Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Centrum Integracji Społecznej w Tychach po trzech latach działalności

W kwietniu 2012 roku minęły trzy lata działalności Centrum Integracji Społecznej w Tychach, która jako instytucja integracji społecznej, wpisała się trwale w aktywną politykę społeczną prowadzoną w Tychach.

W Polsce mamy co najmniej kilka różnych ustrojów polityki społecznej na poziomie kraju oraz 2479 gminnych programów rozwiązywania problemów społecznych, które w sposób wszechstronny mają za zadanie rozwiązywać bezpośrednio lub pośrednio problem wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Rada Ministrów przyjmując Strategię Polityki Społecznej na lata 2007-2013 w dniu 13 września 2005 r. w Priorytecie 2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej, wyznaczyła cel jakim jest: Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej, którego osiągnięcie ma być zrealizowane m.in. poprzez wspieranie rozwoju różnych form aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej klientów pomocy społecznej w tym Centrów Integracji Społecznej[1] (CIS).

Tymczasem na terenie całego kraju działa tylko 60 Centrów Integracji Społecznej, które są ośrodkami wsparcia i pomocy dla osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. ?Wykluczenie, bowiem to coś o wiele więcej niż niski dochód. Odzwierciedla on również niedostateczne zdrowie i edukację, deprywację pod względem wiedzy i komunikacji społecznej, niezdolność do cieszenia się ludzkimi i politycznymi prawami i nieobecność godności, zaufania i szacunku dla samego siebie, czyli sposób i jakość życia"[2].

Warte podkreślenia jest również to, iż CIS-y realizują w swoich działaniach ideę ?pracy zamiast zasiłku? oraz urzeczywistniają postulat środowisk pracowników socjalnych o oddzieleniu świadczenia profesjonalnej usługi, jaką jest - praca socjalna, od usługi przyznawania zasiłków.

Fundacja Internationaler Bund Polska w wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta Tychy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach złożyła w 2008r. wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Tychach. W grudniu 2008 roku po wnikliwej weryfikacji wniosku, Fundacja uzyskała status Centrum Integracji Społecznej w Tychach (Decyzja Wojewody Śląskiego nr PS/IXa/9051/2/08).

Centrum Integracji Społecznej w Tychach rozpoczęło działalność dnia 1 kwietnia 2009r. Obecnie w Tychach jest realizowane zadanie publiczne polegające na: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach, wykonującego reintegrację zawodową i społeczną mieszkańców Miasta Tychy oraz był realizowany projekt ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansa na nowy początek? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej? Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?.

W kwietniu 2012r. minęły, więc 3 lata działalności tej instytucji integracji społecznej, która wpisała się w aktywną politykę społeczną prowadzoną w Tychach.

O procesie rozwoju Centrum Integracji Społecznej rozmawiamy z Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? z Panem Bartłomiejem Szymczykiem.

? Panie kierowniku, czy CIS w Tychach będzie działał czwarty rok? Czy już osiągnęliście zakładane na wstępie rezultaty?

Bartłomiej Szymczyk: ? Centrum Integracji Społecznej w Tychach będzie nadal świadczyć usługi aktywizacji zawodowej i wsparcia w rozwoju społecznym na rzecz mieszkańców Tychów pozostających w trudnej sytuacji zawodowej. Realizujemy tym samym nasze zobowiązania w stosunku do Urzędu Miasta w Tychach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, a także do osób długotrwale bezrobotnych, którzy coraz liczniej starają się o przyjęcie na nasze zajęcia.

Centrum Integracji Społecznej w Tychach nie jest projektem, jest to swojego rodzaju długoletni program w ramach, którego nasza Fundacja poprzez działalność CIS-u chce stworzyć możliwości w powrocie na rynek pracy tym osobą, które są m.in.: długotrwale bezrobotne.

W ramach realizowanych przez nas działań aktywizujących prowadzonych w minionym roku równolegle w dwóch projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.? Wszyscy Razem?, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, jak i ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek?, który realizowała Fundacja Internationaler Bund Polska uzyskaliśmy zakładane efekty w sferze społecznej i zawodowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że 24 osoby, na 53 uczestników, którzy zakończyli ścieżkę wsparcia uzyskało zatrudnienie.

? W jakim zakresie działalność CIS-u wpływa na środowisko lokalne, regionalne?

