Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek

W Tychach od sierpnia 2010  realizowany jest przez Internationaler Bund Polska projekt ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek?. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.

Projekt skierowany jest do 20 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy własnym wysiłkiem zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na trudnym rynku pracy. Podczas trwających 12 miesięcy zajęć, uczestnicy projektu nabywają umiejętności zawodowe w 4 pracowniach:

- warsztacie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz gospodarstwa domowego,

- warsztacie porządkowym i utrzymania terenów zielonych,

- warsztacie ogólnobudowlanym,

- warsztacie krawieckim.

Zdobywaniu wiedzy z zakresu teorii i praktyki zawodowej towarzyszą zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi zaproszonymi specjalistami, którzy w ramach szeroko pojętej reintegracji społecznej wspierają uczestników w dokonywaniu pozytywnej zmiany w swoim życiu. Dzięki realizacji projektu liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach wzrosła do 40 osób.

Aby zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu ,,Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek? należy złożyć wypełniony wniosek o przyjęcie do CIS będący także deklaracją uczestnictwa w projekcie POKL. Po sprawdzeniu w formie wywiadu warunków kwalifikowalności uczestnika, wniosek jest przesyłany do MOPS w celu zaopiniowania przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Osoba zainteresowana, po pozytywnym zaopiniowaniu przez MOPS, jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru do CIS mozna uzyskać w biurze projektu