Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Wizyty studyjne w czasie trwania projektu "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek"
Fundacja Internationaler Bund Polska, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach podczas realizacji projektu "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek. kilkukrotnie organizowała wizyty studyjne dla przedstawicieli urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego pt.?Dobre praktyki ? Centrum Integracji Społecznej w Tychach?.

Bartłomiej Szymczyk, Kierownik CIS w Tychach: ? Wizyty studyjne mają służyć poznaniu praktycznych aspektów zakładania i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej (CIS). Fundacja Internationaler Bund Polska postanowiła przybliżyć tematykę CIS-ów przedstawicielom instytucji pracujących z osobami defaworyzowanymi na rynku pracy, które z powodu trudności w reintegracji społecznej mają trudność w powrocie lub też wejściu na rynek pracy.
Bogusława Iglar: ? Wymieniona przez Pana ogólnie grupa osób jest ujęta przez ustawę o zatrudnieniu socjalnym jako ta, która może skorzystać z uczestnictwa w zajęciach Centrum.
Bartłomiej Szymczyk: ? Tak, szczegóły określające, kto może skorzystać z uczestnictwa w zajęciach oraz uprawnienia i obowiązki reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. Trzeba przyznać, że o ile cała ustawa jest bardzo dobrym przykładem walki z wykluczeniem społecznym, to jednak nie uszczegła się posługiwania się językiem podkreślającym wykluczenie społeczne.
? Skąd pomysł na wizytę studyjną przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, w kraju działa wiele Klubów Integracji Społecznej, które są w strukturze OPS działem odpowiedzialnym za aktywizację społeczną?
Bartłomiej Szymczyk: ? Centrum Integracji Społecznej ma inną formę oraz sposób pracy z uczestnikami zajęć niż KIS. Nie stanowimy konkurencji, a raczej uzupełnienie oferty wsparcia w obszarze pomocy i integracji społecznej - warto podkreślić, że działamy na podstawie tej samej ustawy. Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona przez CIS ma charakter długotrwały, usługa jaką jest praca socjalna nie jest w żadnym stopniu powiązana z zasiłkami z pomocy społecznej. Zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem-terapeutą i doradcą zawodowym oraz trening pracy jakiemu poddawani są nasi uczestnicy, którzy uczestniczą w zajęciach minimum 6 godzin dziennie sprawia, że poznajemy ich bliżej i wspieramy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.
? Jak dobrze można poznać uczestników, ich problemy, oczekiwania i obawy?
Piotr Mazurek, starszy pracownik socjalny Centrum Integracji Społecznej w Tychach: ? Prowadzona praca socjalna oraz praca innych specjalistów CIS opiera się na kontakcie indywidualnym oraz pracy z grupą. Uczestnicy naszych zajęć często mieli doświadczenia w kontakcie z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, ale w CIS-ie po raz pierwszy te wszystkie osoby współdziałają razem w ramach zespołu interdyscyplinarnego i udzielają wsparcia zgodnie z akceptowanym również przez uczestnika Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego (IPZS).
? Czym różni się to narzędzie jakim jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego od kontraktu socjalnego stosowanego w OPS-ach?
Piotr Mazurek: ? Rolą pracownika socjalnego jest dobranie w IPZS takiego zestawu instrumentów aktywizacji, żeby osiągnąć sytuację, w której ?pomoc rodzi samopomoc?. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego poza prawami i obowiązkami odnosi się również do reintegracji zawodowej, która jest bardzo ważnym elementem uczestnictwa ? zdecydowanie różnym od praktykowanych form aktywizacji zawodowej ujmowanych w kontraktach socjalnych, takich jak np. prace społecznie użyteczne. IPZS jest również narzędziem, które jest nastawione na rozwiązywanie trudnej sytuacji życiowej związanej z szeroko pojętym nie uczestnictwem w otwartym rynku pracy. Kontrakt socjalny natomiast nie skupia się tylko na tym aspekcie.
? Dlaczego chcą się Państwo podzielić wiedza i umiejętności w prowadzeniu i zakładaniu Centrum Integracji Społecznej?
Bartłomiej Szymczyk: ? W działalności CIS-u współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami w związku z czym musieliśmy ustandaryzować procedury jakie są związane z funkcjonowanie CIS-u. Zdobywaliśmy również wiedzę dzięki uprzejmości innych organizacji z obszaru ekonomii społecznej. Celem wizyt studyjnych jest zaprezentowanie praktycznej strony działania CIS-u, gdyż dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują, że wiedzę o Centrach Informacji Społecznej przekazują trenerzy, którzy znają jedynie ustawę, a nie są praktykami.
? Czy projekt "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek" przewidywał wizyty studyjne w ramach działań promocyjnych?
Bartłomiej Szymczyk
: ? Potrzeba wizyt studyjnych wynikła w trakcie trwania projektu "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek"  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 i była to odpowiedź na zapytania kierowane od przedstawicieli podmiotów, które są zainteresowane zakładaniem CIS-ów. Cieszymy się, że pomimo niezbyt długiego stażu działalności jesteśmy postrzegani, jako CIS który może zaoferować wsparcie merytoryczne w tematyce reintegracji społecznej i zawodowej.
? Dziękuję za rozmowę.