Raport podsumowujący projekt wolontariatu "Voice of the voiceless" (w ramach programu Erasmus+)
Szanowni Państwo,

Składamy na Wasze ręce niniejszy dokument podsumowujący 18 miesięczny projekt ?Voice of the voiceless? (tlum:?Głos tych, którzy głosu nie mają?) w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Wierzymy, że wolontariat to doskonały pomysł na wzbogacenie doświadczenia pracy w środowisku międzynarodowym i możliwość rozwoju poprzez metody uczenia się nieformalnego wciąż nie docenianego. Celem tego raportu jest też uświadomienie roli wolontariuszy, zakorzenienie w świadomości mieszkańców miasta. Wśród nas od wielu lat są młodzi ludzie z różnych krajów, którzy chcą pomagać a w Krakowie działają organizacje (nie tylko Intenationaler Bund Polska), które rozwijają wolontariat nie tylkow w ramach Europejskiego Programu Erasmus+ .

Nasz projekt Wolontariatu Europejskiego ''Voice of the voiceless'' był realizowany w Krakowie i w Więckowicach. W projekcie wzięło udział sześciu wolontariuszy. Były to osoby z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii oraz Turcji, które odbywały wolontariat w czterech krakowskich placówkach: Centrum Autyzmu, Fundacja Wspólnota Nadziei, Stowarzyszenie Krakowska Fabryka Talentów i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury KFT.

Celami projektu było po pierwsze uwrażliwienie młodych osób na problemy dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem było wyposażenie wolontariuszy z różnych krajów europejskich w podstawowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, wzmacniające ich pozycję na rynku pracy, wobec zagrożenia bezrobociem, którego obecnie doświadcza duży procent europejskiej młodzieży. Nasz projekt pokazał, że doświadczenie międzynarodowe, w tym nabywanie konkretnych kompetencji zawodowych oraz trening podstawowych umiejętności przydatnych w każdej pracy może w znaczącym stopniu zapobiec sytuacji zagrożenia bezrobociem.

Podczas pracy w placówkach takich jak Centrum Autyzmu i Fundacja Wspólnota Nadziei wolontariusze nabyli wiedzę o rodzajach niepełnosprawności, sposobach pracy i terapii osób niepełnosprawnych szczególnie osób z autyzmem. Wolontariusze pracujący w placówkach Krakowskiej Fabryki Talentów i Domu Kultury poznali metodykę i narzędzia pracy z dziećmi oraz podstawy pracy pedagogicznej. Wolontariusze poprzez asystowanie w placówkach brali aktywny udział w procesie dydaktycznym, gdzie podczas uczenia innych sami się uczyli. Było to aktywne uczenie się w działaniu. Asystując podczas warsztatów i lekcji oraz prowadząc autorskie zajęcia czy podczas przygotowania spotkań w ramach rozpowszechniania rezultatów nabyli takich umiejętności jak samodzielność, sumienność, budowanie i współpraca z zespołem, wyrażanie własnych opinii, kreatywne myślenie, dotrzymywania terminów i zarządzanie sobą w czasie. Tworząc mini-projekty np. zajęć językowych wzbogacili język i odkryli na nowo wartości swoich rodzimych kultur. Poprzez codzienną pomoc potrzebującym i pracę na rzecz innych wolontariusze nabyli kompetencji społecznych takich jak odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, wsparcie w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Działania podejmowane w projekcie wpłynęły na wzbogacenie doświadczenia "zawodowego" wolontariuszy, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

W komunikacji z innymi wolontariuszami projektu, koordynatorami i mentorami doskonalili język angielski. Dodatkowo podczas zajęć z języka polskiego nauczyli się podstaw nowego języka obcego, który pomógł im w codziennej komunikacji z podopiecznymi oraz jest dodatkowym atutem w CV dla przyszłych pracodawców. W trakcie komunikacji z innymi wolontariuszami z naszych projektów poznali też inne języki, ale równocześnie mogli poznać lepiej swój język ucząc innych poprzez udział w spotkaniach tandemowych w ramach wymiany językowej bardzo popularnej w Krakowie.

Zarówno wychowankowie placówek jak i wolontariusze mieli okazję poznać się wzajemnie, dla niektórych osób była to pierwsza okazja do poznania obcokrajowca. Dzięki temu, że uczestnicy projektu znaleźli się w środowisku międzykulturowym, nauczyli się czym jest: tolerancja i akceptacja odmienności, otwarcie na dialog i inny punkt widzenia oraz otwarcie na inną kulturę.

Projekt ''Voice of the voiceless'' pogłębił u młodych ludzi poczucie obywatelstwa europejskiego i pomógł im zrozumieć swą rolę w dzisiejszej i przyszłej Europie do której przynależą. Osoby uczestniczące w projekcie uświadomiły sobie, że dzięki członkostwu w Unii mogą swobodnie przemieszczać się i dzięki tej mobilności mają dostęp do wymiany doświadczeń między krajami i dzielenia się dobrymi praktykami pracy. Obywatele zjednoczonej Europy mogą również poszukiwać zajęcia w innych krajach a EVS jako międzynarodowe doświadczenie pomaga młodym Europejczykom na rynku pracy.

Zarówno my jako organizacja koordynująca jak i nasi wolontariusze jesteśmy przekonani, że Wolontariat Europejski jest idealnym przykładem na promowanie mobilności wśród młodzieży. Nasi wolontariusze wsparli spotkanie organizowane przez lokalne urzędy pracy dla młodych bezrobotnych z Polski południowej, które miało na celu aktywizację i zachęcenie do mobilności. Wolontariusze w ramach podsumowania projektu włączyli się także w organizacje dorocznego Dnia Farmera czyli pikniku integracyjnego na Farmie Życia w Więckowicach prowadzonej przez Fundację Wspólnota Nadziei, gdzie zaprezentowali wystawę zdjęć wraz z opisami obrazującymi ich działania oraz zorganizowali rozgrywki sportowe dla uczestników niepełnosprawnych i nie tylko. Wolontariusze pracowali w Krakowie przez dziesięć miesięcy, poprzez swoją pracę przynosząc korzyści dla miasta i jego mieszkańców, osób, które wolontariusze wspierali oraz ich rodzin czy pracowników placówek. Ponadto wolontariusze z różnych krajów wspierając krakowskie placówki, wzbogacają je również o nowe doświadczenia.

Wolontariat zagraniczny to możliwość zdobycia dużego doświadczenia w różnych dziedzinach, zależy nam aby idea wolontariatu była bliska jak najszerszemu gronu osób. Po to aby osoby podejmujące się pracy na rzecz innych zostali docenieni a czas spędzony na wolontariacie był następnie uznany za wartościowy przez ich przyszłych pracodawców.