Youngsters on the Move!

Głównymi celami projektu ?Youngsters on the move? jest wsparcie osób niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji przez młodych ludzi oraz poszerzenie wiedzy na temat problemu współczesnych migracji i tym samym zachęcenie młodych ludzi do debaty nad bieżącymi problemami społecznymi.

W ramach projektu od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. gościmy w Krakowie 8 wolontariuszy: Nieves, Marii Carmen i Mario z Hiszpanii, Mouslima i Louise z Francji oraz Irynę, Romą i Tatianę z Ukrainy, kórzy wspierają dwie placówki: Centrum Autyzmu oraz Zespół Szkół specjalnych nr 11 w Krakowie.

2

Nawiązując do trwającego ?Roku pomocy rozwojowej? oraz dramatycznej obecnie sytuacji imigrantów na Morzu Śródziemnych chcemy też, aby wolontariusze podjęli temat migracji. Szczególnie migracji osób z krajów biedniejszych i uchodźców oraz towarzyszący temu problem łamania praw człowieka.

W Centrum Autyzmu wolontariusze pracują z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu to placówka zajmująca się edukacją, terapią i wychowaniem dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Podstawowa działalność wolontariuszy w Centrum Autyzmu skupia się na bieżącej pomocy podczas zajęć.

22

W Zespole Szkół Specjalnych nr 11 wolontariusze aystują nauczycielom i terapeutom podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Placówka składa się z szkoły podstawowej i gimnazjum, szkół średnich, gdzie uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej uczą się jak radzić sobie w życiu codziennym.

Projekt pozwoli wszystkim zaangażowanym osobom zrozumieć lepiej problemy, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne oraz zmotywuje do traktowania ich w poczuciu równości i poszanowania godności człowieka. Z drugiej strony, projekt zainspiruje do refleksji nad różnymi aspektami mobilności ? tej narzuconej, jaką jest migracja, a także nad przeszkodami związanymi z mobilnością i uczestnictwem, jakie dotyczą osób niepełnosprawnych. W dłuższej perspektywie, wolontariusze zaangażowani w projekt rozwiną w sobie postawę tolerancji, otwartości i zrozumienia w stosunku do osób dotkniętych przeszkodami społecznymi czy fizycznymi, co pozwoli im świadomie zabierać głos w debacie publicznej na ważne dla nich tematy.