that as many people exists as many different visions also exists – what the Centre should look like, what activities we can do, what is needed, what is not needed.

My dream is to create a space where these different visions can be agreed on together, so that it’s a joint effort of the City Hall, the people who work with the Centre, but also other NGOs, plus, above all, the local community – the people of Krakow (new and old), migrants from all over the world, and so on.

I think this is a project that needs to develop all the time, but I have high hopes that we will create a good framework to give space for this development, taking into account these different visions.

Anastasiia Dudar: Why did you choose Kraków as a place to live?

Karolina Czerska-Shaw: I’ve been living here for 19 years, I came here for my master’s studies, although I’m originally from Canada. I was born in Poland, but when I was 4 years old my dad and I moved to Canada.

I’ve always been fascinated by Europe, I wanted to study European Studies and I found one programme that I really liked, plus I had roots here, family, so I ended up in Kraków. I spent the second half of my studies in Italy, and I found that I still didn’t have enough Europe, so I came back to Krakow. When I went to the department to pick up my diploma, I spoke to the administration and they suggested I help with the programme. Later I finished a PhD. I always thought every year: „Oh, maybe one more year…” and now it’s been 19 years. Now here I have my family, my job, my friends, and my children are Krakowians.

Anastasiia Dudar: Do you think that people need organisations that deal with multiculturalism in Krakow? And why?

Karolina Czerska-Shaw: That is a very good question! I think it is very much needed, because Krakow is changing right in front of our eyes. A lot of people are arriving, and it can be difficult to integrate with a new culture, so we need these places for dialogue between people who are arriving and the local community. Multiculturalism has its good sides and also its bad sides, so we have to find our way together in this society.

Over the past two decades, there has been an increase in the number of excellent organisations, both formal and informal, that work to integrate communities and diversity, and this is extremely important. We have a lot to enjoy and learn from each other, to work together. I think we still need more organisations to help resolve conflicts and work for the rights of people who are marginalised.

Anastasiia Dudar: What does the Multicultural Centre in Krakow mean to you?

Karolina Czerska-Shaw: For me, the Centre is a place of contact. A space where different multicultural groups and individuals can come, where they can propose something, for example different ideas for cooperation. It’s a kind of hub – a place of attraction, where people feel safe, comfortable that they can add something from themselves and there will be a great atmosphere and great cooperation from that. I think the Multicultural Centre is working towards a positive image of Krakow’s multiculturalism.


UA

Інтерв’ю з Кароліною Черською-Шоу

Анастасія Дудар: Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як давно Ви співпрацюєте з Мультикультурним центром?

Кароліна Черська-Шоу: Мене звати Кароліна Черська-Шоу, я дослідниця в Ягеллонському університеті та соціолог, працюю в Інституті європейських студій і вивчаю міграцію, міграційні та інтеграційні явища.

Наприкінці 2019 року до мене звернулися люди, які готували перший проект Мультикультурного центру, і запропонували співпрацю, на яку я з радістю погодилася. Чому? Моя робота була зосереджена на вивченні інтеграційних явищ, інтеграційних політик, але я не займалася практичною стороною цього питання. Мені було цікаво таким чином долучитися до того, що відбувалося в Кракові, адже наше місто дуже швидко розвивалося, і я хотіла бути частиною цього процесу.

Початок був непростим. Ми тільки збиралися запускатися в лютому 2020 року, і саме тоді почалася пандемія – шок, очевидно, глобального масштабу. Протягом року всі події, ідеї, які ми передбачали в проєкті, нам довелося багато чого змінювати, щоб мати можливість виконувати ці завдання, але вже у онлайн форматі.

У перший рік я більше займалася тим, що мені було цікаво, наприклад, партисипативною діяльністю: розповідала про громадський бюджет, ідеї про те, як нові мешканці Кракова можуть брати активну участь у житті міста і так далі.

З часом Центр розширився, до проекту долучилися нові партнери. Зараз я назвала себе таким «другом» МЦ, бо займаюся додатковою науковою діяльністю. У жовтні, наприклад, я буду організовувати конференцію про майбутнє МЦ у форматі партисипативного підходу.

