Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Projekt Wolontariatu Europejskiego po raz pierwszy w CIS w Tychach

W ramach projektu ?EVS for local community? Andrii, wolontariusz z Ukrainy przez 6 miesięcy pracował w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach, które jest prowadzone przez Internationaler Bund Polska. Wolontariusz pracował w Centrum Integracji Społecznej (CIS) z osobami w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

CIS działa aktywnie na polu szeroko rozumianej pracy socjalnej, aktywizacji zawodowej, reintegracji społecznej, aktywności lokalnej oraz młodzieżowej. Placówka poprzez różnorodne metody i formy pracy aktywizuje osoby borykające się z problemami, których sami nie są w stanie rozwiązać. Projekt miał na celu ukazać wartość, jaka płynie z wymiany doświadczeń międzypokoleniowych i wielokulturowych. Uczestnicy mimo odmiennych, często też trudnych życiowych doświadczeń i umiejętności, mogli się wiele od siebie nauczyć.

Jednym z kluczowych celów tego projektu była promocja wolontariatu młodzieży na rzecz osób wykluczonych społecznie. Nasz wolontariusz Andrii podczas szeregu spotkań pokazywał młodym ludziom, że poprzez pracę na rzecz osób słabszych młodzi ludzie otwierają się na świat wartości i tolerancji. Praca w różnorodnym środowisku wzmocniła wzajemne zaufanie, więzi społeczne, obywatelskie zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwinęła umiejętność pracy w grupie wielokulturowej. Dzięki pracy w ośrodku wolontariusz poznał problemy podopiecznych, nabył nowych kompetencji, rozszerzył swoje kompetencje językowe i poprzez swoję pracę przyczynił się do rozwoju potencjału społeczności lokalnej i organizacji goszczącej, która po raz pierwszy gościła wolontariusza EVS.

Andrii towarzyszył podczas pracy psychologowi i doradcy zawodowemu przy prowadzeniu grupowych zajęć reintegracji społecznozawodowej oraz treningów (treningi interpersonalne, treningi asertywności, zagadnienia związane z ekonomią społeczną, przedsiębiorczością społeczną, problematyka uzależnień) oraz w warsztatach edukacyjnych. Miał możliwość udziału w wycieczkach do instytucji kultury i sportu organizowanych przez Centrum dla podopiecznych. Pomagał i wspierał pracowników socjalnych w ich codziennych zajęciach i uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach kadry.

Andrii pomagał także w prowadzeniu zajęć dla seniorów w ramach projektu ,,Centrum aktywności społecznej i edukacji seniorów?, asystował prowadzącym zajęcia i okazał się pomocny w prowadzeniu dokumentacji projektowej i jako animator zajęć. Ponadto prowadził dokumentację fotograficzną w ramach projektów. Pełnił też dyżury w Klubie Seniora i w Wielozadaniowym Ośrodku Integracji w Tychach świadczącym usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych - jako pracownik pierwszego kontaktu (umawianie beneficjentów do poszczególnych specjalistów).

Wolontariusz prowadził również zajęcia z zakresu podstaw języka angielskiego, obsługi komputera i kultury ukraińskiej dla seniorów oraz uczestników zajęć CIS. Andrii promował Wolontariat Europejskiego wśród młodzieży z tyskich liceów poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach.

Wolontariusz w porozumieniu z kierownikiem Centrum Integracji Społecznej poznał obszary działań podmiotów ekonomii społecznej z obszaru Unii Europejskiej, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w ramach ekonomii solidarności, której działania są skierowane na wsparcie inicjatyw lokalnych. Początkowo wolontariusz miał czas na przystosowanie się do nowych warunków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, doskonaleniem języka polskiego, poznawania kultury, czy historii kraju, śląska i Tychów oraz zapoznanie się z regułami związanymi z pracą w centrum. Wolontariusz miał przydzielonego koordynatora działań, który wprowadził go w nowe obowiązki poprzez asystowanie zatrudnionym pracownikom. Z czasem wolontariusz mógł samodzielnie przebywać z podopiecznymi Centrum, nigdy jednak nie pozostając sam przy określonych zadaniach. Pełnił dyżury w Klubie Seniora i Wielozadaniowym Ośrodku Integracji w Tychach świadczącego usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych jako pracownik pierwszego kontaktu (umawianie beneficjentów do poszczególnych specjalistów).

Wolontariusz mógł uczestniczyć w szkoleniach dla kadry. Zaproponował własne działania i zrealizował kilka miniprojektów m.in - zajęcia dla uczestników CIS na temat kultury ukraińskiej.

Zawsze mógł liczyć na wsparcie kadry Centrum.

Projekt był realizowany i finansowany ze środków programu ''Młodzież w działaniu''.