[PL] [ENG] [UA]

UWAGA! BRAK MIEJSC / ALL PLACES TAKEN / НЕМАЄ МІСЦЬ

Rekrutacja na kursy języka polskiego zostala zakończona! O kolejnych naborach będziemy infotmować wkrótce. / Recruitment for Polish language courses has been completed! We will inform you about further recruitments soon. / Набір на мовні курси завершений! Наступні набори будуть оголошені незабаром.

***

PL Bezpłatne kursy języka polskiego!

Różne poziomy (A1 – B2), grupy wiekowe, kursy specjalistyczne i konwersacje!

Rusza rekrutacja na nowe kursy języka polskiego w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Ruszamy z kolejną edycją 100-godzinnych kursów języka polskiego!! Wśród nich:

➤kurs specjalistyczny dla asystentów międzykulturowych na poziomie B2 – dla osób związanych z pracą w edukacji

➤ dwa kursy ogólne na poziomie A1-A2 oraz A2-B1 – dla osób dorosłych 

➤kurs przygotowujący na studia  na poziomie B1- dla młodzieży

➤ kurs dla osób powyżej 60 roku życia  na poziomie A1

 oraz konwersacje z języka polskiego dla wszystkich zainteresowanych (*można zapisać się na nie równolegle z zajęciami w innej grupie) 

Szczegółowe informacje oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się poniżej

Serdecznie zapraszamy!

 

Grupa nr 5 (BRAK MIEJSC)

Kurs specjalistyczny dla asystentów międzykulturowych

 link do formularza zgłoszeniowego

Kurs nastawiony na poznanie słownictwa branżowego, związanego z edukacją. Oparty na autorskim programie prowadzącej. Konieczna jest znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

Dla kogo – wyłącznie dla asystentów międzykulturowych poziom – B2.

Miejsce – Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

Kiedy – każdy poniedziałek 18.30 – 20.00 i każdy piątek 17.30 – 19.00. 

Planowane rozpoczęcie kursu: 19 stycznia (piątek)

Czas trwania – 100 godzin lekcyjnych (45 min)

Prowadzenie – Natalia Szymborska

 

Grupa nr 6 (BRAK MIEJSC)

Kurs ogólny – poziom –  A2-B1 

 link do formularza zgłoszeniowego

Poznanie języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym. Nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie. Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Dla kogo – dla dorosłych

Poziom A2 – B1

Miejsce – Centrum Edukacji i Wsparcia  – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

Kiedy – każdy poniedziałek 16.30 – 18.00 i każdy czwartek 16.45 – 18.15. 

Planowane rozpoczęcie 22 stycznia (poniedziałek)

Czas trwania – 100 godzin lekcyjnych (45 min)

Prowadzenie Sylwia Motyl 

 

Grupa nr 7

Kurs przygotowujący na studia (BRAK MIEJSC)

 link do formularza zgłoszeniowego

Kurs intensywny (7 godzin w tygodniu), w formie hybrydowej (do lutego stacjonarnie, potem zdalnie). Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie B2  

Dla kogo – dla osób chcących studiować w Polsce.  

Poziom –B1

Miejsce – Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

Kiedy – każdy poniedziałek 15.00- 16.30; każda środa 15.00 – 17.15; każdy piątek  15.00 – 16.30 

Planowane rozpoczęcie 22 stycznia (poniedziałek)

Czas trwania – 100 godzin lekcyjnych (45 min)

Prowadzenie – Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Grupa nr 8

Kurs dla seniorów (BRAK MIEJSC)

 link do formularza zgłoszeniowego

Poznanie języka polskiego od podstaw. 

Dla kogo – osób powyżej 60 roku życia

Poziom  – A1

Miejsce – Centrum Edukacji i Wsparcia  – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

Kiedy – każdy poniedziałek  12.30 – 14.00 i każdy czwartek 11.30 – 13.00

planowane rozpoczęcie 22 stycznia (poniedziałek)

Czas trwania – 100 godzin lekcyjnych (45 min)

Prowadzenie – Sylwia Motyl

 

Grupa nr 9 (BRAK MIEJSC)

Kurs ogólny – przedpołudniowy

 link do formularza zgłoszeniowego

Opis kursu

Nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie.