Анастасія Дудар: Які Ваші мрії/плани на майбутнє щодо МЦ?

Кароліна Черська-Шоу: Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як буде розвиватися Центр у наступні місяці та роки. Я знаю, що скільки людей, стільки й різних бачень – як має виглядати Центр, яку діяльність ми можемо здійснювати, що потрібно, що не потрібно.

Моя мрія – створити простір, де ці різні бачення можна було б узгодити разом, щоб це було спільним зусиллям мерії, людей, які працюють з Центром, а також інших неурядових організацій, плюс, перш за все, місцевої громади – краків’ян (нових і старих), мігрантів з усього світу і так далі.

Я думаю, що це проект, який потребує постійного розвитку, але я маю велику надію, що ми створимо хороші рамки, які дадуть простір для цього розвитку, беручи до уваги ці різні бачення.

Анастасія Дудар: Чому ви обрали Краків як місце проживання?

Кароліна Черська-Шоу: Я живу тут вже 19 років, приїхала сюди на магістратуру, хоча я родом з Канади. Я народилася в Польщі, але коли мені було 4 роки, ми з татом переїхали до Канади.

Я завжди захоплювалася Європою, хотіла вивчати європейські студії і знайшла одну програму, яка мені дуже сподобалася, плюс у мене тут було коріння, сім’я, тому я опинилася в Кракові. Другу половину навчання я провела в Італії, але відчула, що не наситилася Європою, тому повернулась до Кракова. Коли я прийшла на факультет, щоб забрати свій диплом, я поговорила з адміністрацією, і вони запропонували мені допомогти з програмою. Пізніше я продовжила навчання в аспірантурі. Щороку я завжди думала: „О, може, ще один рік…” І так минуло 19 років. Тепер тут у мене є моя сім’я, моя робота, мої друзі, і мої діти – краків’яни.

Анастасія Дудар: Як Ви вважаєте, чи потрібні у Кракові організації, які займаються питаннями мультикультуралізму? І чому?

Кароліна Черська-Шоу: Це дуже гарне запитання! Я думаю, що це дуже потрібно, тому що Краків змінюється на наших очах. Приїжджає багато людей, і може бути важко інтегруватися в нову культуру, тому нам потрібні такі місця для діалогу між людьми, які приїжджають, і місцевою громадою. Мультикультуралізм має як позитивні, так і негативні сторони, тому ми повинні разом знайти свій шлях у цьому суспільстві.

За останні два десятиліття з’явилося багато чудових організацій, як формальних, так і неформальних, які працюють задля інтеграції та розмаїття громад, і це надзвичайно важливо. Нам є чому радіти і чому вчитися одне в одного, працювати разом. Я думаю, що нам все ще потрібно більше організацій, які допомагають вирішувати конфлікти та працюють над правами маргіналізованих людей.

Анастасія Дудар: Що для Вас означає Мультикультурний центр у Кракові?

Кароліна Черська-Шоу: Для мене Центр – це місце контакту. Простір, куди можуть приходити різні мультикультурні групи та окремі особи, де вони можуть щось запропонувати, наприклад, різні ідеї для співпраці. Це своєрідний хаб – місце тяжіння, де люди почуваються безпечно, комфортно, де вони можуть додати щось від себе, і з цього вийде чудова атмосфера і чудова співпраця. Я думаю, що Мультикультурний центр працює над створенням позитивного іміджу мультикультурності Кракова.


RU

Интервью с Каролиной Черской-Шоу

Анастасия Дударь: Не могли бы Вы для начала немного рассказать о себе? Как давно Вы сотрудничаете с Мультикультурным центром?

Каролина Черска-Шоу: Меня зовут Каролина Черска-Шоу, я научный сотрудник Ягеллонского университета и социолог, работаю в Институте европейских исследований и изучаю миграцию, миграционные и интеграционные явления.

В конце 2019 года ко мне обратились люди, которые готовили первый проект Мультикультурного центра, и предложили сотрудничество, на которое я с радостью согласилась. Почему? Моя работа была посвящена изучению интеграционных явлений, интеграционной политики, но я не занималась практической стороной этого. Мне было интересно связать себя таким образом с тем, что происходит в Кракове, потому что наш город очень быстро развивался, и я просто хотела быть частью этого процесса.

