Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej

"Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej" to projekt realizowany we współpracy z Internationaler Bund - Oddział w Brandenburgii. Dotyczy podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności program adresowany jest do pracowników Centrów Integracji Społecznej, realizujących program reintegracji społecznej i zawodowej (psychologowie, pracownicy socjalni, instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi). Dodatkowo uczestnikami projektu będą pracownicy socjalni, doradcy zawodowi i specjaliści ds. ekonomii społecznej z innych instytucji i organizacji, jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Urzędy Pracy itp.

Wymiana doświadczeń dotyczyć będzie metod i form aktywizacji zawodowej oraz działań wspomagających, jak psychoterapia, ćwiczenie umiejętności kluczowych, grupy wsparcia, nauka aktywnego poszukiwania pracy etc. Ponadto uczestnicy będą poznawać niemieckie przykłady tworzenia subsydiowanych miejsc pracy ('praca zamiast zasiłku') i porównywać to z polskimi programami.

Partnerami w Polsce są Centra Integracji Społecznej w Jaworznie i Strzelcach Opolskich.

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2010 do grudnia 2011 dzięki wsparciu z programu 'Uczenie się przez całe życie' - Leonardo da Vinci.