Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

warsztaty krawieckieFundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych, którego celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego poprzez opanowanie umiejętności praktycznych  i  teoretycznych  w  zawodzie  oraz  potwierdzenie  ich  zdanym egzaminem. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres może być przedłużony do czasu ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum dla dorosłych, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, i trwać łącznie nie dłużej niż 18 miesięcy.

Przyuczenie realizowane jest w warsztacie krawieckim i budowlanym w Centrum Integracji Społecznej Internationaler Bund Polska w Tychach.

Od roku 2008 w projekcie uczestniczyło ok. 20 osób.