Dla kogo – dla dorosłych

Poziom –  A2

Miejsce – Centrum Edukacji i Wsparcia  – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

Kiedy – każdy poniedziałek 9.30 -11.00; każdy piątek 9.30 -11.00;

Planowane rozpoczęcie  22 stycznia (poniedziałek)

Czas trwania – 100 godzin lekcyjnych (45 min)

Prowadzenie – Piotr Woźniak 

 

Konwersacje z języka polskiego (BRAK MIEJSC)

 link do formularza zgłoszeniowego

Jeżeli chcesz poćwiczyć komunikowanie się po polsku w przyjaznej, swobodnej atmosferze, przy kubku kawy lub herbaty – zapraszamy do naszej siedziby w Nowej Hucie

Dla kogo – dla wszystkich chętnych!

Poziom – A2

Miejsce –Centrum Edukacji i Wsparcia  – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

Kiedy – każdy czwartek 15.00 – 16.30

Planowane rozpoczęcie 25 stycznia 

Prowadzenie – Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Kursy organizowane są w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

ENG Free Polish language courses

Various levels (A1 – B2), age groups, specialized courses and conversations!

Recruitment for new Polish language courses at the Education and Support Center has started!

 

We are starting another edition of 100-hour Polish language courses!!! And among them:

a specialized course for intercultural assistants at the B2 level – for people connected with education

two general courses on the level A1-A2 and A2-B1 – for adults 

a college preparatory course at level B1– for young people

a course for seniors on level A1 

We also start conversations in Polish 

Detailed information and links to application forms are below.

You are very welcome!

 

Group No. 5 (ALL PLACES TAKEN)

Specialized course for intercultural assistants

 link to application form

A course is geared toward learning industry vocabulary related to education. Based on the instructor’s original program. Knowledge of Polish language at B2 level is required.  

For whom – only for intercultural assistants

Level – B2

Where- Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Cracow

When – every Monday 18.30 – 20.00 and every Friday 17.30 – 19.00. 

Scheduled start January 19 (Friday)

Duration – 100 lesson hours (45 min)

Conducted by Natalia Szymborska

 

Group No. 6 (ALL PLACES TAKEN)

General course – level – A2-B1

 link to registration form

Getting to know the Polish language on an intermediate level. Acquiring proficiency in spoken and written Polish. It is necessary to know Polish at A2 level.  

For whom – for adults

Level – A2 – B1

Where – Center for Education and Support – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

When – every Monday 16.30 – 18.00 and Tevery hursday 16.45 – 18.15. 

Planned start January 22 (Monday)

Duration – 100 lesson hours (45 min)

Conducted by – Sylwia Motyl 

 

Group No. 7 (ALL PLACES TAKEN)

College preparatory course 

 link to application form

Intensive course (7 hours per week), hybrid (stationary until February, then remotely).  It is necessary to know Polish language at B2 level  

For whom – for those who want to study in Poland  

Level – B1

Where – Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Cracow

When – every Monday 15.00- 16.30; every Wednesday 15.00 – 17.15 ; every Friday 15.00 – 16.30 

Planned start – January 22 (Monday)

Duration – 100 lesson hours (45 min)

Conducted by – Gabriela Urbanska – Legutko

 

Group No. 8 (ALL PLACES TAKEN)

Course for seniors 

 link to registration form

Getting to know the Polish language from scratch. 

For whom – people over 60 years old

Level – A1

Where – Centre for Education and Support – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

When – every Monday 12.30 – 14.00, every Thursday 11.30 – 13.00

Planned – start January 22 (Monday)

Duration – 100 lesson hours (45 min)

Conducted by – Sylwia Motyl

 

Group No. 9 (ALL PLACES TAKEN)

General course – morning

link to application form

Acquire proficiency in the use of the Polish language in speech and writing.

For whom – for adults

Level – A2

Conducted by – Piotr Woźniak 

Where – Center for Education and Support – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

When – every Monday 9.30 -11.00; every Friday 9.30 -11.00;

Planned start January 22 (Monday)

Duration – 100 lesson hours (45 min)

Conducted by – Sylwia Motyl

 

Polish language conversations

 link to registration form

If you want to practice communicating in Polish in a friendly, relaxing atmosphere, over a cup of coffee or tea – we invite you to our headquarter in Nowa Huta

For whom – for everyone!

Level – A2

where  – Center for Education and Support – Górali housing estate 24 (Nowa Huta)

when – every Thursday 15.00 – 16.30

planned start January 25

Duration – 100 teaching hours (45 min)

Conducted by –  Gabriela Urbańska – Legutko 

 

The courses are organized organized as part of the Education and Support Center activities run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the Krakow City Hall.