? Od początku naszej działalności współpracujemy z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi z regionu. Dotyczy to zarówno realizacji usług na rzecz ww. podmiotów i osób, jak również promocji Centrum Integracji Społecznej, jako bardzo efektywnego modelu reintegracji społecznej i zawodowej. W ramach naszych działań opartych na współpracy CIS w Tychach był zaangażowany w zewnętrzne projekty promujące ekonomię społeczną wspomnę może tutaj o dwóch największych: ?Śląski Promes ? Promocja Ekonomii Społecznej? oraz ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej?. W pierwszym przypadku powstał film promujący działalność CIS-u, a w drugim przypadku byliśmy współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania sieciującego Centra Integracji Społecznej, które miało miejsce w Tychach 17-18 listopada 2011r. Ponadto organizowaliśmy wizyty studyjne.

CIS poprzez swoje warsztaty: ogólnobudowalny, krawiecki oraz porządkowy i utrzymania terenów zielonych stał sie rozpoznawalny jako rzetelny wykonawca oferujący dobrą jakość za przystępną cenę.

? Skąd pomysł na organizację ogólnopolskich spotkań sieciujących? Czy obszar działalności CIS nie ogranicza się do gminy Tychy?

 ? W zajęciach Centrum Integracji Społecznej biorą udział wyłącznie mieszkańcy gminy Tychy, natomiast spotkanie sieciujące, które miało miejsce w dniach 17-18 listpada 2011r. dotyczyły kwestii współpracy CIS-u z samorządem, procesu standaryzacji usług CIS daleko zaawansowanego w Tychach, jak również bardzo ważnego tematu ? zamówień publicznych z klauzulą społeczną, która służy aktywizacji zawodowej i z której to ścieżki mogą korzystać również CIS-y, czego przykładów należy szukać na razie tylko na północy Polski.

Spotkanie w Tychach było częścią systemowego projektu 1.19 pt. ?Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej?, który jest czteroletnim projekt systemowym realizowanym w partnerstwie.

 Jego głównym celem jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji sektora ekonomii społecznej w Polsce. Dzięki realizacji projektu wzrasta rozpoznawalność i popularność marki ekonomii społecznej również w województwie śląskim. Wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych podmiotów ekonomii społecznej pomoże w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dla zapewnienia trwałości funkcjonowania tychże podmiotów w różnych środowiskach lokalnych.

Inicjatorem projektu jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a liderem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 Jesteśmy zaangażowani ponadto w rozwijanie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, chociaż toczy się dyskusja, czy CIS-y są podmiotami ekonomii społecznej. Biorą osobiście udział w pracach zespołu ds. finansowania podmiotów sektora ES, które to gremium ma za zadanie opracować:  Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Istotne jest dla nas jednak, aby jak najwięcej instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych korzystało z naszych doświadczeń związanych z prowadzeniem CIS-u i podejmowanymi działaniami w obszarze standaryzacji tych usług. Często gościmy przedstawicieli samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy i organizacji pozarządowych na organizowanych w Tychach wizytach studyjnych, podczas których prezentujemy nasz dorobek i odkrywamy przed gośćmi mechanizmy funkcjonowania CIS-u.

? Dlaczego uczestnikami CIS w Tychach jest średniomiesięcznie grupa 20 osób, która realizuje program przez 12 miesięcy? Czy nie bardziej efektowniej byłoby realizować projekty skierowane do 80 ? 120 uczestników, przez czas 3-4 miesięcy?

? W tak postawionym pytaniu o liczbę uczestników znajduję odpowiedź ? efektowniej zapewne tak, ale czy efektywniej, tutaj na podstawie licznych dostępnych badań np. z ewaluacji projektów w PO KL mam wątpliwość.

Sądzę, że duża ilość uczestników projektu w tak trudnej do aktywizacji grupie, jaką są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nie przekłada się, na jakość pracy i efekty. W ramach CIS w Tychach pracujemy obecnie z 20 uczestnikami, w ubiegłym roku podczas realizacji projektu ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek? była to łącznie 40 osób.

Jeżeli mówimy o czasie uczestnictwa to wyznacza go ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która mówi o 12 miesiącach, w uzasadnionych przypadkach jest to 18 miesięcy. Jestem przekonany, iż ustawodawcy przyjęli takie terminy na podstawie dogłębnych diagnoz i dostępnych danych, które zawsze mówią o potrzebie zindywidualizowanej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym rozłożonej na długi okres czasu, w którym może zajść pełny proces reintegracji społecznej i zawodowej.

? Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w prowadzonych działaniach.

_______________

[1] Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, 2005, s. 29

[2] Założenia programowo-organizacyjne Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej w Polsce, Warszawa 13 listopada 2002 (masz. powiel.)