Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ W CENTRUM INTEGRACJI

Zajęcia Centrum Integracji Społecznej adresowane są w szczególności do:

1) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej rok zarejestrowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy,

2) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

3) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

4) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

5) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.


Przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie stosuje a co za tym idzie w zajęciach CIS brać udziału nie mogą osoby  które mają prawo do:

1) zasiłku dla bezrobotnych,

2) zasiłku przedemerytalnego,

3) świadczenia przedemerytalnego,

4) renty strukturalnej,

5) renty z tytułu niezdolności do pracy,

6) emerytury,

7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.