Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PIERWSZY KROK

Osoba, która spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym przedstawione w zakładce ,,Kto może zostać uczestnikiem zajęć Centrum Integracji Społecznej? jest kierowana do CIS na podstawie:

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego

W celu wypełnienia wniosku należy się zgłosić do Centrum Integracji Społecznej w Tychach lub zapytać pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

DRUGI KROK
Wniosek, o którym mowa w kroku pierwszym, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego). W przypadku osób uzależnionych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, warunkiem przyjęcia do Centrum jest zakończenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.

TRZECI KROK
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby ośrodka pomocy społecznej.

CZWARTY KROK
Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.