Nasze oświadczenie ws. RODO, nowe prawo UE dotyczące przetwarzania danych osobowych / Our statement about new EU law on the processing of personal data

[english version below]

Szanowni Państwo

Już za kilka dni - od 25 maja 2018 r. będzie miało zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przesyłamy informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

TWOJE DANE
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie  wyrażonej zgody, której Pan/Pani udzielił/a subskrybując newsletter, podpisując z nami umowę, biorąc udział/korzystając z naszych działań statutowych (warsztaty, treningi, wydarzenia otwarte, podróże edukacyjne, mobilności i szereg innych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie 30-011 przy ul. Wrocławskiej 37A/320. Z Inspektorem danych w fundacji Internationaler Bund Polska można się skontaktować przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

TWOJE PRAWA
Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia, usunięcia (chyba, że inne nadrzędne prawo stanowi inaczej lub narusza to prawa administratora), zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wycofać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie. Mają Państwo prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
CZAS PRZETRZYMYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraził Pan/wyraziła Pani zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

PRZETWARZANIE DANYCH
Przetwarzamy Państwa dane korzystając z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej oraz świadczących usługi księgowe. Nie mogą one z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla fundacji Internationaler Bund Polska.
Dane pozyskane za Państwa zgodą np. poprzez listy obecności, oświadczenia o danych osobowych dla celów podatkowych itd. są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kraków, 24.05.2018

_______________________

Dear Sir or Madam,

In just a few days - from May 25th, 2018, will come into force Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Below, we send information about your rights with respect to the processing of personal data.

YOUR DATA

We process your personal data based on your consent, which you have subscribed to by subscribing to the newsletter, signing a contract with us, taking part / using our statutory activities (workshops, training, open events, educational trips, mobility and a number of others).

PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

The administrator of personal data is Internationaler Bund Polska foundation with its registered office in Krakow 30-011 at Wrocławska 37A / 320 street. You can contact the Data inspector at the Internationaler Bund Polska foundation by e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

YOUR RIGHTS

You have the right to inspect your data, request it to be corrected, delete (unless other superior law states otherwise or violate the administrator's rights), stop or limit their processing. You have the right to withdraw your consent for processing. You have the right to transfer your data to another administrator. If you believe that we are processing your data in a wrong manner, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body, the General Inspector for Personal Data Protection.

DURATION OF DATA

Your data will be processed no longer than it is necessary to achieve the purposes for which you have expressed your consent, and after that time will be stored in a minimal, archived form as long as the law provides.

DATA PROCESSING

We process your data using the services of companies offering hosting, sending e-mails, text messages or through other electronic communication channels and providers of accounting services. They can not use them outside the scope of providing services for the Internationaler Bund Polska foundation. Data obtained with your consent, eg through attendance lists, statements about personal data for tax purposes, etc. are stored in a secured paper and / or electronic form, in accordance with applicable law.

Kraków, 24.05.2018