Начало было непростым. Мы должны были начать работу только в феврале 2020 года, и в этот момент началась пандемия – это вызвало шок, очевидно, глобальный. В течение года все мероприятия, идеи, которые мы закладывали в проект, нам пришлось немного изменить, чтобы иметь возможность выполнять эти задачи, но в дистанционном формате.

В первый год я больше занималась тем, что было интересно и мне, например, партисипативной деятельностью: предоставляла информацию о гражданском бюджете, идеи о том, как новые жители Кракова могут активно участвовать в жизни города, и так далее.

Со временем Центр расширился, к проекту присоединились новые Партнеры. Сейчас я могу назвать себя «подругой» МЦ, потому что занимаюсь дополнительной научной деятельностью. Например, в октябре я буду организовывать конференцию по будущему МЦ в формате партисипативного подхода.

 

Анастасия Дударь: Каковы Ваши мечты/планы на будущее в отношении CW?

Каролина Черска-Шоу: Мне очень интересно, как будет развиваться Центр в ближайшие месяцы и годы. Я знаю, что сколько людей, столько и различных видений – как должен выглядеть Центр, какие мероприятия мы можем проводить, что нужно, что не нужно.

Моя мечта – создать пространство, где эти разные видения можно было бы согласовать вместе, чтобы это были совместные усилия мэрии, людей, которые работают с Центром, а также других неправительственных организаций, плюс, прежде всего, местного сообщества – жителей Кракова (новых и старых), мигрантов со всего мира и т.д.

Я думаю, что это проект, который должен постоянно развиваться, но я очень надеюсь, что мы создадим хорошую структуру, которая даст пространство для этого развития, принимая во внимание эти различные видения.

Анастасия Дударь: Почему Вы выбрали Краков в качестве места жительства?

Каролина Черска-Шоу: Я живу здесь уже 19 лет, приехала сюда учиться на магистратуре, хотя родом я из Канады. Я родилась в Польше, но когда мне было 4 года, мы с отцом переехали в Канаду.

Меня всегда интересовала Европа, я хотела изучать европейские исследования и нашла одну программу, которая мне очень понравилась, к тому же у меня здесь были корни, семья, так что я оказалась в Кракове. Вторую половину обучения я провела в Италии, и мне показалось, что Европы мне все равно не хватает, поэтому я вернулась в Краков. Когда я пришла на кафедру за дипломом, то поговорила с администрацией, и они предложили мне помочь с программой. Позже я защитила кандидатскую диссертацию. Каждый год я думала: „А, может быть, еще один год…”, и вот прошло уже 19 лет. Теперь здесь моя семья, моя работа, мои друзья, и мои дети – краковчане.

Анастасия Дударь: Как Вы считаете, нужны ли в Кракове организации, занимающиеся вопросами мультикультурализма? И почему?

Каролина Черска-Шоу: Это очень хороший вопрос! Я думаю, что очень нужно, потому что Краков меняется на глазах. Приезжает много людей, и бывает трудно интегрироваться в новую культуру, поэтому нам нужны такие места для диалога между приезжими и местным населением. Мультикультурализм имеет как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому мы должны найти свой путь в этом обществе.

За последние два десятилетия появилось множество прекрасных организаций, как официальных, так и неофициальных, которые занимаются вопросами интеграции и многообразия сообществ, и это очень важно. Нам есть чему радоваться и учиться друг у друга, работать вместе. Я думаю, что нам все еще нужно больше организаций, помогающих разрешать конфликты и отстаивать права маргинализированных людей.

Анастасия Дударь: Что для Вас значит Мультикультурный центр в Кракове?

Каролина Черска-Шоу: Для меня Центр – это место контакта. Место, куда могут прийти различные мультикультурные группы и отдельные люди, где они могут предложить что-то, например, различные идеи для сотрудничества. Это своего рода хаб – место притяжения, где люди чувствуют себя в безопасности, где им комфортно, где они могут добавить что-то от себя, и от этого будет отличная атмосфера и отличное сотрудничество. Я думаю, что Мультикультурный центр работает на создание положительного образа мультикультурализма в Кракове.