Podstawowe informacje o Programie Grundtvig
Program Grundtvig
logo programu_grundtvig

PROGRAM GRUNDTVIG

w programie ?Uczenie się przez całe życie?
(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013

 

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych* i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe; zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.).

W programie Grundtvig od roku 2009 występuje 10 akcji podzielonych na 2 zasadnicze typy działań:
- tzw. akcje zdecentralizowane, obsługiwane przez Narodowe Agencje w poszczególnych krajach.
- tzw. akcje scentralizowane, obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.


AKCJE ZDECENTRALIZOWANE
(od roku 2009 liczba akcji zwiększona z dotychczasowych trzech do siedmiu)

Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów realizowanych przez organizacje i nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne, natomiast cztery następne dotyczą zagranicznych wyjazdów indywidualnych kadry edukacyjnej dorosłych.

Projekty i warsztaty Grundtviga
1. PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
2. PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
3. WARSZTATY GRUNDTVIGA

Mobilności kadry Grundtviga
4. KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
5. WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
6. ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
7. WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA


AKCJE SCENTRALIZOWANE

Akcje zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli (Executive Agency) działającą przy Komisji Europejskiej.

8. PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects
9. SIECI GRUNDTVIGA - Grundtvig Networks
10. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures

Szczegółowe informacje o akcjach scentralizowanych znajdują się w odpowiednich zakładkach.


Kto może korzystać z programu*:

 • dorośli słuchacze (osoby dorosłe uczące się) za pośrednictwem organizacji prowadzących edukację dorosłych;
 • organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych oraz kadra tych organizacji;
 • organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i pozarządowe (NGOs) prowadzące edukację dorosłych;
 • placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych;
 • podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa oraz usługi informacyjne dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych;
 • osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją dorosłych, w tym stowarzyszenia osób uczących się i nauczycieli/edukatorów dorosłych;
 • ośrodki badawcze, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji dorosłych.

Główne cele programu Grundtvig:

 • odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie
 • pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

Cele operacyjne programu Grundtvig:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak, by wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób w 2013 r.
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie
 • zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji
 • ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
 • poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych


Kraje uprawnione w programie (od 2011 roku):

27 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo
oraz: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Chorwacja


INFORMACJE O DOSTĘPNYM BUDŻECIE DLA AKCJI ZDECENTRALIZOWANYCH PROGRAMU GRUNDTVIG

Budżet akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig w Polsce:

rok 2011 - budżet zakontraktowany: 2 444 000 euro
 

MIEJSCE PROGRAMU GRUNDTVIG w kontekście programów Wspólnoty Europejskiej

Program Grundtvig funkcjonował do roku 2006/07 jako część programu Socrates II, realizowanego w latach 2000-2006.
Od roku 2007 realizowany jest następny siedmioletni program o jakże bliskiej idei Grundtviga nazwie ?Uczenie się przez całe życie? (Lifelong Learning Programme ? LLP).
Zarówno program Socrates, jak i program "Uczenie się przez całe życie" są programami edukacyjnymi Wspólnoty Europejskiej promującymi i wspierającymi międzynarodową współpracę w edukacji.
Program Grundtvig jest jednym z czterech głównych programów sektorowych w programie ?Uczenie się przez całe życie?.

 

Informacje ze strony Programu Grundtvig http://www.grundtvig.org.pl/index.php/ida/2/