Statut

Pobierz plik:

STATUT INTERNATIONALER BUND POLSKA

§ 1

1. Fundacja Internationaler Bund Polska, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została powołana aktem notarialnym z dnia 24 września 2004 roku Rep. A 7883/2004 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Św. Teresy 12 przed Notariuszem mgr Maciejem Kułakowskim i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Z uwagi na zakres i cele swojego działania Fundacja współpracuje z Ministrem Edukacji Narodowej.

§ 5

Fundacja może być członkiem innych fundacji, zrzeszeń, stowarzyszeń, izb, klubów oraz organizacji podmiotów gospodarczych, także struktur zrzeszających te podmioty w kraju i zagranicą. Decyzje w tych sprawach podejmuje Rada Fundacji.

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama lub poprzez organizacyjnie wyodrębnione jednostki.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:

1) Pozostała działalność wydawnicza (PKD -58.19.Z);

2) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD -70.21.Z);

3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD -70.22.Z);

4) Działalność agencji reklamowych (PKD -73.11.Z);

5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD -47.91.Z);

6) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD -74.30.Z);

7) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD -78.10.Z);

8) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD -78.20.Z);

9) Działalność organizatorów turystyki (PKD -79.12.Z);

10) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD -79.90.C);

11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD ? 82.30.Z);

12) Nauka języków obcych (PKD -85.59.A);

13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD -85.59.B);

14) Działalność wspomagająca edukację (PKD -85.60.Z);

15) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD -87.10.Z);

16) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD -87.30.Z);

17) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD -87.90.Z);

18) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD -88.10.Z);

19) Opieka dzienna nad dziećmi (PKD -88.91.Z);

20) Wychowanie przedszkolne (PKD -85.10.Z).

3. Działalność gospodarczą Fundacja będzie prowadzić wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Poszczególne działania wymienione w ust. 2 tego paragrafu nie mogą pokrywać się z działalnością odpłatną pożytku publicznego.

4. Na dzień 23 listopada 2012 roku wydziela się z majątku Fundacji środki na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc) złotych.

5. Działalnością gospodarczą Fundacji może być także udział w spółkach prawa handlowego.

6. Zasady działalności gospodarczej i finansowej Fundacji oraz przeznaczenie zysków przez nią osiągniętych bądź sposobów pokrycia strat ustala Rada Fundacji. Zasadą jest przeznaczanie zysków na realizację celów statutowych bądź rozwój Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo, merytorycznie/fachowo lub finansowo):

a) programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

b) programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo ? techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

c) programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej,

d) programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,

e) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także na propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy.

2. Cel statutowy realizowany jest poprzez prowadzenie placówek zajmujących się kształceniem na poziomie szkoły, udzielaniem pomocy pozaszkolnej, wsparciem podczas nauki zawodu i już w trakcie jego wykonywania, kształceniem zawodowym i obywatelskim, działalnością społeczną, organizowaniem czasu wolnego i wymiany międzynarodowej, promowaniem nauki języków obcych i zawodu, opieką zdrowotną, doradztwem opieką społeczną.

a) Fundacja prowadzi działalność opisaną w punktach a-e ust.1 oraz ust. 2 w formie działalności nieodpłatnej. Działalność opisaną w punktach a-e ust.1 oraz ust. 2 prowadzi odpłatnie z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dla działalności odpłatnej pożytku publicznego;

b) Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest także działalność wytwórcza, handlowa lub usługowa prowadzona w ramach reintegracji zawodowej zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie innych instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji, na który składają się wkłady pieniężne o łącznej wartości 134 809 złotych 70 groszy (sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) (kwota ta stanowi równowartość 31.000 EURO) wniesiony przez fundatora w sposób określony w akcie ustanowienia Fundacji.

1a. Fundusz założycielski zostaje powiększony przez wpłatę Fundatora o kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i będzie wynosił od dnia 23 listopada 2012 roku 135 809,70 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięć i 70/100).

2. Składnikami majątkowymi Fundacji są pieniądze, papiery wartości, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

3. Dochodami Fundacji są:

a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

b) wpływy z działalności gospodarczej, o której mowa w §6 niniejszego statutu;

c) odsetki bankowe.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ?osobami bliskimi";

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1.Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele o charakterze użytku publicznego w myśl artykułu o ?Celach uprzywilejowanych pod względem podatkowym" ustawy podatkowej. Fundacja działa charytatywnie, cele gospodarcze nie są jej głównymi celami. 2.Środki Fundacji mogą być wykorzystywane tylko do realizacji celów ujętych w statucie. 3.Nikt nie może czerpać korzyści z wydatków, które wychodzą poza cele Fundacji, lub uzyskanych poprzez nieproporcjonalne wynagrodzenie.

§ 11

Organami Fundacji są: 1. Zarząd, 2. Rada Fundacji.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin. 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

f. powoływanie Dyrektora Fundacji.

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 14

1.Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

2.W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

3.Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

4.Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

5.Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członków Rady powołuje Fundator.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

4.Członkowie Rady Fundacji

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Fundacji;

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu;

4) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 19

Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie oświadczenia Fundatora.

§ 20

Niniejszy statut może być tłumaczony na język obcy w celu informacyjnym. Moc prawną posiada jednak statut w oryginalnej polskiej wersji.