UA Безкоштовні курси польської мови!

Різні рівні (А1-B2), вікові групи, спеціалізовані курси і розмовні клуби!

Розпочинаємо набір на нові курси польської мови в Центрі Освіти та Підтримки!

Розпочинаємо наступний набір 100-годинних курсів польської мови!!! Серед них:

спеціалізований курс для міжкультурних асистентів на рівні В2 – для людей, пов’язаних з освітою

два загальні курси на рівні А1-А2 та А2-В1 для дорослих 

курс підготовки до університету на рівні B1 – для молоді

курс для людей 60+ на рівні А1

також розмовні курси польської мови для всіх (*можна відвідувати паралельно з іншою групою).

 

 Детальну інформацію та посилання на анкети можна знайти нижче. Щиро запрошуємо!

 

Група №5 (НЕМАЄ МІСЦЬ)

Спеціалізований курс для міжкультурних асистентів

 посилання на аплікаційну форму

Курс, спрямований на вивчення професійної лексики, пов’язаної з освітою. Заснований на оригінальній програмі викладача. Знання польської мови на рівні B2 є обов’язковим.  

Для кого – тільки для міжкультурних асистентів

Pівень – B2

Місце проведення – Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

Коли – понеділок 18.30 – 20.00 та п’ятниця 17.30 – 19.00. 

Запланований початок – 19 січня (п’ятниця)

Тривалість – 100 занять (45 хв)

Викладач занять  – Natalia Szymborska

 

Група № 6 (НЕМАЄ МІСЦЬ)

Загальний курс – Рівень – A2-B1

посилання на реєстраційну форму

Знайомство з польською мовою на середньому рівні. Набуття навичок розмовної та письмової польської мови. Необхідно знати польську мову на рівні А2.  

Для кого – для дорослих

Рівень А2 – В1

місце – Центр Освіти та Підтримки – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

коли – понеділок 16.30 – 18.00 та четвер 16.45 – 18.15

запланований початок 22 січня (понеділок)

Тривалість – 100 занять (45 хв)

Викладач занять  –  Sylwia Motyl

 

Група №7 (НЕМАЄ МІСЦЬ)

Підготовчий курс до коледжу 

 посилання на аплікаційну форму

Опис курсу

Інтенсивний курс (7 годин на тиждень), гібридний (стаціонарний до лютого, потім дистанційний).  Знання польської мови на рівні B2 є обов’язковим.  

Для кого – для тих, хто хоче навчатися в Польщі.  

рівень – В1

місце проведення – Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

коли – понеділок 15.00 – 16.30; середа 15.00 – 17.15; п’ятниця 15.00 – 16.30 

запланований початок 22 січня (понеділок)

Тривалість – 100 занять (45 хв)

Викладач занять  – Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Група №8 (НЕМАЄ МІСЦЬ)

Курс для людей похилого віку 

посилання на реєстраційну форму

Опис курсу

Знайомство з польською мовою з нуля. 

Для кого – пенсіонери 

Рівень – А1

місце – Центр Освіти та Підтримки – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

коли – понеділок 12.30 – 14.00, четвер 11.30 – 13.00

запланований початок 22 січня (понеділок)

Тривалість – 100 занять (45 хв)

Викладач занять – Sylwia Motyl

 

Група №9 (НЕМАЄ МІСЦЬ)

Загальний курс – ранковий

посилання на реєстраційну форму

Опис курсу

Набуття навичок розмовної та письмової польської мови.

для кого – дорослі

рівень – А2

місце –Центр Освіти та Підтримки – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

коли – понеділок 9.30 -11.00; п’ятниця 9.30 -11.00

запланований початок 22 січня (понеділок)

Тривалість – 100 занять (45 хв)

Викладач занять –Piotr Woźniak

 

Розмови польською мовою

посилання на реєстраційну форму

Опис

Якщо ви бажаєте попрактикуватись у спілкуванні польською мовою в дружній, невимушеній атмосфері за чашкою кави або чаю, запрошуємо вас до нашого офісу в Новій Гуті.

Для кого – для всіх!

Рівень А2

Викладач занять  – Gabriela Urbańska – Legutko

місце –)Центр Освіти та Підтримки – osiedle Górali 24 (Nowa Huta)

коли – кожен четвер 15.00 – 16.30

запланований початок 25 січня

Курси організовані  в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки , що проводиться Фондом Internationaler Bund Polska, завдяки фінансуванню компанії Shell і співпраці з мерією міста  Кракова.